IKC Bernadette Maria

Aan 't Verlaat 30 2612 XZ Delft

  • Door een goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd
  • Wij maken kinderen bewust over voeding, duurzaamheid, het milieu en de natuur om hen heen door een uitgebreid programma.
  • De kinderen leren vaardigheden in te zetten zoals kritisch denken, creativiteit, probleem oplossend vermogen en ICT basisvaardigheden.
  • Ons groene schoolplein biedt tal van mogelijkheden tot bewegen, ontdekken en spelen.
  • Wij zijn continu op zoek naar verbanden tussen de cognitieve vakken en creativiteit. We streven naar  het geleerde toepassen in de praktijk.

Het team

Toelichting van de school

Naast de school is de stichting BOOST BMS aan onze school verbonden. Dit staat voor Buitenschoolse Opvang onder Onderwijs STichting Laurentius. Onderwijs en buitenschoolse opvang op de Bernadette-Mariaschool vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Laurentius Stichting. De directeur van de Bernadette-Mariaschool is ook integraal verantwoordelijk voor de stichting Boost BMS.

Grote voordelen hiervan zijn:

· Er zijn meer handen in de school voor verdergaande differentiatie naar het kind.
· Er zijn meer mogelijkheden voor andere werkverbanden, die zowel de keuzevrijheid van individuele medewerkers als van de schooldirectie vergroot. Specialismen worden breder ingezet.
· Het personeel, het gebouw en het materiaal van de school worden multifunctioneel gebruikt. 

Dit verklaart waarom wij verschillen met een vergelijkingsschool aangezien dit nog vrij uniek is!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een aantal leerkrachten die ambulant zijn ingeroosterd. Zij zijn de eerste waar wij aanspraak op maken in geval van ziekte/verlof. Daarna gaan wij een vraag uitzetten in de vervangerspool. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De directeur van de school zorgt vanuit haar eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en voor een goede aansturing en coördinatie. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingondersteuning en zorg. 

De school is verdeeld in drie ‘bouwen’. De onderbouw (groep 1 t/m 2), de middenbouw (groep 3 t/m 5) en de bovenbouw (groep 6 t/m 8) deze worden aangestuurd door de bouwcoördinatoren. Zij vormen de schakel tussen de directie en de groepsleerkrachten.

Binnen de school zijn verschillende overlegvormen, die ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is.

Door middel van een blokplanning en in sommige gevallen individuele handelingsplannen wordt aan leerlingen (individueel of groepsgewijs) specifieke leerhulp geboden. Wij hebbende beschikking over een gediplomeerde gedragsspecialist, onderwijsspecialist en rekenspecialist. 

Op onze school vallen opvang en school onder integrale verantwoordelijkheid van de directeur van de school. Dit betekent in de praktijk dat u met 1 organisatie te maken heeft.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het spelen en leren is een integraal proces bij de kleuters, dat is niet specifiek in uren uit te drukken. Wij maken gebruik van de nieuwste methode Schatkist 3. Daarin komen aan bod; rekenen en meetkunde, taal en woordenschat, wetenschap en techniek, wereldoriëntatie, sociaal emotionele ontwikkeling, muziek, beweging, dans, drama, spelen. 

Daarnaast werken wij met het cijfer van de week en de letter van de week. De kinderen spelen elke dag met de ontwikkelingsmaterialen en de kinderen spelen elke dag in de diverse hoekopstellingen. 

Wij bieden elke dag beweging aan d.m.v. buitenspelen en bewegingslessen in de speelzaal. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt extra ondersteuning, dit kan binnen de groep of buiten de groep plaatsvinden door de eigen leerkracht of een RT leerkracht/ondersteuner.
We zien ook de noodzaak in dat kinderen die ver boven de lesstof uitstijgen eveneens voorzien dienen te worden in hun leerbehoeften. Wij hebben een beleid ontwikkeld voor de “pluskinderen”.Onze school is samen met een peuterspeelzaal een cluster. De doelgroep bestaat uit kinderen die door het VVE- beleid en hierin de samenwerking met de peuterspeelzaal, een aanbod in taal (en rekenen) krijgen in een doorgaande lijn.
Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs heeft zich bekwaamd in het geven van motorische remedial teaching. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen kunnen geobserveerd worden. Voor andere kinderen kan preventieve ambulante begeleiding bij ons op school aangevraagd worden, een leerarrangement op onze school of een andere basisschool of een (tijdelijke) speciale lesplaats.  Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal maakt gebruik van het VVE programma Piramide.

Terug naar boven