KC De Kameleon

Leonardus van Veghelstraat 1 5212 AD Den Bosch

Schoolfoto van KC De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

De getoonde gegevens zijn de totale verzamelde gegevens van zowel Kindcentrum de Kameleon (Leonardus van Veghelstraat 1), als die van KBS de Kameleon (Graafseweg 52). De beide scholen vallen onder een administratienummer KA15, maar opereren verder als aparte scholen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt uiteraard voor dat de groepsleerkracht wegens afwezigheid (verlof, ziekte) niet kan werken.

Signum, de stichting waar KC de Kameleon onderdeel van uit maakt, heeft een aantal leerkrachten in dienst die via de Vervangingspool kunnen worden ingeschakeld indien nodig. Wanneer deze niet beschikbaar zijn, kunnen invallers vanuit andere onderwijsorganisaties via de Vervangingspool worden gevraagd.

De school volgt in geval van afwezigheid van een leerkracht de volgende procedure, die uitgevoerd wordt door de directie:

1. Er wordt vervanging aangevraagd

2. Ambulante collega’s worden ingezet

3. Collega’s die vrij zijn, worden gevraagd extra te werken

4. Groepen worden samengevoegd, waarbij het lesprogramma wordt aangepast

5. Niet lesbevoegde personen worden ingezet ter opvang

6. Groep wordt naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

KC de Kameleon heeft 17 groepen. De 5 kleutergroepen zijn combinatiegroepen van leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Vanaf leerjaar 3 tot en met 8 hebben wij telkens 2 groepen die naast en met elkaar werken. Binnen KC de Kameleon werken we met leerpleinen. Op de begane grond huizen het Peuterplein en Plein 1-2. Op de 1e verdieping huist Plein 3-4-5 en op de 2e verdieping Plein 6-7-8.  Elk groep heeft een maatjesgroep op een ander plein waarmee gezamenlijk activiteiten worden ondernomen. De parallelgroepen binnen een leerjaar werken nauw samen op het gebied van de kernvakken lezen, spelling en rekenen. Op de pleinen wordt leerjaar doorbroken gewerkt aan bijvoorbeeld creatieve vakken en wereldoriëntatie. Elke leerling heeft een eigen basisgroep en leerkracht.

Wij werken volgens het Harmonicamodel. Elke dag starten we in de eigen basisgroep met de eigen leerkracht. De dag start met het bespreken van de gevoelens die leven en de zaken die spelen op dat moment. Daarna vouwt de harmonica zich uit in een lesonderdeel. Instructie en verwerking vinden plaats in de eigen groep, binnen het leerjaar of groepsdoorbroken op het plein. Instructie wordt gegeven door de eigen of parallelleerkracht. Kinderen hebben bij de verwerking de keuze om dit in of buiten de klas te doen. Hiervoor zijn zitplekken en binnenkort statafels beschikbaar, naast samenwerk- als alleen-werkplekken. Het lesonderdeel wordt afgesloten en geëvalueerd in de basisgroep. Evaluatie vindt plaats op product- en procesniveau. In de basisgroep is tijdens het 'ingevouwen' harmonicagedeelte ook tijd voor onder andere kringactiviteiten, lessen Vreedzame School en het vieren van een verjaardag. Afhankelijk van de duur van de lesdag zijn er 2 of 3 harmonicabewegingen. 

De zorg voor deze groepen is in handen van 19 leerkrachten die samenwerken met 3 leerkrachtondersteuners. Daarnaast is er een Intern coach die onder andere zorg draagt voor de doorgang van peuter naar kleuterfase en een schakelbouwleerkracht die leerlingen ondersteunt met een extra behoefte op het gebied van taalonderwijs.

Het team bestaat verder uit de directeur, 2 managementteam leden (naast de locatiemanager Kanteel), 2 intern begeleiders (verantwoordelijk voor de leerlingenzorg), een administratief medewerkster en twee vrijwilligers. Elke plein heeft een Pleincoördinator en de leerteams worden voorgezeten door specialisten op het gebied van rekenen, taal en SEO. Sommige teamleden vervullen meerdere rollen.

Naast het onderwijsgedeelte zorgt Kanteel voor alles op het gebied van de kinderopvang. Binnen het kindcentrum is er een locatiemanager en diverse pedagogisch medewerkers (PM). De coördinator TSO (tussenschoolse opvang) werkt met vrijwilligers die de kinderen opvangen tijdens de lunchpauze. Daarnaast is er een coördinator VVE (Vroeg- en voorschoolse educatie). De intern coach vanuit het onderwijs vervult tevens de rol van pedagogisch coach voor de PM-ers van het KDV en de peuterarrangementen (PA).

Binnen het gehele kindcentrum werken we ook met stagiaires van het Koning Willem I college.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het onderwijs aan jonge kinderen gaan we uit van spelend leren binnen een diversiteit aan thema’s. Eén van de belangrijkste kenmerken hiervan is dat spelontwikkeling leidt tot ontwikkeling van taal, sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen de cognitieve vaardigheden zich, zoals het voorbereidend rekenen. Uiteraard worden de creatieve- en de muzikale ontwikkeling gestimuleerd door de diversiteit van de aangeboden thema’s binnen de peuter- en kleutergroepen. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen, waardoor het onderwijs voor uw kind(eren) zeer betekenisvol wordt, wat een voorwaarde is om te kunnen ontwikkelen.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen ons kindcentrum besteden wij dagelijks tijd aan de kernvakken lezen, taal en rekenen. De wereldoriëntatievakken zijn bij ons gebundeld in de methode Topondernemers. De creatieve vakken worden vaak pleinbreed in circuitvorm aangeboden. 

Daarnaast besteden wij wekelijks tijd aan lessen Vreedzame School. Hiermee worden de kerndoelen burgerschap en levensbeschouwing gedekt.

Vanaf groep 1 geven wij wekelijks Engelse les met behulp van de methode Groove Me; Engels leren door middel van muziek en songteksten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We zijn een wijk-basisschool met een gemengde populatie. In het gebouw is ook kinderopvang, het peuterarrangement en de buitenschoolse opvang.
We werken nauw samen met het Samenwerkingsverband de Meierij, GGD en Schoolmaatschappelijk werk om zo passend onderwijs te bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven