Kindcentrum Westerbreedte

Jan Olieslagersstraat 51 5224 BD Den Bosch

  • Schoolfoto van Kindcentrum Westerbreedte
  • Kinderen leren op veel verschillende manieren. Naast werken in boeken en schriften komt ook het spelend leren vaak aan bod.
  • Wat geleerd is toepassen in de praktijk. Een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs.
  • We werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Westerbreedte

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitslag van de eindtoets van groep 8 wordt door de inspectie van het onderwijs vergeleken met het gemiddelde van soortgelijke scholen. Wij nemen als eindtoets Route 8 af. Route 8 is een digitale adaptieve toets; een toets waarvan de opgaven tijdens de toets geselecteerd worden. Hierdoor krijgt elke leerling opgaven aangeboden die aansluiten bij zijn of haar niveau. Bij een goed antwoord krijgt de leerling een moeilijkere vervolgopgave, bij een fout antwoord een gemakkelijkere.

Op Kindcentrum Westerbreedte is er bewust gekozen om alle kinderen uit groep 8 deel te laten nemen aan de eindtoets route 8. We hebben schooljaar boven het landelijk gemiddelde gescoord en zijn hier erg trots op.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Op groepsniveau en individueel niveau registreert de professional de leerresultaten en andere belangrijke zaken. U ontvangt tweemaal per jaar een rapport. Er volgt dan niet standaard een gesprek. Het kan zijn dat u als ouder een gesprek aanvraagt of dat u wordt uitgenodigd door de professional om over dit rapport te praten.  

Daarnaast  wordt u tweemaal per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind en krijgt u te horen op welk niveau hij of zij aanbod krijgt. Naast deze vaste gespreksmomenten is het mogelijk dat de professional u uitnodigt om met u over uw kind te praten. Ook kunt u als ouder altijd een gesprek aanvragen.

Na de afname van de Cito middentoetsen in februari wordt er door de IB-er met de groepsleerkracht het aanbod voor de komende periode besproken. We bespreken de resultaten van de M-toetsen, de bevindingen, oorzaken en acties. Er is twee keer per schooljaar een overleg, waarin de groepen en individuele leerlingen worden besproken met de IB-er. Voorafgaande aan dit overleg wordt de desbetreffende groep door de IB-er geobserveerd. Aan het einde van het schooljaar vindt tenslotte een overdracht (schriftelijk en mondeling) plaats tussen de leerkrachten om alle individuele leerlingen én de groep als geheel te bespreken.

Verschil methode toetsen en CITO toetsen.
Methodegebonden toetsen sluiten naadloos aan op de lesstof. Er worden kennis en vaardigheden getoetst die de leerlingen in de weken eraan voorafgaand uitgelegd hebben gekregen en intensief hebben geoefend. We toetsen of uw kind de nieuw aangeboden stof beheerst. 

De toetsen van Cito zijn bedoeld om methode-onafhankelijk te toetsen. We kunnen daarmee checken of we een goed beeld hebben van de didactische vorderingen en het functioneringsniveau van iedere leerling. Cito is landelijk genormeerd en biedt ons naast het individueel volgen van iedere leerling ook de mogelijkheid om de kwaliteit van ons onderwijs goed te blijven monitoren en wanneer nodig passende vervolgacties uit te zetten. Cito-toetsen worden halfjaarlijks afgenomen. Midden in het schooljaar en aan het einde van het schooljaar.

Belangrijkste redenen om de Cito-toets af te nemen zijn:
1. Er wordt over een langere periode bekeken wat de leerling geleerd heeft. Hierdoor wordt duidelijk wat de leerling aan leerstof onthoudt.
2. In een Cito-toets worden niet de specifiek geoefende voorbeelden getoetst, maar wordt er gekeken of de leerling het geleerde ook kan toepassen in andere situaties.
3. De Cito-toets maakt de leerontwikkeling van de leerling over een langere periode zichtbaar.
4. De Cito-toets geeft inzicht over verschillende vakgebieden op schoolniveau.

Belangrijkste redenen om methode gebonden toetsen af te nemen zijn:
1. We bekijken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
2. We bekijken aan de hand van de toets resultaten aan welke leerlingen extra ondersteuning gegeven kan worden
door extra uitleg, oefening of verrijking.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft het uitstroomniveau van onze leerlingen een ander accent. Op basis van de gemiddelde score eindtoets groep 8 valt te concluderen dat onze school goed in staat is het optimale uit de leerlingen te halen. Onze kinderen worden verwezen naar het vervolgonderwijs dat bij hen past.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Scholen die dat doordacht doen, hebben een minder overladen curriculum. En meer tijd voor de begeleiding van leerlingen. Zo leren meer leerlingen meer.

In het kindcentrum werken we aan een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied.  In het kindcentrum worden verschillen gerespecteerd en talenten gestimuleerd. Dit ziet u terug in de adaptieve aanpak in alle groepen, onze lessen en activiteiten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samenleven
  • samenwerken
  • zelfstandig leren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven