Basisschool Fonkel

Weidestraat 18 5275 AR Den Dungen

Doorgaande lijn voor kinderen van 0 jaar t/m 12 jaar!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op Fonkel voelen we de krapte van beschikbare leerkrachten. Ziekte en afwezigheid is lastig op te vangen.

Ons bestuur is aangesloten bij de Dommelgroep, een coöperatie van 4 schoolbesturen. Onder de Dommelgroep vallen in totaal 42 scholen. De Dommelgroep bestrijkt het gebied in de Meierij dat gelegen is tussen de stedelijke gebieden met aan het noorden ’s-Hertogenbosch en in het zuiden Eindhoven / Son en Breugel.
Gezamenlijk houden zij de Vervangers en invallers pool (VIP) in stand. Gelukkig kunnen wij bij ziekte altijd als eerste een beroep hierop doen.Bij de VIP werken meer dan 35 vaste invallers (poolers genoemd). Zij hebben een vast dienstverband en worden op alle 42 scholen van de Dommelgroep ingezet op met name de kortdurende vervangingen.

Wanneer alle invallers uit de vervangingspool zijn ingezet, zetten wij de volgende stappen: 

  1. Inzet van vervangers buiten de vervangerspool van de Dommelgroep  
  2. Inzet van parttimers die een dag extra willen werken
  3. Inzet van bevoegd personeel dat niet voor de groep staat (bv. intern begeleider, leerkracht die er is voor extra ondersteuning)
  4. Samenvoegen of verdelen van leerlingen over de andere groepen (indien mogelijk) Geen ideale situatie, maar zo voorkomen we dat de leerlingen naar huis gestuurd moeten worden. 
  5. Kinderen op laten vangen door thuis. 
    Is er op korte termijn geen vervanging te organiseren, dan zijn we genoodzaakt de leerlingen minimaal een dag thuis te laten. Dit zal dan tijdig, bij voorkeur een dag voorafgaand, gecommuniceerd worden. Wanneer mogelijk wordt er vooraf via Parro aangegeven dat er vervanging is geregeld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de groepsbezetting klik hier.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe is ieder kind welkom op onze school, mits wij de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft. Er is veel expertise op het gebied van gedrag. Er is nog weinig ervaring met kinderen met een lichamelijke beperking.

We onderscheiden 4 basisniveaus:

Basisniveau 1: Algemene ondersteuning voor leerlingen zonder specifiek probleem. Op dit niveau is het nodig, dat de leraar zijn onderwijs zo effectief mogelijk inricht zodat er ruimte is om leerlingen extra instructie te kunnen geven.

Basisniveau 2: Leerlingen die opvallen in de groep op één of meerdere gebieden bijvoorbeeld op het gebied van: gedrag, cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch. Wanneer leerlingen niet voldoende hebben aan de basisleerstof of als alleen verlengde instructie niet voldoende is, dan zal de leraar het onderwijsaanbod intensiveren. Binnen de basisondersteuning moet elke leraar deze verschillen in behoeften kunnen “bedienen”. Zowel zorgniveau 1 als 2 hoort tot de basisondersteuning.

Basisniveau 3: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bijvoorbeeld op het gebied van: gedrag, cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch. De ontwikkelingen in het basisonderwijs verlangen dat “het werk in de klas” meer en meer passend is bij de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Daarom is het van groot belang dat de leraar deze behoeften in kaart kan brengen. De leraar doet er toe! Zeker als het gaat om maatwerk voor leerlingen. Veel leerlingen kunnen gewoon met de groep mee. Mocht er een keer een onderdeel minder goed begrepen worden, dan wordt hier meteen aandacht aan besteed om te zorgen dat de doelen weer gehaald worden. 

Basisniveau 4: Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften waar begeleiding vanuit school onvoldoende oplevert, overstijgen de basisondersteuning. Extra ondersteuning kan worden aangevraagd bij het SMV de Meierij. Wanneer de geboden hulp onvoldoende heeft opgeleverd en de leerlingbespreking niet leidt tot overzicht, inzicht en uitzicht en er sprake blijft van handelingsverlegenheid, wordt de leerling besproken bij het Zorg Advies Team (ZAT) met als doel inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van de leerling. Ouders worden (indien gewenst) betrokken bij het ZAT. Op dit niveau is er geen sprake meer van aansluiting bij alle reguliere doelen. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie (VVE) wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang.
Onze school is geen VVE-school.
We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met het kinderdagverblijf in het gebouw van de school 'de Teigetjes'. Ook is de buitenschoolse opvang 'BSO Bolderburen' deels in het gebouw aanwezig (groep 1-2), de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de BSO locatie op de Wegwijzer. Kinderopvang de Teigetjes sluit aan bij de meest gangbare thema's. Er is veel contact met de intern begeleider en/of de kleuterleerkrachten en er is een warme overdracht tussen school en de kinderopvang. Voor kinderen met een speciale behoefte wordt er in samenwerking met beide partijen een passend aanbod gemaakt.

Terug naar boven