Kindcentrum Het Stadshart

Kruisbroedershof 31 5211 GX Den Bosch

  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Stadshart
  • Schoolfoto van Kindcentrum Het Stadshart

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen naast methodetoetsen ook twee maal per jaar citotoetsen af.

Wij maken een opbrengstenrapportage voor deze cito-toetsen, zodat helder is wat onze eigen norm is en wat de landelijk gemiddelde norm is. Zo dagen wij onszelf uit om het maximale te halen uit onszelf en onze leerlingen. Onze ambitie ligt doorgaans hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na (gewoonlijk) acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben in en om ’s-Hertogenbosch de keuze uit vele scholen. Wij proberen de kinderen en hun ouders bij deze keuze te helpen. Dit gebeurt op verschillende manieren.

Allereerst geven wij aan het einde van groep 7, in een individueel gesprek met ouders en het kind, een pré-advies af. Op grond van gegevens, die wij tot dan over het kind verzameld hebben, geven wij een vorm van voortgezet onderwijs (VO) aan waarvan wij op dat moment denken dat het kind zich daar op een goede manier kan ontplooien.

Wanneer uw kind in groep 8 zit, wordt u op een speciale ouderavond geïnformeerd over het VO, procedures en de Cito Eindtoets. Daarnaast heeft u jaarlijks de mogelijkheid om uzelf vanaf medio januari te laten informeren omtrent het VO op de zogenaamde ‘open dagen’ van de scholen voor VO. Medio januari/februari wordt door de school het definitieve advies VO afgegeven, wederom in een individueel gesprek met de ouders. Wij vragen daarbij ook de wens van ouders en het kind. Eind februari/begin maart kunnen de leerlingen worden aangemeld bij de scholen voor voortgezet onderwijs. De Eindtoets wordt in april afgenomen. De uitslag van de Eindtoets wordt door middel van een scoreformulier aan de leerlingen en hun ouders meegedeeld. Valt de score van de Eindtoets hoger uit dan in het advies van de school is aangegeven, dan dient er wettelijk een heroverweging plaats te vinden. De leerkracht van groep 8 heeft medio april een gesprek met de brugklascoördinatoren van de scholen voor voortgezet onderwijs over de bij die scholen aangemelde leerlingen. De basisschool adviseert. De ouders mogen zelf hun keuze maken, maar de school voor VO beslist of het kind aangenomen wordt. In mei/juni ontvangen de ouders en de basisschool bericht over de toelating.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit klimaat te kunnen bereiken, vinden wij een goed contact tussenschool en thuis van groot belang. Daarnaast werken wij met de methode de Vreedzame school. De kinderen maken in de groep met elkaar regels. Deze zijn altijd positief geformuleerd. We spreken dan bijvoorbeeld niet van de regel: “We rennen niet door de school”, maar herformuleren een regel naar: “We lopen rustig door de school”. Naast deze regels hanteren we binnen ons kindcentrum ook de volgende algemene afspraken.

Op ons Kindcentrum:

Hebben we respect voor onszelf, elkaar en onze omgeving.

Hebben we hart, oog en oor voor elkaar.

Houden we ons aan onze afspraken.

Hebben we vertrouwen in onszelf en komen we voor onszelf en anderen op. 

Mogen en kunnen we onszelf zijn.

Werken we samen en helpen elkaar.

Zijn we zelfverantwoordelijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Inspireren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven