PC Hooftschool

Escamplaan 65 2547 GA Den Haag

 • Schoolfoto van PC Hooftschool
 • Schoolfoto van PC Hooftschool
 • Schoolfoto van PC Hooftschool
 • Schoolfoto van PC Hooftschool
 • Schoolfoto van PC Hooftschool

In het kort

Toelichting van de school

De P.C. Hooftschool is een openbare basisschool met ruim 250 leerlingen van 4 tot 12 jaar. Onze school is sociaal-cultureel divers. De kernwaarden van onze school zijn veiligheid, vertrouwen, vaardigheid en verbinding. Vanuit deze kernwaarden is er op de P.C. Hooftschool veel aandacht voor gedrag, taalonderwijs en beweging.


Bij ons op school de leerlingen in reguliere jaargroepen, maar is er ook structureel aandacht voor beleiding om maat in kleine groepjes. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn met elkaar trots op onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Vaardigheid
 • Verbinding
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de P.C Hooftschool is gebaseerd op het leerlingaantal op 1 februari 2023 en telde toen 256 leerlingen. 

Aanmelden

Het aanmelden van uw kind bij op onze school is sinds 1 oktober 2021 veranderd:

Kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2019 worden aangemeld volgens de Haagse aanmeldprocedure. Hierin hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afspraken gemaakt. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2019.

Aanmelden vanaf drie jaar

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2018 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Dit mag pas bij drie jaar plaatsvinden omdat de Wet op het Primair Onderwijs dat stelt.

Stap 1: Oriënteren

Wanneer uw kind bijna 2 jaar is, ontvangt u een brief van de gemeente Den Haag waarin staat dat het belangrijk is om te gaan oriënteren op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. Dit is de eerste belangrijke stap. Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig oudermiddagen- en ouderavonden. Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze kennismakingsmomenten. De actuele data staan weergegeven op de website: www.pchooftschool.net.

De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen.

Stap 2: Aanmelden

Vlak voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier PO toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind gaan aanmelden. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is, is in deze aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het ingevulde aanmeldformulier naar de school van uw eerste keuze en levert deze in. Op het aanmeldformulier staat vermeld op welk moment u het aanmeldformulier bij de school in kan leveren. Ook broertjes en zusjes van kinderen bij ons op school moeten aangemeld worden in de aanmeldperiode die voor hen bestemd is. Dit geldt ook voor kinderen die al deelnemen aan onze peutergroep van 2Torentjes (2Samen) en Escamphof (Jong Leren). Ook die peuters zullen aangemeld moeten worden met het Haagse aanmeldformulier en in de daarvoor bestemde aanmeldperiode.

Zodra wij de aanmelding van uw kind hebben verwerkt in het aanmeldsysteem, ontvangt u een e-mail met een bevestiging aanmelding vanuit Onderwijs Transparant. Controleer uw gegevens, mocht u vragen hebben n.a.v. deze e-mail bevestiging neem dan contact op met onze administratief medewerkster: Daphne Hoogenraad (070 323 6232).

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Op scholenwijzer.denhaag.nl kunt u zien hoeveel kindplaatsen wij maximaal hebben in het betreffende aanmeldjaar. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over vastgestelde aanmeldperioden. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden

De data van de aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl. U kunt uw kind slechts één keer aanmelden op een school met een leerlingplafond.

Voorkeurslijst van scholen

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen (minimaal 5) invult op de voorkeurslijst. Hoe meer scholen u invult op deze lijst, hoe groter de kans dat uw kind geplaatst kan worden op een school in Den Haag. Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

 • een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
 • uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk 2Torentjes (2Samen) en Escamphof (Jong Leren).

De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt u voorrang op de school. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw eerste keuze, dan wordt gekeken of de school van uw tweede keuze plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van derde keuze enzovoorts. Voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing!

Stap 3: inschrijven

Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw lijst met scholen van uw keuze, ontvangt u bericht vanuit AanmeldenPO, waarin staat welke mogelijkheden er nog zijn. Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan pas bent u zeker van een plek. Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig? Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden. Indien de school niet de gewenste zorg kan leveren, dan wordt er contact met u gezocht. Andere vragen? Heeft u nog vragen over de aanmeldprocedure, stel ze aan de school of stuur een e-mail naar de Ouder Servicedesk van AanmeldenPO (ouders@aanmeldenpo.nl)

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met dat aanmeldformulier moet u uw kind aanmelden op een school, zodra uw kind 3 jaar is geworden. Daarvoor kunt u al wel contact opnemen met de school van uw voorkeur. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Wachten met aanmelden van uw kind nadat hij of zij drie is geworden kan er voor zorgen dat er geen plek meer is. Dus wij adviseren u er op tijd bij te zijn. 

Woont u niet in Den Haag:  http://https://www.scholenwijzer.denhaag.nl

Voor alle nieuwe leerlingen geldt dat er na de plaatsing een inschrijfgesprek met de netwerkcoördinator of de VVE-zorgcoördinator plaats vindt. Op die manier krijgt u uitgebreide informatie over onze school, kunt u met uw kind de school bekijken en kunnen we kennis maken met elkaar. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we (6+) 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Vanaf de vierde verjaardag van uw kind mag hij of zij naar school. In overleg met de leerkracht van uw kind kunt u bepalen hoe uw zoon of dochter het beste kan wennen aan de groep. Het is mogelijk dat uw kind in het begin enkele ochtenden en/of middagen komt en na verloop van tijd de hele week.

Tussentijdse instroom

Zoekt u een Haagse basisschool voor uw kind (ouder dan 4 jaar)? Dan kunt u ons benaderen. Mogelijk is er nog een plek vrij op de P.C. Hooftschool!

Onderwijskundig rapport

Als er een leerling van een andere school op onze school komt, ontvangen wij een onderwijskundig rapport. Hierin staan gegevens over de leerling. Pas na ontvangst van dit onderwijskundig rapport kan een kind definitief geplaatst worden. Als een leerling onze school verlaat verwachten wij dat u als ouder ons tijdig informeert. De directie nodigt u dan graag uit voor een persoonlijk gesprek. Wij informeren bij u naar de reden van vertrek en vertellen u de verdere gang van zaken. Ook sturen wij naar de nieuwe school een onderwijskundig rapport. Dit rapport wordt ingevuld door de leerkracht en intern begeleider. Daarin staat met welke methodes uw kind heeft gewerkt, hoe uw kind heeft gepresteerd en welke ondersteuning uw kind heeft gekregen. Van dit onderwijskundig rapport kunt u van ons een kopie krijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven