Kindcentrum Het Stadshart

Kruisbroedershof 31 5211 GX Den Bosch

 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Stadshart
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Stadshart

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het lerarentekort zorgt ook bij ons voor problemen. Wanneer een leraar ziek is, wordt vervanging aangevraagd. Wij hebben op Het Stadshart een vast groep van oud-leerkrachten en ouders die de vervanging voor ons invullen, waardoor ze doorgaans het continueren van het onderwijs kunnen waarborgen. Wanneer er echt geen vervanger is dan kijken wij intern welke oplossing mogelijk is. Pas in laatste instantie wordt een groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons kindcentrum is constant in ontwikkeling. Onderwijs en opvang zijn structureel bezig in het maken van de verbinding zodat de doorgaande pedagogische lijn sterk wordt neergezet.

De verbinding tussen de groepen vinden wij erg belangrijk. Ons team bestaat uit de groepsleerkrachten, pedagogisch medewerkers, leraarondersteuners, stagiaires, intern begeleiders en directie.

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De algehele leiding ligt bij de directie. De directeur is het aanspreekpunt voor ouders als het gaat om het beleid van de school.

Opleiden in het kindcentrum

Het kan voorkomen dat er in de groep van uw kind een stagiaire aanwezig is. Elk jaar komen studenten stagelopen vanuit onder andere de opleidingen pedagogisch medewerker kinderenopvang, pedagogische managementkinderenopvang, onderwijsassistent, PABO en de academische PABO. Dat gebeurt in alle gevallen onder de verantwoordelijkheid van de eigen pedagogisch medewerker(s) of(vak)leerkracht.

Leerlingenzorg

Binnen ons kindcentrum streven wij een ononderbroken ontwikkeling na (Artikel 8 lid 1WPO). Dit betekent dat kinderen in principe niet doubleren. Wanneer dit toch de beste oplossing is voor het kind, zal de leerkracht dit tijdig bespreken met de ouders. School neemt hierin de eindbeslissing. Er ligt altijd een plan onder dat besproken is met de ouders op de ontwikkelingsgebieden waarvoor doubleren noodzakelijk is. In principe stromen de kinderen die zijn ingestroomd tot 1 januari na de zomervakantie door als oudste kleuter mits er geen specifieke ontwikkelingsproblemen zijn. Dat een kind oudste kleuter is, wil echter nog niet zeggen dat het kind een jaar later automatisch doorstroomt naar groep 3. De leerkracht baseert de beslissing over het al dan niet doorstromen naar groep 3 op de volgende aspecten:

 • Taak- en werkhouding: kan een kind langere tijd doorwerken, is het kind gemotiveerd en zoekt het kind uitdaging in het werk?
 • Sociale en emotionele ontwikkeling: onder andere bij welke leeftijdsgroep vindt het kind aansluiting?
 • Spelontwikkeling: is er sprake van gevorderd rollenspel, zoekt het kind uitdaging in spel?
 • Motorische ontwikkeling: is de fijne motoriek voldoende om te starten aan het schrijfproces?
 • Belangstelling en motivatie
 • Taal- en denkontwikkeling: spreekt het kind in goede zinnen, heeft het kind een rijke woordenschat, beheerst het kind de leesvoorwaarden?
 • Rekenontwikkeling: zijn de rekenvoorwaarden voldoende aanwezig?

Rapportage

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Vanaf groep 1 wordt uw kind geobserveerd door de leerkracht aan de hand van de zogenaamde Parnassys Leerlijnen. De leerkracht observeert uw kind tijdens het spel en werken. Binnen spel en werken komen diverse ontwikkelingsdoelen aan bod. Vanaf groep 3 werkt uw kind meer methodisch aan diverse vak- vormingsgebieden. De leerkracht registreert de leerresultaten en andere belangrijke zaken. Uiteraard wordt de gehele ontwikkeling van uw kind geobserveerd en met u besproken.

Bij aanvang van het schooljaar heeft u als ouder van leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 een oudergesprek met de leerkracht. Vanaf groep 5 is het gesprek samen met uw kind en wordt het een kind-oudergesprek genoemd.De doelen van dit gesprek zijn kennismaken met elkaar en het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen.

Twee maal per jaar worden ouders uitgenodigd om de ontwikkelingen/vorderingen te bespreken aan de hand van het rapport van hun kind. Hierbij mag het kind aanwezig zijn. Naast deze vaste rapportage momenten is het mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt om met u over uw kind te praten.

Leerlingdossier

We leggen een digitaal leerling dossier aan van uw kind. Hierin worden algemene gegevens, leerling rapporten, gegevens met betrekking tot de ontwikkeling en toetsgegevens opgenomen. Eveneens worden verslagen van oudergesprekken in het dossier geplaatst. Ouders mogen dit dossier altijd inzien. U kunt dit opvragen bij de Intern Begeleider. We gebruiken dit dossier om te komen tot een goed advies en overdracht naar een volgende groep, maar ook naar het voortgezet onderwijs.

Kindbespreking 0-13

De kindbespreking 0-13 is een overleg binnen het kindcentrum 0-13. De kindbespreking is bedoeld om te praten over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met praten, spelen of luisteren, of met leren op school, peuterarrangement of BSO. U wordt als ouder uitgenodigd voor de kindbespreking. Samen zoeken we naar passende begeleiding, zodat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. In het overleg zitten:

 • Intern begeleider, intern en extern aanspreekpunt
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Jeugdverpleegkundige
 • Wijk medewerker

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het onderwijs aan jonge kinderen gaan we uit van spelend leren binnen een diversiteit aan thema’s. Eén van de belangrijkste kenmerken hiervan is dat spelontwikkeling leidt tot ontwikkeling van taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen de cognitieve vaardigheden zich, zoals het voorbereidend rekenen. Uiteraard worden de creatieve- en de muzikale ontwikkeling gestimuleerd door de diversiteit van de aangeboden thema’s binnen de peuter- en kleutergroepen. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen, waardoor het onderwijs voor uw kind(eren) zeer betekenisvol wordt, wat een voorwaarde is om te kunnen ontwikkelen. Elk dagdeel starten de groepen in de kring, waar de dagopening  de start van de dag is. De kalender wordt besproken, welke dag van de week het is, ochtend of middag? Een dagdeel  is opgebouwd uit verschillende activiteiten zoals Spel binnen of buiten, Werken en spelen in hoeken en met uitdagende materialen, kringactiviteiten waar taal, rekenen, muziek en allerlei spelletjes aan bod komen. Naast het werken aan diverse thema’s worden er vier keer per schooljaar gezamenlijk gezelschapsspelletjes georganiseerd waar de oudste peuters met kleuters in een groepje o.l.v. een ouder samen spelen, daarnaast worden groepjes van kleuters gecombineerd met leerlingen van groep 3. Elke week kunnen de kinderen in de schoolbibliotheek boeken lenen, deze gaan mee naar huis in een leentasje. Twee maal per schooljaar bezoeken de groepen 1-2 een theatervoorstelling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school kent voorgeschreven ontwikkelingsgebieden, maar het aantal lesuren per vak is niet voorgeschreven. Wij bepalen met elkaar wat op ons kindcentrum de beste verdeling is. We werken ook steeds meer vakdoorbrekend omdat veel zaken betekenisvoller zijn als ze ineen totaal context worden aangeboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het combineren van een goed doel aan een Kerstactie, waarbij wij Kerstkaarten maken en deze bij ouderen laten bezorgen. We zijn dan bezig met creatieve doelen, maar werken ook aan doelen die onder wereldoriëntatie en goed burgerschap vallen. De inhoud per vak is ingevuld, door middel van zogenaamde ‘kerndoelen’. De kerndoelen zijn geformuleerd om meer eenheid te brengen in wat een kind weet, kent en kan, als het de schoolverlaat. Ze geven per vak aan wat op school in ieder geval moet worden aangeboden. De door ons gekozen methodieken zijn dekkend voor deze kerndoelen.

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met onze partner Kanteel zorgen we voor een goed aanbod voor het jonge kind. Met elkaar stellen we thema's vast, zoals bijvoorbeeld het thema "Verzamelen", waar we met elkaar inhoud aan geven. Dit wordt zichtbaar in de lokalen en de gangen van het gebouw. Kinderen worden vanaf dat zij vier jaar zijn gevolgd in hun ontwikkeling middels het observatiesysteem Parnassys leerlijnen. We hebben de ambitie om de peuters hier ook bij te laten aansluiten.

Terug naar boven