Ollie B Bommel

Nassaustraat 22 3258 AR Den Bommel

  • Het eerste half uur van de dag lezen de kinderen zelf in hun leesboek of lezen ze voor aan andere kinderen; een gezellig moment!
  • De instructie wordt gegeven aan de hand van het EDI model; stap voor stap worden de kinderen begeleid naar het zelfstandig werken in Snappet
  • In de weektaak staan ook keuzetaken opgenomen. Na de verplichte taken kunnen de kinderen kiezen voor smartgames, gezelschapsspellen, kapla.
  • Tijdens het buitenspelen bewegen de kinderen veel, verzinnen de kinderen zelf activiteiten en spelen ze gezellig samen!
  • Met de methode Faqta leren de kinderen op een hele leuke manier veel over de wereld om zich heen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Obs Ollie B. Bommel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Laagdrempelig voor ouders
  • Open en gezellige sfeer
  • Doelgerichte lessen
  • Relatie-competentie-autonomie
  • Zone van naaste ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hoe laat gaat de school open?

Tien minuten voor aanvang van de school gaat de deur voor de kinderen open. Zij kunnen dan naar hun eigen klas lopen.

Middagpauze.

De middagpauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen eten op school.

Tijdens de lunchpauze is het de bedoeling dat de kinderen een boterham, broodje of cracker eten met zo gewenst een extraatje in de vorm van stukjes groente, een stukje worst of kaas. De kinderen kunnen water, sap of melk drinken.

Chips, snoep en frisdrank, zoals bijvoorbeeld (kinder)cola of sinas, zijn niet toegestaan tijdens de pauzes op school.

Hoe laat gaat de school uit?

Om 14:30 uur gaan de kinderen naar huis. Vanaf groep 4 kán het voorkomen dat uw kind nog even op school blijft; als maatregel wanneer kinderen zich herhaaldelijk niet aan afspraken hebben gehouden of om even wat werk af te maken. Wanneer uw kind (naar eigen vermogen) die dag goed gewerkt heeft, wordt er altijd later in de week onder schooltijd gezocht naar mogelijkheden om het werk af te maken. In groep 4 houden we de kinderen niet langer dan 14:45, in groep 5 t/m 8 niet langer dan 15:00. Wanneer het nablijven structureel is, verliest het zijn doel en zullen we samen met u en uw kind zoeken naar andere oplossingen.

Regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen.

Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan zo zijn dat de schoolleiding (in samenspraak met het bestuur) moet besluiten een leerling te schorsen, als de veiligheid van de betreffende leerling, zijn medeleerlingen of de medewerkers in het geding is of als het onderwijsleerproces van leerlingen in het geding is. Schorsing kan op twee manieren. 

- De leerling wordt wel toegelaten tot de school maar niet tot de lessen. De leerling wordt in een aparte ruimte gezet en gaat daar werken aan zijn schoolwerk. Omdat hij of zij niet daadwerkelijk deelneemt aan het voor hem vastgestelde onderwijsprogramma, geldt hiervoor de wettelijke procedure van de schorsing. 

- De leerling mag de school niet bezoeken. De leerling krijgt schoolwerk mee om thuis te maken. Ook in dit geval geldt de wettelijke procedure van het schorsen. Een schorsing mag maximaal 1 week ( 5 schooldagen) duren en wordt schriftelijk, voorzien van argumenten, aan ouders gemeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, wordt ook de onderwijsinspectie op de hoogte gebracht. Bij een schorsing is geen sprake van ongeoorloofd verzuim.

Verwijdering 

Een verwijdering is het besluit van het bestuur om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, niet meer toe te laten tot de lessen en tot de school.

• Dit besluit moet schriftelijk aan ouders van de de leerling bekend worden gemaakt. 

• Het besluit tot verwijdering dient direct aan de leerplichtambtenaar te worden medegedeeld. 

• Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de inspectie en het samenwerkingsverband. Het overleg is mede bedoeld om na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen. 

• De school mag de leerling  pas uitschrijven op het moment dat er een andere school is gevonden, die bereid is de leerling toe te laten. Hierbij geldt een inspanningsverplichting van 8 weken. Tot die tijd is de school verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs. Bezwaar door ouder en leerling

Belanghebbenden hebben het recht schriftelijk bezwaar te maken bij het bevoegd gezag van de school tegen een schorsing of verwijdering.Op de website van de inspectie van het onderwijs is bij het onderwerp “schorsen en verwijderen in het basisonderwijs” uitgebreide informatie hierover te vinden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meld code huiselijk geweld en kindermishandeling.

Iedere basisschool heeft tegenwoordig een zorgroute. Op onze school kunt u dit herkennen aan de gesprekken met de leerkracht, de IB-er of de directeur, als uw kind extra zorg nodig heeft. Het leerlingvolgsysteem is daarbij een belangrijk hulpmiddel. In Nederland is per 1 juli 2013 per wet de verplichting voor beroepskrachten van het onderwijs ingevoerd, om bij vermoedens en/of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling een meld code te gebruiken. Dit is een verplicht onderdeel van de zorgroute van de scholen geworden. Na een vermoeden of signaal volgen er altijd gesprekken met de ouders en worden waar nodig externe hulporganisaties ingeschakeld. Naast de ouders zijn betrokken: de leerkrachten, de IB-er, de directeur, medewerkers van Veilig Thuis of SHG (Steunpunt Huiselijk geweld), SMW (School Maatschappelijk Werk), SOT (School Ondersteunings Team) met o.a. de jeugdarts, eventueel politie en justitie. Overigens bestond er al een meldplicht voor onderwijsgevenden vanaf 1999. Nu is dit via een verplichte procedure per wet geregeld. Tot slot: ook preventie is een onderdeel van het stappenplan van deze meld code. Kinderen moeten weten wat hun rechten zijn en waar zij hulp kunnen krijgen. Laat het ons allemaal een zorg zijn! Marieke van Driel, onze intern begeleider, is de MIS coördinator van school. Zij begeleidt de leerkrachten met het hanteren van de meldcode.

School ontruimingsplan / veiligheid.

De school kent een ontruimingsplan. De leerlingen worden hier bij aanvang van het nieuwe school over ingelicht door de desbetreffende leerkrachten. Wij streven ernaar om eenmaal per jaar met de gehele school het ontruimingsplan te oefenen.

In de school zijn 3 leerkrachten met een BHV en EHBO diploma.

Terug naar boven