KC De Kameleon

Leonardus van Veghelstraat 1 5212 AD Den Bosch

Schoolfoto van KC De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

De getoonde gegevens zijn de totale verzamelde gegevens van zowel Kindcentrum de Kameleon (Leonardus van Veghelstraat 1), als die van KBS de Kameleon (Graafseweg 52). De beide scholen vallen onder een administratienummer 15KA, maar opereren verder als aparte scholen.

Op KC de Kameleon zijn er leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van rekenen, taal, gedrag en meer- en hoogbegaafdheid. Naast de vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben wij vanuit de NPO gelden voor schooljaar 2023-2024 een dag in de week een muziekdocent ingezet.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt uiteraard voor dat de groepsleerkracht wegens afwezigheid (verlof, ziekte) niet kan werken.

Signum, de stichting waar KC de Kameleon onderdeel van uit maakt, heeft een aantal leerkrachten in dienst die via de Vervangingspool kunnen worden ingeschakeld indien nodig. Wanneer deze niet beschikbaar zijn, kunnen invallers vanuit andere onderwijsorganisaties via de Vervangingspool worden gevraagd.

De school volgt in geval van afwezigheid van een leerkracht de volgende procedure, die uitgevoerd wordt door de directie:

1. Er wordt vervanging aangevraagd.

2. Ambulante collega’s (onderwijsondersteuners en soms intern begeleiders) worden ingezet (een beperkte tijd i.v.m. doorgang ondersteuningswerkzaamheden)

3. Collega’s die vrij zijn, worden gevraagd extra te werken.

4. Indien de opties onder 1, 2 en 3 geen oplossing bieden, wordt er eventueel een kunstenaar gevraagd van Qrabbl.

5. Groep wordt naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

KC de Kameleon heeft 17 groepen. De 5 kleutergroepen zijn combinatiegroepen van leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Vanaf leerjaar 3 tot en met 8 hebben wij telkens 2 groepen die naast en met elkaar werken. Binnen KC de Kameleon werken we met leerpleinen. Op de begane grond huizen het Peuterplein en Plein 1-2. Op de 1e verdieping huist Plein 3-4-5 en op de 2e verdieping Plein 6-7-8. Elke groep heeft een maatjesgroep op een ander plein waarmee gezamenlijke activiteiten worden ondernomen. Op de pleinen wordt leerjaar doorbroken gewerkt aan bijvoorbeeld creatieve vakken en wereldoriëntatie. Elke leerling heeft een eigen basisgroep (een) met vaste leerkracht(en).

Elke dag starten we in de eigen basisgroep met de eigen leerkracht. De dag start met een leesmoment en daarna het bespreken van de zaken die spelen op dat moment en de gevoelens die daarbij leven. Daarna volgt een lesonderdeel. Instructie en verwerking vinden plaats in de eigen groep of binnen het leerjaar. Instructie wordt gegeven door de eigen leerkracht. Kinderen hebben bij de verwerking in overleg met de leerkracht de mogelijkheid om dit in of buiten de klas en samen of alleen te doen. Hiervoor zijn zitplekken en binnenkort statafels beschikbaar op de pleinen. Het lesonderdeel wordt afgesloten en geëvalueerd in de basisgroep. Evaluatie vindt plaats op product- en procesniveau. In de basisgroep is ook tijd voor onder andere kringactiviteiten, lessen Vreedzame School en het vieren van een verjaardag. 

De zorg voor deze groepen is in handen van 26 leerkrachten en een vakleerkracht gym, die samenwerken met 3 leerkrachtondersteuners en twee onderwijsassistenten. Een van leerkrachtondersteuners en beide onderwijsassistenten werken tevens als pedagogisch medewerker (PM-er) bij Kanteel. Beide onderwijsassistenten werken in 2023-2024 vanuit de NPO middelen. Uit deze middelen hebben wij ook een vakdocent muziek aangetrokken voor 1 dag per week. Na dit schooljaar stoppen de NPO middelen. 

Het team bestaat verder uit de directeur, 3 managementteam leden (tevens leerkracht), de locatiemanager Kanteel, 2 intern begeleiders (verantwoordelijk voor de leerlingenzorg), een administratief medewerkster, een conciërge en vrijwilligers voor de bibliotheek. Elke plein heeft een managementteamlid en de leerteams worden voorgezeten door specialisten op het gebied van rekenen, taal, meer- en hoogbegaafdheid, cultuur en SEO. Sommige teamleden vervullen meerdere rollen.

Naast het onderwijsgedeelte zorgt Kanteel voor alles op het gebied van de kinderopvang. Binnen het kindcentrum is er een locatiemanager en diverse pedagogisch medewerkers (PM). De coördinator TSO (tussenschoolse opvang) werkt met PM-ers en vrijwilligers die de kinderen opvangen tijdens de lunchpauze. 

Binnen het gehele kindcentrum werken we ook met stagiaires van het Koning Willem I college.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het onderwijs aan jonge kinderen gaan we uit van spelend leren binnen een diversiteit aan thema’s. Eén van de belangrijkste kenmerken hiervan is dat spelontwikkeling leidt tot ontwikkeling van taal, sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen de cognitieve vaardigheden zich, zoals het voorbereidend rekenen. Uiteraard worden de creatieve- en de muzikale ontwikkeling gestimuleerd door de diversiteit van de aangeboden thema’s binnen de peuter- en kleutergroepen. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen, waardoor het onderwijs voor uw kind(eren) zeer betekenisvol wordt, wat een voorwaarde is om te kunnen ontwikkelen. Wij bieden de kinderen een thematisch aanbod vanuit de doelen van Leerlijnen Jonge Kind vanuit Parnassys.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen ons kindcentrum besteden wij dagelijks tijd aan de kernvakken lezen, taal en rekenen. De wereldoriëntatievakken zijn bij ons gebundeld in de methode Topondernemers.  In schooljaar 2023-2024 zal door een aantal groepen een start gemaakt worden met de overstap naar de methode GO! Vanaf schooljaar 2024-2025 zullen alle groepen hiermee werken. De creatieve vakken worden vaak pleinbreed in circuitvorm aangeboden. 

Daarnaast besteden wij wekelijks tijd aan lessen Vreedzame School. Hiermee worden de kerndoelen burgerschap en levensbeschouwing gedekt.

Vanaf groep 1 geven wij wekelijks Engelse les met behulp van de methode Blink Engels (voorheen heette dit Groove me); Engels leren door middel van muziek en songteksten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een wijk-basisschool met een gemengde populatie. In het gebouw is ook kinderopvang, het peuterarrangement en de buitenschoolse opvang.
We werken nauw samen met het Samenwerkingsverband de Meierij, GGD en Schoolmaatschappelijk werk om zo passend onderwijs te bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De specialist meer- en hoogbegaafdheid biedt met de leerkrachten een passend aanbod aan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen en buiten de eigen groep. Vanaf schooljaar 2023-2024 starten wij met een peergroup voor leerlingen die onvoldoende hebben aan het verrijkingsaanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum de Kameleon is geen VVE locatie. Natuurlijk hebben wij altijd leerlingen die een extra taalondersteuning nodig blijven hebben. In elk thema-aanbod worden extra taal ondersteunende activiteiten aangeboden. 

Naast een extra taalaanbod is er ook aandacht voor de overstap van peuter naar kleuter. Wij bieden hiervoor aan de oudste peuters de 3+ activiteiten aan waarbij de medewerkers van Kanteel al komen spelen en werken op de speelstraat van Plein 1-2. Daarnaast is er voor de kinderen van KC de Kameleon een warme overdracht met ouders, PM-er en kleuterleerkracht bij de overstap naar groep 1. Terug naar boven