Jan Ligthartschool

Slicherstraat 5 -7 2515 GE Den Haag

 • Kinderen in groep 1/2 leren met het programma Piramide spelenderwijs woordenschat, taal en rekenen.
 • In alle groepen hebben we een rijke leeromgeving waar leerlingen zien welke doelen ze moeten bereiken en die ze helpt te leren leren.
 • De leerlingen vanaf groep 3 werken de verwerking van de lesstof op een tablet.
 • Om het samen leren te motiveren maken we gebruik van coöperatieve werkvormen.
 • We besteden veel aandacht aan sport en spel tijdens het buitenspelen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten in het onderwijsproces worden door de leerkrachten goed geanalyseerd. Vanuit de analyses worden de groepsplannen aangepast en nieuwe interventies uitgevoerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren. Onze ambities zijn:

 • Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (zie zorgprofiel).

 • Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren (binnen onderwijstransparant en de bijeenkomsten vanuit BOVO).

 • We werken conform de afspraken die gemaakt zijn tussen de schoolbesturen en de VO-scholen (BOVO-procedures).

 • Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.

 • Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het voortgezet onderwijs voor te bereiden.

 • Wij controleren of onze adviezen effectief zijn.

In december krijgen onze leerlingen van groep 8 hun schooladvies. Het advies is gebaseerd op hun LVS-opbrengsten, een NIO-onderzoek.Tevens wordt het zelfregulerend gedrag en de motivatie van de leerling besproken. In januari krijgen de leerlingen conform de BOVO-afspraken een aanmeldingsformulier mee en kunnen zich aanmelden op een VO-school. Na de centrale eindtoets in april wordt nog gekeken of het advies naar boven toe wordt aangepast.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven