Kindcentrum De Matrix

Kraanvogellaan 4 5221 GB Den Bosch

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Matrix

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om een goed beeld te krijgen van al onze leerlingen maken de leerlingen van groep 8 in november het drempelonderzoek en in april de Centrale eindtoets. Omdat een toets natuurlijk altijd een moment opname is, kunnen we op deze manier de gegevens vergelijken en analyseren. Het drempelonderzoek werkt met een quotiënt. Een quotiënt van 100 is gemiddeld. De eindresultaten van het drempelonderzoek van de afgelopen 4 schooljaren zijn:


2019 - 2020     QGM 103

2020-2021        QGM 103

2021-2022        QGM 106

2022-2023        QGM 100

Het drempelonderzoek geeft aan dat de leerlingen van KC de Matrix de afgelopen 4 jaren, 3 keer boven het gemiddelde  (OGM 100) hebben gepresteerd en één keer op het gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met behulp van de tussentijdse toetsen evalueren wij de opbrengsten van ons onderwijs.

Voldoet ons onderwijs aan de onderwijsbehoefte van de kinderen? Zijn er vakgebieden die meer aandacht nodig hebben?

We gebruiken de toetsen mede om ons onderwijs te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We bouwen een goed beeld op van de leerlingen in de schooljaren dat ze bij ons onderwijs volgen. Het leerlingvolgsysteem en de observaties zorgen voor een gedegen VO-schooladvies. Onze leerlingen worden persoonlijk doorgesproken met de VO-school.

De eerste drie schooljaren ontvangen wij de schoolresultaten van onze oud-leerlingen op het Voortgezet Onderwijs.

Daaruit blijkt dat onze adviezen overeenkomen met de daadwerkelijke schoolniveaus.

Onderzoek wijst uit dat 98% van onze leerlingen het Voortgezet Onderwijs met een diploma verlaat.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In verbinding met zichzelf, met elkaar en met de omgeving groeien kinderen uit naar zelfstandige, zelfsturende persoonlijkheden die een bijdrage leveren aan de maatschappij van de 21e eeuw.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Respect
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven