L.W. Beekmanschool

Van der Does de Willeboissingel 14 5211 CC Den Bosch

 • Schoolfoto van L.W. Beekmanschool
 • Schoolfoto van L.W. Beekmanschool
 • Schoolfoto van L.W. Beekmanschool
 • Tijdens de Buitenschool leren we spelend van de natuur waarbij we onze natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit optimaal benutten.
 • Een lokaal op ons eigen schoolplein!

In het kort

Toelichting van de school

'Je mag er zijn op de Beekman'. Deze tekst is te lezen in de teamkamer van onze school. Als kind, ouder, opa/oma, gast, stagiaire of leerkracht. Ons pad van ontwikkeling gaan we graag samen aan. Samen kun, leer en durf je vaak meer dan alleen. We leren in de school, maar zeker ook buiten. Dat kan 'op het plein', of aan de overkant van 'De Dommel'. We verleggen het leren ook naar buitengebieden zoals 'Haanwijk/ of de Pettelaer'. Plekken waar we samen leren, werken, ontdekken en waar we onze creativiteit volop toepassen.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Wereldburgers
 • Gelukkige kinderen
 • Je mag er zijn op de Beekman

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

*bovenstaande grafiek komt uit een automatisch gegenereerd bestand van het Ministerie van Onderwijs. Hierin zijn ook de ca. 20 leerlingen van onderwijsvoorziening Spoor 10-14 meegenomen. Onze school werkt administratief gezien samen met deze school. Qua organisatie, team en financiële middelen is er geen samenwerking. 

De L.W. Beekmanschool biedt per teldatum 1 februari aan ruim 360 kinderen onderwijs. Onze populatie is een afspiegeling van de binnenstad. Onze kinderen komen uit die binnenstad en de direct aangrenzende wijken. Ook komen er kinderen uit andere wijken van ’s-Hertogenbosch. Ouders hebben bewust voor onze school gekozen en nemen een mogelijke extra reistijd voor lief. De L.W. Beekmanschool huist in een monumentaal pand, de lokalen verschillen in grootte. Goed onderwijs, voldoende persoonlijke aandacht voor onze kinderen, borgen we onder andere door de groepen niet te groot te maken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
408
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang (TSO) Het overblijven wordt geregeld door de Stichting Ouders. Zij leggen verantwoording af aan de MR. Meer dan 95% van de leerlingen maakt op maandag, dinsdag en donderdag gebruik van het overblijven. Ouders kunnen daarbij kiezen uit 3 abonnementen: TSO 1 dag in de week, TSO 2 dagen in de week, TSO 3 dagen in de week.

 • Het geld voor de TSO wordt gelijktijdig met het geld voor de vrijwillige ouderbijdrage maandelijks geïnd via een automatische incasso. Bij vragen of opmerkingen kunnen ouders deze stellen via het e-mailadres: penningmeester@lwb.nl. 
 • De bijdrage voor de TSO (per één overblijfmoment per kind) wordt elk schooljaar door de MR herzien en vastgesteld. Ouders worden tijdig op de hoogte gesteld wanneer er veranderingen in de tarieven voor de TSO worden doorgevoerd. De TSO-bijdrage is niet vrijwillig. 
 • De school is wettelijk verplicht om TSO aan te bieden. Het overblijven staat onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Hij/zij stelt ook de eisen en maatregelen vast. De MR houdt zich nadrukkelijk bezig met het toezicht op en de evaluatie van de gang van zaken.
 • Bij vragen over het overblijven kunnen ouders mailen naar: tso@stichtinglwb.nl. 
 • Omdat er tussen nu en het moment waarop een kind start op onze school een herziening kan plaatsvinden van de hoogte van de bijdragen, ontvangen ouders de inschrijfformulieren voor de TSO en/of de ouderbijdrage op het moment dat een kind start. Na ontvangst van het inschrijfformulier met bijbehorende machtiging wordt een kind geregistreerd in de systemen Parnassys en AFAS.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlage ziet u een Risico Inventarisatie voor het onderwijs tijdens onze Buitenschooldagen voor de groepen 1-2, 3 en 4.

Terug naar boven