Christelijke Basisschool Rembrandt

Rooseveltlaan 49 2625 GM Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rembrandt

Het team

Toelichting van de school

Teamorganisatie

Het team bestaat uit een directeur, teamleider, bouwcoördinatoren, de groepsleerkrachten, onderwijsassistent, een intern begeleider, een vakleerkracht theater, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en specialisten. Het team wordt ondersteund door een administratief medewerker en een conciërge. 

Er zijn ook meerdere specialisten werkzaam op de Rembrandtschool:

 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Elke Broekmans 
 • Vakleerkracht theater: Jacqueline van der Ploeg 
 • Vakleerkracht creatief schrijven: Maaike Fluitsma 
 • Rekenspecialist: Gretha Duinkerken
 • Talentcoach (meerbegaafdheid): Ellen Groot 
 • Gedragsspecialisten: Lynette Geval & Elles Bosboom

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek wordt. Wij gaan dan op zoek naar vervanging. In een aantal gevallen zijn collega's, die parttime werken, bereid om in zo'n situatie extra te komen werken, of maken we gebruik van collega's die via een vervangingspool ingezet kunnen worden. Daarnaast zijn we aangesloten bij PoolWest, een regionale vervangingspool. Wanneer de bovengenoemde maatregelen niet mogelijk zijn zullen wij een groep verdelen over andere groepen. In het uiterste geval zullen wij u vragen de kinderen thuis te houden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Inleiding

We bieden een hoge onderwijskwaliteit door te werken vanuit een duidelijke structuur. Kinderen werken binnen een jaargroep of samengestelde groep. Er wordt goed gekeken op welk niveau de kinderen presteren en wat hen verder brengt. Samen met de kinderen worden nieuwe leerdoelen voor het komende blok vastgesteld.

Het kan zijn dat kinderen extra instructie nodig hebben, omdat ze de leerstof nog niet begrijpen. Ook kan het voorkomen dat kinderen de stof gemakkelijk vinden en er extra uitdaging voor hen georganiseerd moet worden. Soms wordt, in overleg met ouders, besloten dat een kind voor een bepaald vakgebied een eigen programma gaat volgen. 

Twee middagen per week wordt er thematisch onderwijs gegeven. Meerdere groepen worden samengevoegd om te werken rondom een vastgesteld thema vanuit de wereldoriëntatie methode Blink. Tijdens die thematisch werken staan de woorden 'creativiteit, onderzoekend leren, bewegend leren, samen' centraal tijdens de activiteiten. De leerkrachten en ondersteuners zullen allemaal vanuit hun eigen talent activiteiten aanbieden binnen het thema.

Groepen

Binnen de Rembrandtschool werken met zowel reguliere- als combinatiegroepen. In de combinatiegroepen is er minimaal één dag per week dubbele bezetting. 

Opleiden in de school

De beste studie is de praktijk: daarom zijn de basisscholen van SCO Delft e.o. een Opleidingsschool. Onze school maakt onderdeel uit van Talentum Haagland, de Opleidingsschool van drie besturen en Hogeschool InHolland. Elk schooljaar lopen studenten voor een bepaalde periode praktijkstage op onze school. De studenten worden begeleid door de leerkracht en de schoolopleider. Vierdejaars studenten die in het laatste jaar van hun opleiding zijn, staan een bepaalde periode zelfstandig voor de klas. Zij zijn ook bij vergaderingen aanwezig en voeren oudergesprekken. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 staat het spelend leren en ontdekken centraal.

We beginnen met de kinderen in de kring. Ze mogen hun belevenissen vertellen en leren zo naar elkaar te luisteren. Vaak wordt er een gerichte opdracht op taal of rekengebied in de kring aangeboden.

Er is veel aandacht voor taalontwikkeling en vaste routines, omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. Naast het werken in de kring wordt er gewerkt in hoeken, aan tafels, in het speellokaal en op het schoolplein. 

In leerlijnen is vastgelegd welke doelen in een bepaalde periode behaald moeten worden. In deze doelen komen alle benodigde ontwikkelingsfasen voor kleuters systematisch aan bod. Er wordt op basis van een bepaald thema aan deze doelen gewerkt. We maken hierbij gebruik van de methode Schatkist.    

Wanneer de doelstellingen behaald worden, heeft de kleuter een solide basis ontwikkeld en is aan de voorwaarden voldaan om naar groep drie door te stromen. Van de ontwikkelingen wordt verslag gedaan via een plakboek, een digitale registratie in het leerlingvolgsysteem en een rapport. Bij het werken met ontwikkelingsmateriaal zijn de kinderen individueel of gezamenlijk op hun eigen niveau bezig.

De sociaal-emotionele ontwikkeling is van groot belang. De kinderen moeten leren om samen te spelen en samen te werken. Bij goed weer spelen de kinderen buiten. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld.

De kinderen gymmen vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie één ochtend per week in het speellokaal. Bij het gymmen hebben de kinderen gymschoenen zonder veters nodig. Ook is het belangrijk dat de kinderen die dag kleding dragen, die ze zelfstandig kunnen aan- en uittrekken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Burgerschap

De drie kernwoorden van burgerschapsvorming zijn:

Identiteit
Om deel te kunnen nemen aan de samenleving, moet je weten wie je zelf bent en waar je voor staat en moet je je bewust worden en zijn van wie je bent ten opzichte van anderen. In de klas reflecteren we op eigen gedrag en omgang met anderen o.a. tijdens de lessen van godsdienst en sociaal-emotionele vorming. 

Democratie     
Om op een goede manier deel te nemen aan de maatschappij moet je weten hoe deze werkt. Samen problemen oplossen, keuzes maken en accepteren dat de meerderheid een beslissende stem heeft.

Participatie
Actief burgerschap betekent dat je deelneemt aan de samenleving. Dit kan betrekking hebben op het deelnemen aan politieke besluitvorming (relatie burger en overheid), maar ook op het deelnemen aan maatschappelijke verbanden (tussen burgers onderling). Het geven van meer verantwoordelijkheid aan de leerlingen zal de participatie in de maatschappij ten goede komen.

Lezen

In groep 3 leren de kinderen lezen. Er wordt gewerkt met de methode Lijn 3. Niveaulezen wordt groepsdoorbrekend aangeboden. In groep 7 en 8 is er veel aandacht voor studerend en voordracht lezen. Op verschillende momenten wordt er door de kinderen 'stil' gelezen. Voor begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 de methode Leeslink gebruikt, waar aandacht besteed wordt aan verschillende soorten teksten. De school heeft een vindplaats waar de leerlingen in aanraking komen met veel verschillende boeken en leesvormen wat de woordenschat en het leesplezier vergroot.

Taal

We werken met de taalmethodes Lijn 3 en Taal actief. Er wordt o.a. aandacht besteed aan spelling, woordenschat, luisteren en spreken.

Schrijven

In de groepen 3 t/m 7 maken we gebruik van de methode Klinkers. De kinderen leren een schuin hellend, aan elkaar verbonden, schrift.

Rekenen en Wiskunde

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de rekenmethode 'Getal en Ruimte Junior'. Daarnaast wordt er in de hele school extra rekenonderwijs aangeboden volgens de methode 'Met Sprongen Vooruit'. Twee keer per jaar wordt de toets van Bareka afgenomen. Dagelijks werken de leerlingen met Rekensprint om het automatiseren te bevorderen. 

Bewegend leren

In alle groepen is er veel aandacht voor bewegend leren in de klas en op het schoolplein. Methodes die hiervoor worden ingezet zijn 3 2 1 Start en Fit en vaardig.

Wereldoriëntatie

Vanaf groep 3 werken we met de methode Blink. Twee keer per week wordt er thematisch gewerkt aan een onderwerp van Blink. Hierbij wordt verschillende groepen in leerpleinen samengevoegd om zo op allerlei manieren kennis te maken met het behandelde thema. 

Verkeer

Het doel van verkeersonderwijs is vooral de kinderen te leren om zelfstandig veilig aan het verkeer deel te nemen. De leerlingen oefenen ook in de praktijk verkeersvaardigheden, bijvoorbeeld buiten oefenen met een circuit op het plein of een verkeersbordenspeurtocht door de wijk. In groep 7 doen we mee met het schriftelijk en praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Engels

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engelse les. We gebruiken de methode Take it easy. Kinderen maken kennis met de Engelse taal. Vooral spreken en luisteren krijgen veel aandacht, waarbij het aanleren van woorden een onderdeel is.

Creatieve vakken

In iedere groep wordt regelmatig aandacht besteed aan expressie: muziek, theater, handvaardigheid en tekenen. Zo krijgen kinderen de kans om hun gevoelens ook op andere manieren te delen en te ontdekken waar hun talenten liggen. Vanaf schooljaar 2022 doen wij mee aan cultuurhelden en komen er vakdocenten in de school.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem

De Rembrandtschool beschikt over een goed systeem voor leerlingenzorg. Zodoende kunnen we elke leerling de aandacht geven die het nodig heeft. Alle resultaten van testen, toetsen en observaties van de leerlingen worden bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem Parnassys. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van de kinderen door de jaren heen goed volgen en bovendien de kwaliteit van ons onderwijs monitoren. 

Zorgplicht

Vanaf dat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld, heeft de school zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om samen met u een passende onderwijsplek te vinden. Het kan zijn dat we als school niet kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. We zullen dan met u meedenken welke school wel kan voorzien in de behoeften van uw kind.

Bij toelaten en/of weigeren volgen we ons stichtingsbrede toelatingsbeleid en de regels die vanuit de rijksoverheid worden gesteld. 

Speciale zorg

Het onderwijs op onze school is een ononderbroken ontwikkelingslijn. Wij gaan ervan uit dat de kinderen in 8 jaar de basisschool doorlopen. Een enkele keer komt het voor dat een leerling een groep doubleert. Als de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan verwacht, wordt daar extra naar gekeken. Een andere ontwikkeling kan betekenen dat een kind onder of juist boven het groepsgemiddelde scoort. De groepsleerkracht zal samen met de intern begeleider toetsen afnemen en/of de leerling observeren. Hierna zal hulp op maat geboden worden. De school zal deze extra leerlingenzorg met de ouders bespreken. Soms is het nodig om het onderwijsleerproces aan te passen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld extra leermiddelen aan te bieden of uw kind op een ander niveau te laten werken.

Onze intern begeleider (IB) ondersteunt de leerkrachten planmatig bij het signaleren, diagnosticeren en remediëren van problemen. Dit betekent dat er een onderzoek naar het probleem plaatsvindt en dat er gerichte hulp gegeven wordt.

De Rembrandtschool heeft beleid ontwikkeld in het omgaan met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Door dit beleid is er sprake van een doorgaande lijn voor de groepen 1 t/m 8 in de omgang met kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn. Ten behoeve van deze kinderen is bovendien extra materiaal aangeschaft, zodat ook zij zich optimaal op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. 

Kinderen met een onderwijs achterstand

Met behulp van middelen die door de gemeente Delft beschikbaar worden gesteld, kunnen wij kinderen die met een onderwijsachterstand de schoolperiode starten in leerjaar 1 t/m 3 extra ondersteuning bieden. Die extra ondersteuning wordt op verschillende manieren vorm gegeven. Door een leerkracht worden onderwijsactiviteiten georganiseerd op het gebied van taal en woordenschat. Ook worden er extra instructielessen in de vorm van pre-teaching gegeven, zodat deze leerlingen meer herhaling genieten en in de klas succeservaringen kunnen opdoen omdat ze zijn voorbereid. Het investeren in ouderbetrokkenheid is onderdeel van het zogenaamde Onderwijsachterstandenbeleid op de school. De methoden die in de reguliere groepen worden gehanteerd worden ook als inspiratiebron gebruikt.

Extern advies, externe leerlingenzorg en passend onderwijs

De school ziet het als haar taak om voor alle kinderen adequaat en passend onderwijs te realiseren op pedagogisch (opvoedkundig) en didactisch (onderwijskundig) vlak, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als de ontwikkeling stagneert en de interne mogelijkheden van de school om de ontwikkeling op gang te brengen onvoldoende resultaat hebben, wordt externe hulp ingeschakeld. Voordat externe hulp wordt ingeschakeld vindt eerst een gesprek met ouders plaats om hulpvragen en verwachtingen ten aanzien van externe hulp op een lijn te krijgen. Externe hulp kan zijn een orthopedagoog, psycholoog of gedragsdeskundige, die onderzoek verricht naar de problemen en adviseert over de aanpak. Ook kan hulp ingeroepen worden van het samenwerkingsverband. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden (PPO Delflanden). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Hieronder vallen ook de scholen voor speciaal basisonderwijs. Op www.ppodelflanden.nl vindt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Alle scholen houden zich aan de zorgplicht. Dit betekent dat de school waarbij u uw kind aanmeldt zorgt voor een passende onderwijsplek. Dit kan zijn op de eigen school, maar ook op een andere basisschool of in het speciaal onderwijs. Wanneer hier sprake van is, zal de school samen met de ouders en het samenwerkingsverband intensief samenwerken om de best passende plek voor uw kind te realiseren.  

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school vindt u op de site:www.scholenopdekaart.nl

Het ondersteuningsplan van PPO Delflanden vindt u op de site:www.ppodelflanden.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Onze school werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ). In groep 2 worden alle leerlingen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek, in groep 7 krijgen de leerlingen een gezondheidsles van de jeugdverpleegkundige en ouders ontvangen oproepen voor het rijksvaccinatieprogramma. Ouders kunnen voor (preventieve) vragen over opvoeding en gezondheid van de kinderen contact opnemen met de JGZ. U vindt meer informatie op www.scholenopdekaart.nl bij onze eigen school onder het kopje “ouders en school”. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de inzet van dubbele bezetting kunnen wij de extra ondersteuningsbehoefte goed opvangen in de kleinere jaargroepen. Indien dit niet afdoende blijkt kan er extern extra hulp worden aangevraagd. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 organiseren wij 1 keer per maand van 9.15 uur tot 10.15 uur een peuterochtend met wisselende thema's. U kunt zich hiervoor aanmelden via aanmelden.rembrandtschool@scodelft.nl

De peuterochtenden vinden plaats op onderstaande data:

 • 4 oktober 2023
 • 1 november 2023
 • 6 december 2023
 • 7 februari 2024
 • 6 maart 2024
 • 3 april 2024
 • 15 mei 2024
 • 5 juni 2024

Iedere peuterochtend staat er een ander thema centraal, bijvoorbeeld: bewegen, theater, voorlezen, zingen etc.


Terug naar boven