Christelijke Basisschool Rembrandt

Rooseveltlaan 49 2625 GM Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rembrandt

In het kort

Toelichting van de school

De Rembrandtschool staat voor: 

HERKENBAAR
De meeste mensen herkennen de schilderijen direct door hun kleuren en onderwerpen.
Wij willen graag dat onze leerlingen herkenbaar zijn, opvallen op een positieve manier. Wanneer onze leerlingen het geleerde uit de theaterlessen in praktijk brengen, zien we dat ze op de Rembrandtschool geleerd hebben zich te presenteren, een herkenbare vaardigheid!

VAKMANSCHAP
Weinig mensen zullen het vakmanschap van Rembrandt in twijfel trekken.
De combinatie van hard werken en betrokkenheid bij de leerlingen zorgt voor mooie resultaten. Wat een voldoening geeft het als we zien dat begeleiding van kinderen, en soms ook van ouders, ertoe leidt dat we de opgaande lijn te pakken hebben.

ONTWIKKELING
In het werk van de jonge en de oude Rembrandt is een grote mate van ontwikkeling te zien.
Zo zien wij hoe kinderen zich bij ons ontwikkelen in de periode die ze hier op school doorbrengen. We zien dat we met elkaar de naam van de school eer aan doen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog hebben voor verschillen
  • Oor hebben voor elkaar
  • Hart hebben voor ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien een mooie groei in het leerlingenaantal. De verwachting is dat deze groei de komende jaren stabiel blijft en/of toeneemt. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit betekent dat we het aantal persoonsgegevens zoveel mogelijk proberen te beperken, dat alleen de mensen voor wie het voor de functie noodzakelijk is er toegang toe hebben en dat de gegevens goed beveiligd zijn. We verwerken alleen gegevens van uw kind die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met u en uw kind hebben en/of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Gegevens die hieraan niet voldoen (bijvoorbeeld beeldmateriaal) zullen we alleen met uw toestemming verwerken. U kunt deze toestemming zelf  aangeven en op elk moment intrekken of alsnog aangeven.

Aangezien wij als school ressorteren onder het schoolbestuur SCO Delft hebben wij op stichtingsniveau Informatiebeveiliging- en privacybeleid waarin staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens en wat de rechten zijn van leerlingen en ouders. Dit beleid kunt u vinden op SCO - Beleid SCO Delft e.o. Daar vindt u ook de contactgegevens vinden van onze Functionaris Gegevensbescherming die wij tevens in het kader van de AVG verplicht zijn om te hebben.

Terug naar boven