De Regenboog

Kraanvogelstraat 2 2623 MZ Delft

  • Voorbereidend op de nieuwe huisvesting groeien de twee basisscholen steeds meer naar elkaar toe. We gebruiken hiervoor een gezamenlijk logo.
  • Kinderen ontwikkelen verantwoordelijkheid voor hun werk.
  • Nieuwsgierig zijn, creativiteit ontwikkelen, trots op jezelf!
  • Vertrouwen in en op jezelf ontwikkelen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Regenboog!

Goed onderwijs waarbij goede instructie, sfeer, warmte en duidelijke regels centraal staan. Leerlingen krijgen n.a.v. individuele ondersteuningsbehoeften extra uitleg, extra tijd of extra materiaal. Lessen creatieve ontwikkeling, techniek en sociale vaardigheden horen tot ons standaard aanbod. Er wordt dus ook met de handen gewerkt. We zien kinderen enorm enthousiast en gemotiveerd als zij met creativiteit en techniek aan de slag zijn.. Het sluit prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen.

De school valt onder de Gezonde Scholen op het gebied van 'Welbevinden & Sociale-emotionele ontwikkeling'. Wij geven gedifferentieerd onderwijs. 

Wilt u zelf een kijkje komen nemen?

Wij nodigen u graag uit voor een informatief bezoek. Het is immers de dagelijkse praktijk waar het om gaat!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde school
  • Kanjertraining
  • Opbrengstgericht
  • Jezelf mogen zijn
  • Cultuurheld (creativiteit)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2021 bedroeg 149. 

We zien het leerlingaantal stabiliseren. Gezien de belangstelling voor onze peuterochtenden verwachten wij een groei.

Jaarlijks ontvangen wij ook leerlingen die elders in het basisonderwijs zijn gestart en waarvan ouders alsnog hun kind op onze basisschool inschrijven. We hebben leerlingen uit alle sociale lagen van de bevolking. De overgrote meerderheid van onze leerlingen heeft een Nederlandse achtergrond. Wij hebben vrijwel geen ervaring met leerlingen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.



Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven