De Regenboog

Kraanvogelstraat 2 2623 MZ Delft

Schoolfoto van De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Regenboog!

De Regenboog staat voor goed en prettig onderwijs voor ieder kind waarbij goede instructie, sfeer, warmte en duidelijke regels centraal staan. De school kenmerkt zich als een veilige, inspirerende school die rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, techniek, creativiteit, kunst & cultuur heeft een vaste plek in ons onderwijs.

Schoolklimaat

De Regenboog is een katholieke basisschool. Vanuit onze identiteit willen we de kinderen bewust maken van wat ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de ander en de wereld om hen heen kunnen betekenen. Wij leren kinderen zichzelf en elkaar te respecteren. Een veilig gevoel, zelfzekerheid en een goede sfeer tussen kinderen onderling is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling van het kind. De school valt onder de Gezonde Scholen op het gebied van 'Welbevinden & Sociale-emotionele ontwikkeling' en 'Sport en bewegen'.

Ons onderwijs

Wij geven gedifferentieerd onderwijs. Leerlingen krijgen n.a.v. individuele ondersteuningsbehoeften extra uitleg, extra tijd of extra materiaal aangeboden. Voor  leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is het mogelijk om vervroegd of halverwege het schooljaar in groep 3 in te stromen of versneld door te stromen naar een volgende groep. Om een betere afstemming van het onderwijs mogelijk te maken, wordt bij de hoogscorende leerlingen aan het eind van groep 4 bekeken in hoeverre zij zich de leerstof van de komende jaren al eigen hebben gemaakt. Er is eens per week een plusklas waar meerbegaafde kinderen elkaar kunnen ontmoeten en met specifiek materiaal aan het werk gaan. Dyslectische leerlingen gebruiken het softwareprogramma Sprint om hen te ondersteunen bij het lezen en schrijven.Er wordt op onze school niet alleen met het hoofd, maar ook met de handen gewerkt. Leerlingen zijn enorm enthousiast en gemotiveerd als ze met Wetenschap & Technologie aan de slag mogen. Oplossingen bedenken, opdrachten uitwerken, dingen maken, op een wetenschappelijke manier zaken onderzoeken spreekt een brede groep leerlingen aan. Wetenschap & Technologie sluit prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen.Wij kunnen ons goed voorstellen dat u zelf een kijkje wilt komen nemen. Wij nodigen u graag uit voor een informatief bezoek. Het is immers de dagelijkse praktijk waar het om gaat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde school
  • Kanjertraining
  • Opbrengstgericht
  • Jezelf mogen zijn
  • Cultuurheld (creativiteit)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2021 bedroeg 149. 

We zien het leerlingaantal stabiliseren. Aan de start van het schooljaar 2020-2021 is er een peutergroep gestart op de Regenboog. De peutergroep werkt nauw samen met de kleutergroepen. De peuters die er aan toe zijn kunnen geregeld een kijkje gaan nemen in de kleutergroepen onder begeleiding van de peuterleidster. Op die manier ontstaat er een vloeiende overgang van de peutergroep naar de kleutergroep. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven