KC De Kameleon

Leonardus van Veghelstraat 1 5212 AD Den Bosch

Schoolfoto van KC De Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opbrengsten 2022-2023 

Dit hebben we bereikt:

  • Dit schooljaar hebben 52 leerlingen deelgenomen aan de eindtoets. De schoolscore is hierbij 538.8 tegenover een Landelijk Gemiddelde van 534.9
  • Lezen: Dit schooljaar behaalt 1 leerling 1F niet, 51 leerlingen (98.1%) wel. 5 leerlingen behalen niveau 2F niet, 47 leerlingen (90.4%) wel. We scoren op 1F-niveau net onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging voor dit schooljaar als ook voor het driejaarsgemiddelde. Op 2F-niveau scoren we scoren boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging. Dit voor zowel dit jaar, als voor het driejaarsgemiddelde.
  • Taalverzorging: Alle leerlingen hebben 1F behaald. 5 leerlingen behalen niveau 2F niet, 47 leerlingen (90.4%) wel. We scoren op beiden niveaus boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging. Dit voor zowel dit jaar, als voor het driejaarsgemiddelde (1F zit er net onder).
  • Rekenen: Dit schooljaar behalen 3 leerlingen 1F niet, 49 leerlingen (94.2%) wel. 30 leerlingen (57.7%) behalen 1S niveau. We scoren op 1F-niveau onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging voor dit schooljaar. Het driejaarsgemiddelde ligt op de score van scholen met een vergelijkbare schoolweging. Op 2F-niveau scoren we boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging. Het driejaarsgemiddelde ligt onder de score van scholen met een vergelijkbare schoolweging, maar hier zien we wel een enorme groei in. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni worden de tussentijdse toetsen afgenomen in de groepen 3 tot met 7. Wij gebruiken hiervoor de Cito Leerling in Beeld toetsen vanaf schooljaar 2023-2024. In groep 8 worden enkel in november een middentoets afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de Cito Leerling in Beeld toets. Groep 8 doet in februari mee aan de doorstroomtoets richting VO.

Vanaf schooljaar 2022-2023 werken wij met Parnassys Leerlijnen om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters in kaart te brengen. 

De leerkrachten maken een eigen resultatenanalyse op groepsniveau. De intern begeleiders hebben met de individuele leerkrachten een groepsbespreking. Met het managementteam en de reken- en taal-specialist worden de schoolresultaten doorgenomen. Met het gehele team worden de totale schoolresultaten en eventuele interventies tijdens studiemomenten besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 6 krijgen de leerlingen op KC de Kameleon een eerste indicatie richting een uitstroomprofiel, praktisch of theoretisch. Eind groep 7 ontvangen de leerlingen een preadvies en in groep 8 volgt het definitieve advies richting het VO.

De adviezen worden gezamenlijk opgesteld door de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 in overleg met de intern begeleider en de directeur.  Input voor deze adviezen zijn de resultaten op de toetsen van de afgelopen jaren, de groei op hun executieve functies en de leerlingkenmerken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit klimaat te kunnen bereiken, vinden wij een goed contact tussen school en thuis van groot belang. Daarnaast werken wij met de methode de Vreedzame school. De kinderen maken in de groep met elkaar afspraken. Deze zijn altijd positief geformuleerd. We spreken dan bijvoorbeeld niet van de regel: “We rennen niet door de school”, maar herformuleren een regel naar: “We lopen rustig door de school”.

Naast de Vreedzame school bieden wij de leerlingen uit de bovenbouw (herhalings)lessen WisH aan. Dit zijn lessen die zijn gericht op de eigen weerbaarheid. Deze lessen zijn een combinatie van theorie en praktijk. 

Leerkrachten hebben kennis van 'Meidenvenijn' en Praktijkspecialist Gedrag. Doel is de opgedane kennis in combinatie met de lessen WisH tot een integraal lesaanbod voor de bovenbouw te verwerken. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft voor het laatst op 13 en 14 februari 2017 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op Kindcentrum de Kameleon. Op basis van haar bevindingen komt ze tot de conclusie dat de Kameleon haar onderwijskwaliteit op orde heeft. De inspectie handhaaft dan ook het basisarrangement.

Terug naar boven