Ollie B Bommel

Nassaustraat 22 3258 AR Den Bommel

Schoolfoto van Ollie B Bommel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Obs. de Ollie B. Bommel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Laagdrempelig voor ouders
  • Open en gezellige sfeer
  • Doelgerichte lessen
  • Relatie-competentie-autonomie
  • Zone van naaste ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hoe laat gaat de school open?

Tien minuten voor aanvang van de school gaat de deur voor de kinderen open. Zij kunnen dan naar hun eigen klas lopen.

Middagpauze.

De middagpauze is van 12.00 uur tot 13.00 uur. Kinderen kunnen tegen een vergoeding overblijven. Overblijven vindt plaats in de KIBEO ruimte. In de schoolgids vindt u extra informatie over de overblijfvoorziening. Het aanmeldformulier kunt u via school of op onze website verkrijgen.

Hoe laat gaat de school uit?

Om 15 uur gaan de kinderen naar huis. Vanaf groep 4 kán het voorkomen dat uw kind nog even op school blijft; als maatregel wanneer kinderen zich herhaaldelijk niet aan afspraken hebben gehouden of om even wat werk af te maken. Wanneer uw kind (naar eigen vermogen) die dag goed gewerkt heeft, wordt er altijd later in de week onder schooltijd gezocht naar mogelijkheden om het werk af te maken. In groep 4 houden we de kinderen niet langer dan 15:15, in groep 5 t/m 8 niet langer dan 15:30. Wanneer het nablijven structureel is, verliest het zijn doel en zullen we samen met u en uw kind zoeken naar andere oplossingen.

Regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen.

Het voor bepaalde tijd of permanent van school gestuurd worden gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt en er sprake is van wangedrag waarbij zeker ook de veiligheid van andere belanghebbenden veelvuldig en structureel in het geding komen. Wanneer een directeur schorsing noodzakelijk acht, gebeurt dit na toestemming van de directeur-bestuurder of diens plaatsvervanger, c.q. de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ouders/verzorgers worden hierover vooraf geïnformeerd; tevens worden de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie geïnformeerd. De beslissing om over te gaan tot definitieve verwijdering wordt genomen door de directeur-bestuurder na raadpleging van directeur, leerkracht(en), ouders/verzorgers en evt. andere begeleiders/belanghebbenden en op papier gezet met redenen omkleed. De definitieve verwijdering van school kan alleen plaatsvinden indien de directeur-bestuurder een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Nadat een school gedurende 8 weken aantoonbaar gezocht heeft naar een andere school, kan vanaf dat moment de toegang tot de school voor de desbetreffende leerling geweigerd worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Meld code huiselijk geweld en kindermishandeling.

Iedere basisschool heeft tegenwoordig een zorgroute. Op onze school kunt u dit herkennen aan de gesprekken met de leerkracht, de IB-er of de directeur, als uw kind extra zorg nodig heeft. Het leerlingvolgsysteem is daarbij een belangrijk hulpmiddel. In Nederland is per 1 juli 2013 per wet de verplichting voor beroepskrachten van het onderwijs ingevoerd, om bij vermoedens en/of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling een meld code te gebruiken. Dit is een verplicht onderdeel van de zorgroute van de scholen geworden. Na een vermoeden of signaal volgen er altijd gesprekken met de ouders en worden waar nodig externe hulporganisaties ingeschakeld. Naast de ouders zijn betrokken: de leerkrachten, de IB-er, de directeur, medewerkers van Veilig Thuis of SHG (Steunpunt Huiselijk geweld), SMW (School Maatschappelijk Werk), SOT (School Ondersteunings Team) met o.a. de jeugdarts, eventueel politie en justitie. Overigens bestond er al een meldplicht voor onderwijsgevenden vanaf 1999. Nu is dit via een verplichte procedure per wet geregeld. Tot slot: ook preventie is een onderdeel van het stappenplan van deze meld code. Kinderen moeten weten wat hun rechten zijn en waar zij hulp kunnen krijgen. Laat het ons allemaal een zorg zijn! Marieke van Driel, onze intern begeleider, is de MIS coördinator van school. Zij begeleidt de leerkrachten met het hanteren van de meldcode.

School ontruimingsplan / veiligheid.

De school kent een ontruimingsplan. De leerlingen worden hier bij aanvang van het nieuwe school over ingelicht door de desbetreffende leerkrachten. Wij streven ernaar om eenmaal per jaar met de gehele school het ontruimingsplan te oefenen.

In de school zijn 3 leerkrachten met een BHV en EHBO diploma.

Terug naar boven