De Kleine Wereld

Van Ruysbroekstraat 7 2531 TG Den Haag

 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld
 • Schoolfoto van De Kleine Wereld

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN

Basisschool De Kleine Wereld heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

 • De eindresultaten voor de basisvaardigheden zijn de afgelopen jaren van ruim voldoende niveau met uitzondering van 2014;
 • Er heerst een opbrengstgerichte cultuur op de school: op grond vanperiodieke trendanalyses worden ambitieuze streefdoelen opgesteld en zonodig passsende verbeteracties ingezet;
 • Leraren verstaan hun vak en geven op gestructureerde engedifferentieerde wijze les;
 • Er is sprake van een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat;
 • De school is gebaat bij een samenhangende aanpak om de veiligheid ende sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen verder te waarborgenen te stimuleren; een werkgroep is inmiddels belast met de ontwikkeling hiervan;
 • De zorgstructuur is van goede kwaliteit: (zorg)leerlingen zijn goed inbeeld en worden gericht en op planmatige wijze ondersteund;
 • De kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel: op grond van goede(zelf)evaluaties werkt het team systematisch aan de verbetering en borging van de onderwijskwaliteit;
 • De school hanteert een inspirerende methodiek om leraren te stimuleren tot leren van en met elkaar; dit bevordert de professionele samenwerking binnen het team.

Terug naar boven