Kindcentrum Het Stadshart

Kruisbroedershof 31 5211 GX Den Bosch

 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Stadshart
 • Schoolfoto van Kindcentrum Het Stadshart

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij kindcentrum Het Stadshart.

Het kindcentrum is gevestigd in een historisch pand in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. We ervaren hier de charme en de kleinschaligheid van het gebouw, dat overigens voorzien is van alle noodzakelijke voorzieningen. De kinderopvang, peuterarrangement en buitenschoolse opvang zijn hier ook gevestigd, waardoor optimale samenwerking in het belang van kinderen en ouders mogelijk is. Zowel het pand als het schoolplein is recent gerenoveerd. In KC Het Stadshart leren kinderen in verbinding met hun omgeving: de bruisende binnenstad vol cultuur en historie en de natuur in Het Bossche Broek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • inspireren
 • vertrouwen
 • samenwerken
 • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inschrijven nieuwe leerlingen

Wanneer uw kind twee jaar is kunt u uw kind voor-aanmelden op ons kindcentrum. Aan de aanmelding gaat altijd een kennismakingsgesprek vooraf. U kunt hiervoor telefonisch of via de site een afspraak maken. In dit gesprek met de directeur wordt een beeld geschetst van het kindcentrum, informatie gegeven en kunt u vragen stellen. Tijdens dit gesprek ontvangt u een inschrijfformulier. Als u kiest voor ons kindcentrum, ontvangen wij dat formulier zo spoedig mogelijk terug. Na aanmelding krijgt u van ons te horen wanneer uw kind drie jaar wordt, of we de leerling ook daadwerkelijk kunnen inschrijven. Wanneer het gaat om zij-instromers van een andere school, wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst om te kijken of we aan de onderwijsbehoeften van de leerling kunnen voldoen.

Plaatsingsbeleid: wij volgen het vastgestelde protocol binnen de stad dat wij hebben vertaald naar ons eigen aanname- en plaatsingsbeleid. Dit is opvraagbaar bij de directie. 

Aanvullingen op het protocol;

 • Leerlingen uit hetzelfde gezin worden alleen in dezelfde groep geplaatst wanneer het jongste kind na de carnavalsvakantie instroomt, mits het oudste kind na de zomervakantie naar groep 3 gaat. Als ouders aangeven dat ze dit niet willen, worden kinderen apart van elkaar geplaatst.
 • Met ouders van meerlingen, pedagogisch medewerksters van het peuterarrangement of het kinderdagverblijf waar de kinderen vandaan komen en de intern begeleider, wordt voordat de kinderen geplaatst worden gesproken over wat het beste is voor de betreffende kinderen. Alle betrokken partijen worden gehoord op basis van argumentatie. De uiteindelijke beslissing ligt bij het kindcentrum.
 • Ouders mogen bij inschrijving een voorkeur aangeven voor plaatsing bij een vriendje of vriendinnetje, maar niet voor een leerkracht.
 • Leerlingen worden in groepen geplaatst op basis van de volgende criteria:
 1. Het verdelen van zorgaspecten over de groepen
 2. De verhouding jongens en meisjes
 3. Het leerlingenaantal
 4. De taak-werkhouding van kinderen (oudere kinderen)
 5. Sociale emotionele ontwikkeling van de leerling

De beslissing van de indeling ligt bij het kindcentrum. Een leerling mag 5 dagen komen oefenen voordat het de leeftijd van vier jaar bereikt. Vanaf 4 jaar mogen de leerlingen alle dagen naar school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Praktische zaken en regels (alfabetische volgorde)

Devices

Devices  (mobiele telefoons, mp3-spelers, iPod’s, iAudio, tablets e.d.) meenemen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Het kindcentrum is niet verantwoordelijk voor schade en verlies. De kinderen leggen de devices neer op een door de professional aangewezen plek. Devices van de kinderen mogen niet worden gebruikt tijdens schooltijd en gedurende de tijd dat kinderen bij de BSO verblijven, tenzij de professional hiervoor toestemming geeft.

Huiswerk

In het algemeen geldt dat er in de groepen 1 t/m 5 geen huiswerk in een bepaalde regelmaat wordt gegeven. Als hiervan wordt afgeweken gebeurt dat in overleg met de ouders. Om de leerlingen te laten wennen aan een bepaald weekritme en om een goed taakbesef te ontwikkelen worden er vanaf groep 6 structureel huiswerkopdrachten gegeven. De eerste dag na een vakantie is huiswerkvrij. Groep 5: incidentele opdrachten Groep 6: 1x per week Groep 7: 2x per week Groep 8: iedere dag, dit wordt na de meivakantie afgebouwd

Parkeren

Wij vragen alle ouders zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Mocht dat niet lukken, dan kun u tegen betaling parkeren op de parkeerplaats voor het kindcentrum. Voor 9u is het gratis parkeren. 

Privacy

In kader van de wet op bescherming van persoonsgegevens volgen wij het beleid dat op stichtingsniveau is gemaakt. Op 24 mei 2018 hebben wij via de App alle ouders geïnformeerd inzake de implementatie van de AVGwetgeving. Concreet betekent dit dat wij bijvoorbeeld jaarlijks uw toestemming vragen om akkoord te gaan met het maken van foto’s in de groep tijdens bijvoorbeeld een kerstviering. De foto’s worden alleen in een beschermde omgeving zoals onze Schoolapp gepubliceerd. Met externe partijen, zoals bijvoorbeeld een softwareleverancier, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af. Wij werken met Beeld Begeleiding. Dit is een praktische methode waarbij met behulp van filmmateriaal de interactie tussen leerkracht en leerling geanalyseerd wordt. We hanteren hiervoor een duidelijk protocol waarin om toestemming gevraagd wordt. Mocht u zaken signaleren die volgens u nog niet aan de AVG-wetgeving voldoen, dan vragen wij u deze zaken te melden bij de directie van de school.

Schoolbieb

Alle kinderen van ons kindcentrum zijn lid van de bibliotheek. Tijdens de schooltijden is er op bepaalde tijden de mogelijkheid om boeken uit te zoeken en in te leveren. De boeken kunnen zowel thuis als op school gelezen worden.

Schoolkamp en afscheid groep 8

Elke jaar gaat groep acht op schoolkamp. De kosten hiervan worden aan u doorberekend. Het gaat om een bedrag van ongeveer 100 euro. U ontvangt meer informatie via de leerkrachten van uw kind. Mocht u dit niet kunnen betalen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directie. Wij zoeken dan naar een oplossing. Ieder kind mag mee op kamp.

Voeding en traktaties

In ons kindcentrum staat gezonde voeding hoog in het vaandel. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het voedingscentrum en proberen de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet die de kinderen binnen krijgen te beperken. In de ochtend kan uw kind fruit of groente meenemen. Eventueel een bruine boterham met gezond beleg mag ook. Het drinken zien wij graag in een goed afsluitbare fles of beker met naam. Wij verzoeken u geen pakjes drinken mee naar het kindcentrum te geven. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren om de afvalberg te verkleinen om zo mee te werken aan duurzaamheid. Tussen de middag bieden wij de mogelijkheid om over te blijven. De kinderen nemen hierbij zelf een boterham mee naar het kindcentrum. Tijdens het overblijven bieden wij water, thee of melk aan. Het verzoek hierbij is om kinderen een lege beker met naam hiervoor mee naar het kindcentrum te geven. Snoepgoed is niet toegestaan tijdens het overblijven. Indien kinderen snoepgoed meenemen dan zal dit bewaard blijven in de broodtrommel en aan het einde van de dag weer mee naar huis gaan. Bij verjaardagen bieden wij de mogelijkheid om te trakteren. Wij verzoeken u de traktatie gezond te houden. Voor inspiratie voor gezonde traktaties verwijzen wij u naar de volgende site: www.gezondtrakteren.nl

Werk van kinderen dat mee naar huis toe gaat

Soms krijgen we van kinderen en ouders de vraag waarom werk van kinderen wel of niet mee naar huis toe gaat. We bekijken dit vanuit onze visie, waarin we beschrijven dat we de betrokkenheid en verantwoordelijkheid willen vergroten en kinderen willen erkennen in wat ze zijn en in wat ze kunnen. Wij vinden het waardevol werk mee naar huis toe te geven. Omdat ontwikkelen meer is dan kennis vergaren kijken wij met name naar het proces dat het kind doorloopt en niet persé naar het product dat hieruit voortvloeit. Daardoor kan het voorkomen dat het werk van kinderen niet helemaal gecorrigeerd mee naar huis toe gaat. De leerkracht heeft dan samen met uw kind(eren) in de klas het proces en het werk besproken. In principe gaat al het werk van uw kind(eren) mee naar huis. Uitzondering zijn de toetsen.

Wijziging gegevens

Wanneer u verhuist of er veranderen andere zaken die relevant zijn, zoals een emailadres of telefoonnummer, dan vragen wij u deze wijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan de administratie en de leerkracht van uw kind. Dit kan via het ouderportaal.   

Zindelijkheid

Wij verwachten dat uw kind zindelijk is als het start op school. Natuurlijk kunnen er wel eens ongelukjes gebeuren. Het is fijn als u zorgt voor reservekleding in de tas als dit nodig is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven