Basisschool Fonkel

Weidestraat 18 5275 AR Den Dungen

Doorgaande lijn voor kinderen van 0 jaar t/m 12 jaar!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We proberen elke dag het beste bij iedere individuele leerling naar boven te halen, door uitdagend onderwijs op maat te bieden. Om de leerresultaten te meten, methode onafhankelijk, wordt in groep 8 de Route 8 eindtoets ingezet. Hiermee meten wij ook of ons aanbod van onderwijs ook echt resultaat geeft. Deze toetsresultaten helpen ons om voor elke leerling de best passende plek in het voortgezet onderwijs te kunnen adviseren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen met het leerlingvolgsysteem “ParnasSys”. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn, waarbij ieder kind zo veel mogelijk op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo kan leren. Het is daarom belangrijk dat we alle bevindingen en resultaten noteren. ParnasSys is een dergelijk systeem. Alle resultaten van de toetsen die bij de methodes horen, als ook de Cito-toetsen worden in dit systeem ingevoerd. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en deze toetsen zijn er op verschillende vakgebieden. Wij gebruiken deze toetsen in de groepen 3 t/m 8.

Twee keer per jaar worden de CITO toetsen afgenomen. Nadat de toetsen zijn gemaakt worden ze door de leerkrachten bekeken en hebben we een goed beeld welke kinderen de streefdoelen hebben gehaald. Heel belangrijk vinden wij de groei die een leerling ten opzichte van zichzelf heeft doorgemaakt, de zogenaamde vaardigheidsgroei. De leerkrachten weten nu precies waar zij in het volgend half jaar nog aandacht aan moeten besteden, en wat door de groep al wordt beheerst. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het geven van een schooladvies is maatwerk. Tijdens de adviesgesprekken bespreken we samen met ouders en de leerling, naast alle toetsgegevens ook alle andere facetten die bij de ontwikkeling van kinderen een rol spelen. Zoals bijvoorbeeld de taak-/werkhouding, motivatie en persoonlijkheid. Doel is dat we voor onze leerlingen de best passende plek in het voortgezet onderwijs mogelijk willen maken.

Onze school beschikt over een protocol voor het verstrekken van adviezen voor het voortgezet onderwijs. Het protocol verheldert de rol van de leraar van groep 8 en die van de centrale eindtoets (Route8). 

  • Aan het einde van groep 7 wordt het preadvies meegegeven bij het laatste rapport. Dit preadvies wordt gevormd tijdens een overleg met de leerkrachten en daarnaast ook de leerkracht van groep 8, directie en IB'er. We voelen ons samen verantwoordelijk voor het geven van een passend advies voor elke leerling.
  • In februari (groep 8) wordt het definitieve advies vastgesteld. Dit advies wordt daarna door de leerkracht van groep 8 aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen gegeven.
  • In april (groep 8) maken alle leerlingen van groep 8 de Eindtoets basisonderwijs, wij hebben gekozen voor Route8. Het eerder gegeven advies is bindend, afhankelijk van de uitslag van de Eindtoets kan er een heroverweging plaatsvinden.

In schooljaar 2020-2021 hebben we de richtlijnen van ons protocol gevolgd, maar hebben we ook kansrijk geadviseerd. In de eerste plaats willen we niet al te voorzichtig adviseren en in de tweede plaats geven we een leerling bij aarzeling  het voordeel van de twijfel. Zeker na een periode van thuisonderwijs hebben we onszelf vooraf de volgende vraag gesteld: Voor welke leerlingen zou kunnen gelden dat ze onder normale omstandigheden een hoger advies krijgen dankzij de eindtoets? Voor deze leerlingen geldt dan dat zij in beginsel het voordeel van de twijfel krijgen.

Voor de helderheid: kansrijk adviseren is niet hetzelfde als simpelweg een hoger advies geven. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Deze inspectierapporten zijn van voor de fusie van basisschool Sint-Jozef. Per 1 augustus 2010 is deze school gefuseerd met voormalig basisschool 't Kiemveld.

Terug naar boven