Rooms Katholieke Basisschool Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee

Jachtlaan 9a 9934 JA Delfzijl

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het afgelopen jaar 2022-2023 hebben we mogen constateren dat onze eindtoetsscore boven zowel de school- als inspectienorm lag. Desondanks streven we naar verder verbetering, aangezien het driejaarlijkse gemiddelde nog onder de norm ligt. Na een positieve evaluatie van de eindtoets, hebben we actief gereageerd op het inspectiebezoek in 2023 en adviezen weten om te zetten in verbeterpunten.
De verkregen inzichten hebben geresulteerd in concrete acties geïntegreerd in ons schooljaarplan voor 2023-2024.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het verrijken van ons onderwijsaanbod, met als voornaamste focuspunt het implementeren van nieuwe methodes. We hebben niet allen geïnvesteerd in geschikte methodes, maar laten ons dit schooljaar 2023-2024 intensief begeleiden door externe experts om deze vernieuwing optimaal te integreren. Onze school blijft zich inzetten voor kwalitatief onderwijs en streeft ernaar om gestelde doelen te behalen en voortdurend naar boven bij te stellen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse toetsen:

Wij volgen alle leerlingen middels tussentijdse methode onafhankelijke toetsen. Deze analyseren we en registreren we in het volgsysteem. De resultaten worden teambreed regelmatig besproken zowel tijdens de groepsbesprekingen als tijdens de inhoudelijke zorgvergaderingen.  Voor de methode onafhankelijke toetsen gebruiken wij het IEP leerlingvolgsysteem. Voor het sociaal emotionele stuk gebruiken wij LOOQIN.  Door de analyse van het IEP en LOOQIN kunnen we per groep kijken wat deze nodig heeft maar ook op kindniveau kan de leerkracht zijn handelen en het aanbod hierop aanpassen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen worden gedurende hun schoolcarrière gevolgd op hun sociaal emotionele ontwikkeling. Dat doen we middels ons volgsysteem Looqin en natuurlijk door observaties en we nemen de resultaten van de leerlinge enquête van Vensters, Kiva en Looqin2U hierin mee. 

Daarnaast volgen we de kinderen cognitief gedurende de week door te observeren en te kijken naar het gemaakte werk van de kinderen. Twee x per jaar nemen we methode onafhankelijke toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem af. Deze resultaten analyseren we en stemmen ons handelen daar weer op af. 

In groep 8 maken de kinderen de Iep toets in oktober. De uitslag van deze toets en alle observaties gedurende de jaren ervoor nemen we mee om een goed schooladvies te geven. De eindtoets (straks doorstroomtoets) kan er nog extra in worden meegenomen. Sowieso bespreken we de uitslag met het kind en zijn/haar ouders. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het pedagogisch handelen van de leerkrachten bepaalt de mate waarin kinderen zich veilig, ondersteund en uitgedaagd voelen. Een goed pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door een prettige, ontspannen sfeer waarbij kinderen worden gezien, op een positieve wijze worden aangesproken en zich op hun gemak voelen in de groep. We reageren alert en adequaat en zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.

Binnen de stichting zijn twee gedragsspecialisten werkzaam. Indien nodig kunnen deze specialisten ingevlogen worden. Ernstige gevallen van pesten of bedreigingen worden gemeld in het incidentregistratiesysteem. Ten aanzien van de burgerschapsvorming zijn er verschillende activiteiten waarin de medemens centraal staat. (Houd Nederland schoon, wandelen voor water, samenwerking met bejaardenhuis etc.) 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positieve groepsvorming
  • sociale veiligheid
  • samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven