Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Griegstraat 2 2625 AN Delft

Schoolfoto van Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2019-2020 is het voor scholen in het speciaal basisonderwijs ook verplicht om een eindtoets af te nemen. De Laurentiusschool heeft gekozen voor ROUTE 8, omdat deze toets zo min mogelijk belastend is voor de leerling, maar de leerling wel uitdaagt. Eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die door het ministerie is erkend als eindtoets. Het adaptieve karakter zorgt ervoor dat iedere leerling een unieke toets op eigen niveau kan maken.Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen

De leerkrachten houden de vorderingen van de leerlingen bij door middel van observaties, methode gebonden toetsen en Cito toetsen. De methode toetsen geven een beeld of de leerling de zojuist aangeboden lesstof beheerst. De toetsen worden na ieder blok afgenomen. Als hieruit blijkt dat er onderdelen niet beheerst worden, kan de leerkracht direct actie ondernemen. De Cito toetsen worden begin februari en begin juni afgenomen. Deze toetsen geven een beeld over een periode van een half jaar. Door de resultaten te vergelijken met een gemiddelde basisschoolleerling wordt het leerrendement en een eventuele achterstand zichtbaar. De acties die de leerkracht neemt naar aanleiding van de resultaten van beide toetsen, worden verwerkt in een groepsplan. Ook op sociaal-emotioneel gebied wordt de ontwikkeling vastgelegd. De observaties en acties die nodig zijn op het gebied van gedrag, worden tevens vastgelegd in een groepshandelingsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de jaren dat een leerling op de Laurentiusschool onderwijs heeft gehad, wordt het Ontwikkelperspectief (OPP) bijgehouden. In dit document wordt de ontwikkeling van de leerling beschreven en staan alle leervorderingen. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van het advies voor een vervolgschool. Om een nog vollediger beeld te krijgen wordt in de groep 8 het Drempelonderzoek en eventueel een intelligentieonderzoek afgenomen. Met die gegevens erbij stelt de leerkracht, samen met de internbegeleider en de directie een schooladvies op voor het voortgezet onderwijs. Voor de toelating tot het voortgezet onderwijs gelden landelijke eisen aan het IQ van de leerling, het leerrendement en het sociaal-emotionele functioneren. Wij volgen hierin de richtlijnen die zijn op gesteld in de plaatsingswijzer. 

Als het schooladvies is uitgebracht, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind aan te melden op de school naar keuze. Veel van onze leerlingen gaan naar het Praktijkonderwijs of naar het VMBO. In het VMBO kunnen de leerlingen instromen op basisberoepsgerichte leerweg (VMBO BL), kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO KL), gemengde leerweg (VMBO GL), theoretische leerweg (VMBO TL). Daarnaast hebben we enkele kinderen die uitstromen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Ieder jaar worden de ouders van onze groep 8 leerlingen op een speciale ouderavond geïnformeerd over het traject dat de leerlingen doorlopen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat is de sfeer waarin de leerkracht en de leerlingen zich prettig, veilig en gewaardeerd voelen. Er is wederzijds vertrouwen en zowel de leerling als de leerkracht kunnen zichzelf zijn. Dit klimaat moet goed zijn zodat de leerling tot leren komt, zichzelf kan zijn, een mening kan vormen en nieuwe dingen durft uit te proberen.

Ervaren leerkrachten, die kennis hebben over kinderen met leer- en/of gedragsproblematiek, investeren tijd en energie in groepsvormende activiteiten. Zeker bij de start van een nieuw schooljaar, waarvan de eerste weken ook wel de "Gouden weken" worden genoemd. In deze weken stelt de leerkracht samen met de leerlingenklassenafspraken op en wordt er op toegezien dat iedereen deze afspraken consequent nakomt.

Het samen spelen op het schoolplein verdient extra aandacht. In 2019 is ons schoolplein vernieuwd en ingericht volgens de principes van Zoneparc. De leerkrachten nemen voor de pauze de tijd om met de leerlingen door te spreken welke activiteiten er gedaan kunnen worden op het plein en zijn ook tijdens de pauzes aanwezig voor spelbegeleiding en hulp bij het samen spelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij zijn aardig voor elkaar.
  • Wij zijn rustig op school.
  • Wij zorgen voor onze spullen.

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven