Kindcentrum Het Stadshart

Kruisbroedershof 31 5211 GX Den Bosch

Schoolfoto van Kindcentrum Het Stadshart

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij kindcentrum Het Bossche Broek.

Het kindcentrum bestaat uit een samenwerking tussenonderwijs en twee kinderopvangorganisaties. Het kindcentrum is gevestigd op twee locaties in de wijken Centrum en Zuid. Per 1 augustus 2019 ontvlechten we naar twee aparte kindcentra. Op locatie centrum werken we samen met Kanteel en op locatie Zuid met Smallsteps.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inschrijven nieuwe leerlingen

Wanneer uw kind twee jaar is kunt u uw kind voor-aanmelden op ons kindcentrum. Aan de aanmelding gaat altijd een intakegesprek vooraf. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. In dit gesprek met de directeur of een lid van het managementteam wordt een beeld geschetst van het kindcentrum, informatie gegeven en kunt u vragen stellen. Tijdens dit gesprek ontvangt u een inschrijfformulier. Als u kiest voor ons kindcentrum, ontvangen wij dat formulier zo spoedig mogelijk terug. Na aanmelding krijgt u ons te horen of we de leerling ook daadwerkelijk kunnen inschrijven. Wanneer het gaat om zij-instromers van een andere school, wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst om te kijken of we aan de onderwijsbehoeften van de leerling kunnen voldoen.

Plaatsingsbeleid: wij volgen het vastgestelde protocol binnen de stad. Dit protocol wordt gepubliceerd op de website zodra deze beschikbaar is.

Aanvullingen op het protocol;

  • Leerlingen uit hetzelfde gezin worden alleen in dezelfde groep geplaatst wanneer het jongste kind na de carnavalsvakantie instroomt, mits het oudste kind na de zomervakantie naar groep 3 gaat. Als ouders aangeven dat ze dit niet willen, worden kinderen apart van elkaar geplaatst.
  • Met ouders van meerlingen, pedagogisch medewerksters van het peuterarrangement of het kinderdagverblijf waar de kinderen vandaan komen en de intern begeleider, wordt voordat de kinderen geplaatst worden gesproken over wat het beste is voor de betreffende kinderen. Alle betrokken partijen worden gehoord op basis van argumentatie. De uiteindelijke beslissing ligt bij het kindcentrum.
  • Ouders mogen bij inschrijving een voorkeur aangeven voor plaatsing bij een vriendje of vriendinnetje, maar niet voor een leerkracht.
  • Leerlingen worden in groepen geplaatst op basis van de volgende criteria:
  1. Het verdelen van zorgaspecten over de groepen
  2. De verhouding jongens en meisjes
  3. Het leerlingenaantal
  4. De taak-werkhouding van kinderen (oudere kinderen)
  5. Sociale emotionele ontwikkeling van de leerling

De beslissing van de indeling ligt bij het kindcentrum. Een leerling mag 5 dagen komen oefenen voordat het de leeftijd van vier jaar bereikt. Vanaf 4 jaar mogen de leerlingen alle dagen naar school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven