Jozefschool Texel

Beatrixlaan 46 1791 GD Den Burg

  • Schoolfoto van Jozefschool Texel
  • Schoolfoto van Jozefschool Texel
  • Schoolfoto van Jozefschool Texel
  • Schoolfoto van Jozefschool Texel
  • Schoolfoto van Jozefschool Texel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In dit kader vindt u de resultaten van de eindtoetsen, die een beeld geven van het niveau van de leerlingen van de Jozefschool tijdens het afnamemoment. De sterke stijging van de resultaten komt voort uit een gerichte aanpak ten aanzien van het didactisch handelen van alle leerkrachten, heldere en consequent toegepaste afspraken, een gerichte focus op het toewerken naar de toets en niet te vergeten de kwaliteit van de leerkrachten van de school. De kinderen van groep 8 hebben in schooljaar 2020-2021 voldoende gescoord.

Op basis van de tussenresultaten van de toetsgegevens (zowel methodetoetsen als lvs-toetsen) is de verwachting dat we de positieve trend de komende jaren kunnen voortzetten, uiteraard ook afhankelijk van de kinderen in de klas.

Tenslotte willen we benadrukken dat de eindtoets uitslagen slechts een beperkt aandeel vormen van de resultaten van ons onderwijs. Ook het creatief uiten, het aanleren van zelfstandigheid, veiligheid en welzijn en niet te vergeten het plezier in leren tellen voor ons zwaar als het gaat om de opbrengsten van ons onderwijs.

Mocht u hierover meer informatie willen, dan gaan we graag met u in gesprek!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de advisering richting het Voortgezet Onderwijs hanteert de school een protocol. Hierin beschrijven we met welke factoren we rekening houden als we het advies opstellen en hoe de procedures lopen. We kunnen vaststellen dat de adviezen van de Jozefschool in een groot aantal gevallen overeen komt met de daadwerkelijke uitstroom op het VO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectierapport dateert van 2016. In de afgelopen jaren is er veel veranderd op de school. In onze jaarverslagen is te lezen welke veranderingsonderwerpen we hebben aangepakt en welke effecten dit heeft gehad op ons onderwijs. Ook hierbij geldt: voor aanvullende gegevens en een toelichting op het inspectierapport maken we graag een afspraak!

Terug naar boven