Kindcentrum Westerbreedte

Jan Olieslagersstraat 51 5224 BD Den Bosch

  • Schoolfoto van Kindcentrum Westerbreedte
  • Kinderen leren op veel verschillende manieren. Naast werken in boeken en schriften komt ook het spelend leren vaak aan bod.
  • Wat geleerd is toepassen in de praktijk. Een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs.
  • We werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Westerbreedte

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons kindcentrum zijn de groepen verdeeld over 2 units. Iedere unit bestaat uit de groepsprofessionals en pedagogische medewerkers van de betreffende groepen, een unitleider en een Interne Begeleider. De algehele leiding ligt bij de directie. De directeur is het aanspreekpunt voor ouders als het gaat om het beleid van de school. Het kindcentrum heeft ook onderwijsondersteunend personeel. Er is een conciërge, een administratief medewerkers, een leraarondersteuner en onderwijsassistenten. Daarnaast werken we nauw samen met onze collega’s van beheer van de Brede Bossche School de Kruiskamp. Ons personeel heeft verschillende talenten en bij de aanname van personeel kijken we bewust hoe we elkaars talenten kunnen aanvullen. Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel.

Ons kindcentrum heeft een samenwerkingsrelatie met Fontys Hogeschool Kind en Educatie en met het Koning Willem I College. Elk jaar komen studenten stagelopen vanuit onder andere de opleidingen pedagogisch medewerker kinderenopvang, pedagogische management kinderenopvang (PMK), onderwijsassistent en de Pabo. Dat gebeurt in alle gevallen onder de verantwoordelijkheid van de eigen pedagogisch medewerker(s) of (vak)professional. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het wordt steeds moeilijker voor basisscholen om vervangers te vinden bij ziekte van personeel. Dit heeft te maken met het lerarentekort dat steeds groter aan het worden is. Ook op KC Westerbreedte merken we hier inmiddels de gevolgen van en wordt het steeds lastiger om inval geregeld te krijgen als een collega ziek is. In de nabije toekomst zal het noodzakelijk zijn om groepen een vrije dag te geven als er geen vervanging meer is en alle opties om het één en ander intern te regelen niet meer mogelijk zijn. Dit is uiteraard geen wenselijke situatie en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Middels een protocol vervanging hebben we samen met de MR gekeken wat het best passend is.

Bij ziekte van een leerkracht wordt in eerste instantie vervanging gezocht via de invalpool. In tweede instantie vragen wij parttime werkende leerkrachten om extra te komen werken en in te vallen. Is het echt niet mogelijk om vervanging te vinden, dan worden de kinderen verdeeld volgens een verdeelschema dat jaarlijks opnieuw wordt gemaakt door de leerkrachten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kindcentrum Westerbreedte is een school waarbij de focus ligt op de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen, maar waarbij ook gericht gewerkt wordt aan de 21st century skills. De school werkt met leerstofjaarklassen. De leerstof en de bijbehorende doelen worden door de professional met behulp van de lesmethode geregisseerd. Er is verschil tussen leerlingen in begeleidingsbehoefte en daarnaast verwerken leerlingen de leerstof niet allemaal in hetzelfde tempo en niet allemaal op dezelfde manier. We houden rekening met deze verschillen. Dat betekent dat we binnen de jaargroepen groepsdoorbrekend werken en daarnaast kan er gekozen worden om bepaalde vakgebieden groepsoverstijgend uit te voeren. Vanaf halverwege groep 3 krijgen kinderen les in niveaugroepen op het gebied van rekenen, taal en spelling. In de middag werken de kinderen tijdens de projecten van Jeelo groepsdoorbrekend.

In onze dagstructuur proberen wij steeds meer de ononderbroken ontwikkeling van kinderen te volgen. Dit betekent dat wij de vakken in een betekenisvolle context willen aanbieden. We maken hierbij gebruik van methodes, maar deze worden steeds meer als leidraad gebruikt. De instructies staan steeds meer centraal en passen bij de behoeftes van de kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw staan spelen, ervaren en ontdekkend leren centraal. We bieden daarvoor een rijke, uitdagende speel-, leeromgeving. De leerlingen leren van en met elkaar. We werken rondom de school-brede thema's van Jeelo. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kindcentrum Westerbreedte voldoet aan de in de wet gestelde eisen en biedt de leerlingen jaarlijks minstens 940 uur leertijd aan. Er worden afspraken gemaakt over het gebruik van de methode, de leertijd, inzet van extra les- en hulpmateriaal en de keuze van de aan te bieden leerstrategieën. We zorgen voor iedere leerling voor een passend aanbod aansluitend bij de onderwijsbehoefte. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op elke school zitten leerlingen die zich de aangeboden stof, van een of meerdere vakgebieden, moeilijker of langzamer eigen kunnen maken. In de meeste gevallen kan binnen de school adequate hulp geboden worden. Dit zal gebeuren in de vorm van handelingsplannen. Als de handelingsplannen echter niet het gewenste resultaat opleveren en het interne zorgteam geen oplossing kan bieden, dan kan het zijn dat we ons laten adviseren door externen. Uiteraard worden de ouders van deze leerlingen zeer nauw betrokken bij de stappen die tot deze keuze leiden. In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ook noodzakelijk zijn om aan een andere schoolkeuze te denken. Bijvoorbeeld een speciale school voor basisonderwijs. De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol, iedere te nemen stap wordt met hen overlegd. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum Westerbreedte is een samenwerking aangegaan met Kanteel. Kanteel verzorgt de peuterarrangementen en de flexibele (buitenschoolse) kinderopvang van 0-4 jaar in ons kindcentrum.

Ouders/verzorgers die meer informatie wensen over de peuterarrangementen of de kinderopvang of die hun kinderen willen aanmelden, kunnen de site van Kanteel bezoeken (www.kanteel.nl) . Via deze site kan ook worden ingeschreven. Voor meer informatie over bijvoorbeeld kosten en plaatsingsmogelijkheden kunt u telefonisch contact opnemen met de Afdeling Planning en Contractbeheer bij Kanteel (073-8507850).

Terug naar boven