Rooms Katholieke Basisschool Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee

Jachtlaan 9a 9934 JA Delfzijl

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opbrengsten van de school de afgelopen drie jaar:

We zien dat onze aanpak met de invoering van het ervaringsgericht onderwijs in aug 2020 nu zijn vruchten gaat afwerpen. We per jaar een significante groei die we komend schooljaar graag willen doortrekken. Het driejaars gemiddelde is weliswaar ook omhoog gegaan maar zit nu nog net onder de waarde die we volgens de inspectienormen moeten halen. We hebben goede hoop dat dit ons gaat lukken  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse toetsen:

Wij volgen alle leerlingen middels tussentijdse methode onafhankelijke toetsen. Deze analyseren we en registreren we in het volgsysteem. De resultaten worden teambreed regelmatig besproken zowel tijdens de groepsbesprekingen als tijdens de inhoudelijke zorgvergaderingen.  Voor de methode onafhankelijke toetsen gebruiken wij het IEP leerlingvolgsysteem. Voor het sociaal emotionele stuk gebruiken wij LOOQIN.  Door de analyse van het IEP en LOOQIN kunnen we per groep kijken wat deze nodig heeft maar ook op kindniveau kan de leerkracht zijn handelen en het aanbod hierop aanpassen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8 van schooljaar 2018-2019 bestond uit 6 leerlingen. Deze leerlingen zijn naar de volgende niveaus voortgezet onderwijs uitgestroomd: 

- 2 leerlingen naar het praktijkonderwijs 

- 6 leerlingen naar het VMBO

- 1 leerling naar het VWO

Alle leerlingen zijn naar verwachting uitgestroomd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het pedagogisch handelen van de leerkrachten bepaalt de mate waarin kinderen zich veilig, ondersteund en uitgedaagd voelen. Een goed pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door een prettige, ontspannen sfeer waarbij kinderen worden gezien, op een positieve wijze worden aangesproken en zich op hun gemak voelen in de groep. We reageren alert en adequaat en zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.

De school is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de groepen. Het team heeft de cursus pedagogisch tact gevolg van NIVOZ met Marcel van Herpen.

Binnen de stichting zijn twee gedragsspecialisten werkzaam. Indien nodig kunnen deze specialisten ingevlogen worden. Ernstige gevallen van pesten of bedreigingen worden gemeld in het incidentregistratiesysteem. Ten aanzien van de burgerschapsvorming zijn er verschillende activiteiten waarin de medemens centraal staat. (Houd Nederland schoon, wandelen voor water, samenwerking met bejaardenhuis etc.) 

Contact met ouders is van belang in het kader van de driehoek - ouders - kind - school. Voor schooljaar 2019-2020 is dit contact een van de speerpunten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positieve groepsvorming
  • sociale veiligheid
  • samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven