Maria Montessorischool

Zevenwoudenlaan 197 2548 NT Den Haag

  • Het vlaggen werkje
  • De deelbak
  • Leren delen
  • Thema: het heelal
  • 
De roze toren

In het kort

Toelichting van de school

Beste belangstellende,

Wat fijn dat u interesse heeft in onze school!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Maria Montessorischool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten die u te zien krijgt. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. Voor onze visie en werkwijze verwijzen wij u graag naar onze website.

Hier vindt u alle relevante informatie over onze school.

Mist u informatie, neem dan gerust contact op via info@mmdenhaag.nl

Met vriendelijke groeten,

M. Keizer
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Samenwerking
  • Creativiteit
  • 21ste eeuwse vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
532
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven