De Regenboog

Kraanvogelstraat 2 2623 MZ Delft

Schoolfoto van De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Regenboog is een team dat staat voor een prettige en goede school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?

bij afwezigheid van de leerkracht worden de volgende stappen gevolgd om vervanging te krijgen:

 • benaderen van eigen leerkrachten (parttimers) met de vraag extra te werken.
 • invaller inhuren via invalpool Pool West.
 • verdelen van de leerlingen (alleen groepen 3 t/m 8) over andere groepen, waarbij de groepen niet groter worden dan 30 leerlingen. De leerlingen krijgen een zelfstandig werkpakket mee naar de andere groep en kunnen met behulp van het werken op Snappet op niveau werken aan hun ontwikkeling.
 • slechts in het aller uiterste geval worden ouders gevraagd hun kind voor een dag zelf op te vangen. Kinderen die niet opgevangen kunnen
  worden, worden in een groep geplaatst.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de groepen 1 en 2 kiezen we bewust voor samengestelde groepen. In de kleutergroepen wordt volgens vastgestelde leerlijnen thematisch gewerkt. De ontwikkeling van de leerlingen wordt door observaties van de leerkracht gevolgd. De leerkracht sluit vervolgens zo goed mogelijk aan op de volgende fase in de ontwikkeling.

De groepen 3 t/m 8 zijn gevormd volgens het traditionele jaarklassensysteem. In de lesuren in de ochtend ontwikkelen we de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen. Er wordt een effectieve directe instructie gegeven waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind.

Muziek

De muzieklessen worden op onze school gegeven in de groepen 1 t/m 8. De kinderen maken zich muziek op verschillende manier eigen:

 • ze luisteren naar muziek
 • Er wordt bewogen op muziek
 • De kinderen maken zelf muziek (zingen/ spelen)

Bewegingsonderwijs

Op de Regenboog wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan bewegen. De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Daarnaast staat bewegend leren centraal in de klassen, onder andere door het programma Fit en Vaardig.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Regenboog wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen speelt hierbij een centrale rol. Het streven is dat alle leerlingen zich in lijn met hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Passend onderwijs geeft richting aan de geboden ondersteuning op de Regenboog.  Door middel van EDI (effectieve directe instructie) en goed klassenmanagement proberen we tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. 

Passend onderwijs vraagt een systematische en planmatige manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van kindkenmerken (stimulerende en belemmerende factoren) wordt bekeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Het onderwijsaanbod wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd. Als leerlingen zich erkent voelen in hun mogelijkheden, is dit een stimulans om te presteren.

De Regenboog heeft de intentie om leerlingen met een handicap toe te laten, zolang de extra zorg binnen onze kunde en grenzen valt. De school is in staat om leerlingen met een handicap op te vangen vanwege de volgende kenmerkende elementen:

 • Er is sprake van een veilig klimaat, dat wordt gekenmerkt door o.a. de  Kanjertraining, omgang met de leerlingen, de positieve benadering van leerlingen.·         We zijn in staat om met leerachterstanden en voorsprongen te werken.
 • Er heerst een prettig leerklimaat.
 • We bieden effectief onderwijs en behalen goede resultaten
 • Onze mogelijkheid om flexibel te zijn
 • Het welzijn, het veiligheidsgevoel, van de leerling is in orde.
 • Het welzijn, het veiligheidsgevoel, van medeleerlingen is in orde.
 • Het welzijn, het veiligheidsgevoel, van de leerkracht is in orde.
 • De ondersteuning van de leerling door de leerkracht moet in een dusdanige mate zijn dat de leerkracht voldoende energie over houdt voor zijn/haar andere taken.
 • De leerkracht moet in staat zijn om groepsleerkracht te zijn, leerkracht voor de gehele groep.
 • De leerling met een ondersteuningsbehoefte moet een passende, zichtbare groei doormaken.
 • De school moet in staat zijn om de leerling blijvend functionerend gedrag aan te leren.
 • De benodigde inzet van het personeel is haalbaar. De leerling is aanstuurbaar.
 • Indien grensoverschrijdend gedrag in die mate plaats vindt dat de inzet van meerdere personeelsleden noodzakelijk is, dienen ouders hun kind op te komen halen.
 • Zowel ouders als school ervaren de samenwerking als positief.
 • Ouders blijven verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind op school.
 • Ouders hebben begrip voor de begrenzing in de mogelijkheden van de leerkracht, de school.
 • Ouders hebben vertrouwen in het handelen van de leerkracht, de school. Ouders werken aan een positieve verhouding met school.
 • Om de positieve verhouding te onderhouden worden onderwerpen van bespreking bewaard tot aan de gezamenlijke rond-de-tafel gesprekken, zodat de onderwerpen op de juiste plaats met de juiste personen worden besproken.

De Regenboog heeft positieve ervaringen met de integratie van leerlingen met o.a. dyslexie, slechthorendheid, slechtziendheid, leerlingen met taal- en spraak problematiek, hoogbegaafdheid, faalangst, ADHD, aan autisme verwante stoornissen, DCD en epilepsie.  De grenzen van de school worden getypeerd door de volgende kenmerkende elementen:

 • Het welbevinden van de groep (aantal zorgleerlingen, belemmeringen, tijdsbehoefte van de individuele leerlingen in de groep), de leerling, de leerkracht.
 • IQ en leerbaarheid van de leerling
 • Competenties van de leerkrachten (waarborgen van de doorgaande lijn van ook de zorgleerling)
 • Braille en vergelijkbare specialistische ondersteuning alsmede medisch complexe handelingen
 • Veiligheid (sociaal, emotioneel en fysiek), agressie en gewetensloosheid
 • Gebrek aan zelfredzaamheid van de leerling    

De school denkt niet de benodigde kunde in huis te hebben voor leerlingen die geheel blind zijn, leerlingen met een verstandelijke handicap, leerlingen met het Syndroom van Down, leerlingen met ODD/hechtingsproblematiek en leerlingen die niet voldoende zelfredzaam zijn in de algemeen dagelijkse handelingen.

Het schoolondersteuningsprofiel vand e Regenboog is op te vragen bij de intern begeleidster en te lezen op de website van scholen op de Kaart.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende planperiode, maar ook in de jaren daarna, werkt onze school aan het verder verstevigen van de kwaliteit op het gebied van het 4D werken, het beredeneerd aanbod vanuit zicht op de ontwikkeling van het kind en samenwerking met de hulpverlening. We verliezen niet uit het oog dat de randvoorwaarden zoals voldoende leraren en een realistische werkdruk hiervoor een voorwaarde is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school neemt bij inschrijving en na toestemming van de ouders contact op met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar de nieuwe leerling vandaan komt, ongeacht welke peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Door middel van deze 'warme overdracht' (informatieoverdracht) proberen we goed aan te sluiten bij de behoeftes van iedere nieuwe leerling.

Wanneer uw kind 3 jaar en 9 maanden is ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de toekomstige groepsleerkracht. In dit gesprek kunt u ons informeren over de ontwikkeling van uw kind. Dit biedt ons de kans om het ontwikkelingsproces in de kleuterperiode goed te begeleiden. U ontvangt hiervoor een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Nog voor de vierde verjaardag mag uw kleuter 10 dagdelen komen wennen. Bij de eerste ochtend van uw kind op de basisschool is altijd een van de opvoeders van harte welkom om erbij te blijven. Zo krijgt u een indruk van het schoolleven van uw zoon of dochter.

Terug naar boven