Basisschool Kindcentrum Noord

Waddenweg 1 9933 KH Delfzijl

Schoolfoto van Basisschool Kindcentrum Noord

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden ieder half jaar getoetst met behulp van de DIA LVS toetsen. ( LVS = leerlingvolgsysteem )Deze toetsen geven een objectief beeld van de vorderingen van de leerling. Op basis van deze toetsen evalueren we de vorderingen van de leerling en stellen we het aanbod zo nodig bij. Ook worden de toetsresultaten gebruikt om het onderwijsaanbod van de school als geheel te evalueren. Hier worden consequenties getrokken voor het beleid van de school. In het jaarverslag worden deze conclusies gedeeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij hanteren de transitiekalender 2023-2024 van de provincie Groningen. In de maand oktober worden de ouders van groep 8 voorgelicht over de procedure. In november is er een informatieavond van alle VO scholen in de regio voor de ouders van groep 8. Maar ook ouders van groep 7 kunnen daar naar toe.

De Transitiekalender kan bij de directie en de leerkrachten van groep 8 worden opgevraagd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen als KC Noord kinderen bagage meegeven om zich vanuit een positieve levenshouding te kunnen ontwikkelen tot een succesvol mens. Samen leren leven, maar ook samen leven en leren. Daarmee bedoelen we het leven van vandaag, op ons KC. Maar ook het leven van morgen, in een snel veranderende wereld vol uitdagingen. Daarop bereiden we kinderen voor. We willen kinderen plezier laten beleven, hen ervaringen bieden die enthousiasmeren tot verder ontdekken en leren. Zo dragen we bij aan hun toekomst en daarmee aan die van ons allemaal. Want de wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We leggen verbinding
  • We zijn betrokken
  • We tonen respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek In oktober 2020 is er een digitale inspectiebezoek geweest. Dit betrof een documenten onderzoek en gesprekken met directie en IB.  

Citaat van de inspecteur mevrouw Klappe:  

“Ik herinner me dit onderzoek namelijk goed, omdat Kindcentrum Noord er echt uitsprong als het gaat om een goed en helder beeld van de leerlingenpopulatie en een daarbij aansluitende en passende kwaliteitszorg.   De focus op dat wat leerlingen nodig hebben en de vertaling naar het zicht op de ontwikkeling van leerlingen, het aanbod en het didactisch handelen in de klas, resulteert in prima resultaten. Met een hoge schoolweging (37) weet de school leerlingen te laten presenteren op een niveau dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt (zie bijlage). Het team maakt als geheel de beweging die nodig is om zo precies mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van haar leerlingenpopulatie, dit onder deskundige onderwijskundige aansturing.   Naast hetgeen er in de school en de lessen gebeurt, is er een sterke gerichtheid op samenwerking: met ouders, maatschappelijk werk, jeugdhulp en de gemeente. Ook die samenwerking draagt bij aan de goede resultaten, maar tevens aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Kindcentrum Noord laat zien dat de behoefte van de leerlingenpopulatie als vertrekpunt en een gedegen kwaliteitszorg die daarop aansluit, een positieve uitwerking kunnen hebben op de ontwikkeling van leerlingen, in het bijzonder leerlingen die de school écht nodig hebben om hun talenten tot bloei te laten komen.”  

Terug naar boven