L.W. Beekmanschool

Van der Does de Willeboissingel 14 5211 CC Den Bosch

 • Na de school lockdown waren de meesters en juffen blij om de kinderen weer op school te zien
 • Schoolfoto van L.W. Beekmanschool
 • Schoolfoto van L.W. Beekmanschool
 • De kinderen van de groepen 1-2, 3 en 4 gaan een aantal dagen per schooljaar een hele dag met de huifkar naar het bos om daar te leren.
 • Schoolfoto van L.W. Beekmanschool

In het kort

Toelichting van de school

"Je mag er zijn op de Beekman". Deze tekst staat geschilderd op de muren van onze school. Als kind, ouder, opa/oma, gast, stagiaire of leerkracht. Ons pad van ontwikkeling gaan we graag samen aan. Samen kun, leer en durf je vaak meer dan alleen. We leren in de school, maar zeker ook buiten. Dat kan "op het plein", of aan de overkant van "De Dommel". We verleggen het leren ook naar buitengebieden zoals "Haanwijk/ of de Pettelaer". Plekken waar we samen leren, werken, ontdekken en waar we onze creativiteit volop toepassen.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Wereldburgers
 • Gelukkige kinderen
 • Je mag er zijn op de Beekman

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De LW Beekmanschool biedt aan ongeveer 400 kinderen onderwijs. Onze populatie geeft een afspiegeling van de binnenstad. Kinderen komen uit die binnenstad en direct aangrenzende wijken. Ook komen er kinderen uit andere wijken van ’s-Hertogenbosch. Ouders hebben bewust voor onze school gekozen en nemen de extra reistijd voor lief. De LW Beekmanschool huist in een monumentaal pand, de lokalen verschillen in grootte. Goed onderwijs, voldoende persoonlijke aandacht voor onze kinderen, borgen we onder andere door de groepen niet te groot te maken. Incidenteel hebben we hierover contact met twee aangrenzende scholen. 

We merken dat onze kinderen uitgebreide ontwikkelingskansen nodig hebben. We beantwoorden aan deze vraag door onze methodes up-to date te houden en jaarlijks ons onderwijs kritisch tegen het licht te houden. We formuleren hiervoor jaarlijks een onderzoeksvraag welke we beantwoorden samen met onze aanwezige studenten van de Pabo. Middels een geboden advies pakken wij een opvolgend schooljaar door.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
419
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang (TSO) Het overblijven wordt geregeld door de Stichting Ouders. Zij leggen verantwoording af aan de MR. Meer dan 95% van de leerlingen maakt op maandag, dinsdag en donderdag gebruik van het overblijven. Ouders kunnen daarbij kiezen uit 3 abonnementen

 • TSO 1 dag in de week - TSO 2 dagen in de week - TSO 3 dagen in de week.
 • Het abonnement is gekoppeld aan de vrijwillige ouderbijdrage. Beide betalingen worden tezamen maandelijks geïnd via een automatische incasso. Bij vragen of opmerkingen kunnen ouders deze stellen via het e- mailadres: penningmeester@lwb.nl. 
 • De bijdrage voor (één overblijfmoment per kind) of (de TSO) wordt elk schooljaar door de MR herzien en vastgesteld. Ouders worden tijdig op de hoogte gesteld wanneer er veranderingen in de tarieven voor de TSO worden doorgevoerd. De TSO- bijdrage is niet vrijwillig. 
 • De school is wettelijk verplicht om TSO aan te bieden. Het overblijven staat onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Hij/ zij stelt ook de eisen en maatregelen vast. De MR houdt zich nadrukkelijk bezig met het toezicht op en de evaluatie van de gang van zaken.
 • Bij vragen over het overblijven kunnen ouders mailen naar: tso@stichtinglwb.nl. 
 • Omdat ertussen nu en het moment waarop een kind start op onze school een herziening kan plaatsvinden van de hoogte van de bijdragen, ontvangen ouders de inschrijfformulieren voor de TSO en/of de ouderbijdrage op het moment dat een kind start. Na ontvangst van het inschrijfformulier met bijbehorende machtiging wordt een kind geregistreerd in de systemen Parnassys en AFAS.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven