Christelijke Basisschool Rembrandt

Rooseveltlaan 49 2625 GM Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rembrandt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doorstroomtoets

Wij maken gebruiken van de doorstroomtoets van CITO. Deze toets wordt in februari afgenomen. We volgen daarbij de volgende procedure:

 • Uiterlijk 31 januari ontvangen leerlingen hun voorlopig advies.
 • In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve advies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies aan op de middelbare school. Dit geldt alleen niet voor leerlingen die doorstromen naar speciaal voortgezet onderwijs.
 • Uiterlijk 15 mei zijn de ouders van leerlingen bericht over de plaatsing.
 • In mei – juni vindt de warme overdracht plaats tussen de school van herkomst en de school van ontvangst.

De doorstroomtoets geeft ons een objectief beeld van waar elke leerling staat aan het einde van de basisschoolperiode op het gebied van taalverzorging, lezen en rekenen. De school kan ervoor kiezen om de toets op papier of digitaal af te nemen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij streven ernaar om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Dit begint vanaf groep 1. Door middel van gerichte observatie worden de vorderingen bijgehouden. Deze observatiegegevens worden besproken met de intern begeleider en opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Met deze gegevens kunnen we de activiteiten van de kinderen aanpassen aan het ontwikkelingsniveau.
In de groepen 3 t/m 8 worden er toetsen afgenomen, die gekoppeld zijn aan de methode. Daarnaast zullen er Cito-toetsen afgenomen worden op het gebied van lezen, taal en rekenen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, die ontwikkeld zijn om een objectief beeld te krijgen van het niveau van de leerling. Ook nemen wij AVI toetsen af voor het lezen en tempotoetsen voor het rekenen. Alle uitkomsten zijn voor intern gebruik. Van iedere leerling leggen wij een dossier aan. Mocht u het dossier willen inzien, kunt u een afspraak maken met de directeur. Alle ouders hebben een inlogcode van het ouderportaal van Parnassys. Via dit systeem ontvangt u mail, kunt u de leerling kaart en behaalde resultaten van uw kind bekijken en ziet u de jaarkalender van de school. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De totstandkoming van het basisschooladvies

De groepen 1 t/m 6 De ontwikkeling van de leerlingen wordt een aantal keer per jaar met ouders besproken aan de hand van onder andere leerlijnen, het rapport en de CITO groeigrafieken uit Parnassys.

Voorlopig advies groep 7 Alle leerlingen worden besproken met de leerkracht, intern begeleider en directie. Het voorlopig advies is gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen. We kijken hierbij naar het kind zelf (werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling etc.) en we gebruiken gegevens uit het leerlingvolgsysteem met daarbij de gegevens van de entreetoets of de E7 toetsen. Het voorlopig advies wordt eind groep 7 of begin groep 8 gegeven. Dat is ruim voor de open dagen van het VO starten.

Definitieve advies groep 8 Alle leerlingen worden besproken met de leerkracht, intern begeleider en directie. Het definitieve advies is gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen. We kijken hierbij naar het kind zelf (werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling etc.) en we gebruiken gegevens uit het leerlingvolgsysteem met daarbij gegevens van de entreetoets of de E7 toetsen en de B8/M8 toetsen. Daarnaast zal ook gekeken worden naar gegevens van adaptieve toetsen, bij leerlingen die die specifieke toetsen hebben gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn het Drempelonderzoek, de NIO en CITO toetsen.

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Het gaat hierbij om leerlingen die een arrangement hebben of leerlingen waarvan we verwachten dat zij in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider en de leerkracht van groep 7 bespreken de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. De leerlingen met ondersteuningsbehoefte worden aan het begin van groep 8 door de intern begeleider aangemeld als zorgleerling bij SWV VO Delflanden in Onderwijs Transparant.

Heroverwegen voorlopig basisschooladvies

Het basisschooladvies is leidend voor toelating op een VO-school. De doorstroomtoets is een controletoets nadat het voorlopig advies door de PO-school is gegeven in het onderwijskundig rapport in Onderwijs Transparant. Wanneer de uitslag van de CET bekend is, worden de volgende stappen ondernomen:

 • De uitslag van de doorstroomtoets en het gegeven advies worden met elkaar vergeleken door de leerkracht, intern begeleider en directie.
 • Is de uitslag van de doorstroomtoets gelijk of lager dan het gegeven advies, dan blijft het gegeven advies staan.
 • Krijgt de leerling een hoger advies vanuit de doorstroomtoets dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal-emotionele vorming

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op sociaal-emotioneel gebied goed met elkaar omgaan. Leerkrachten nemen de rol van procesbegeleider op zich en geven de kinderen ruimte en verantwoordelijkheden die passend zijn bij hun mogelijkheden (Oog voor verschillen). Daarnaast begeleiden ze de kinderen niet alleen op het benutten van hun sociale competenties, maar creëren ook situaties waarbij kinderen van en met elkaar leren en naar elkaar luisteren (Oor voor elkaar). In de groepen wordt er aandacht besteed aan een positief leefklimaat waarbij kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten en kinderen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de sfeer in de groep en in de school en durven elkaar hierop aan te spreken (Hart voor ontwikkeling). 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Oog voor verschillen
 • Oor voor elkaar
 • Hart voor ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2021 hebben we inspectiebezoek gehad, een thema-onderzoek ‘zicht op ontwikkeling’. Hoewel het bezoek niet beoordelend was, hebben we wel positieve feedback gehad op het thema ‘zicht op ontwikkeling.’ We zijn bevestigd in ons eigen beeld dat we goed in kaart hebben waar leerlingen staan in hun ontwikkeling. In een goede analyse is veel oog voor de inhoudelijke kant, aldus de inspectie. En onze leerkrachten kunnen goed die inhoudelijke kant benoemen. Welke doelen worden beheerst, waar staat een leerling/groep op de leerlijn?

Terug naar boven