KC De Kameleon

Leonardus van Veghelstraat 1 5212 AD Den Bosch

Schoolfoto van KC De Kameleon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni worden de tussentijdse toetsen afgenomen in de groepen 3 tot met 7. In  groep 8 worden enkel de januari toetsen afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de CITO toets.

Vanaf schooljaar 2021-2022 is het niet langer toegestaan om om kleutertoetsen af te nemen. Komend jaar gaan wij op zoek naar een observatie instrument om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters in kaart te brengen. 

De leerkrachten maken een eigen resultatenanalyse op groepsniveau. De intern begeleiders hebben met de individuele leerkrachten een groepsbespreking. Met het managementteam en de reken- en taal-specialist worden de schoolresultaten doorgenomen. Met het gehele team worden de totale schoolresultaten en eventuele interventies tijdens studiemomenten besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 6 krijgen de leerlingen op KC de Kameleon een eerste indicatie richting een uitstroomprofiel, praktisch of theoretisch. Eind groep 7 ontvangen de leerlingen een preadvies en in groep 8 volgt het definitieve advies richting het VO.

De adviezen worden gezamenlijk opgesteld door de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 in overleg met de intern begeleider en de directeur.  Input voor deze adviezen zijn de resultaten op de toetsen van de afgelopen jaren, de groei op hun executieve functies en de leerlingkenmerken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft voor het laatst op 13 en 14 februari 2017 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op Kindcentrum de Kameleon. Op basis van haar bevindingen komt ze tot de conclusie dat de Kameleon haar onderwijskwaliteit op orde heeft. De inspectie handhaaft dan ook het basisarrangement.

Terug naar boven