Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Griegstraat 2 2625 AN Delft

Schoolfoto van Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen

De leerkrachten houden de vorderingen van de leerlingen bij door middel van observaties, methode gebonden toetsen en Cito toetsen. De methode toetsen geven een beeld of de leerling de zojuist aangeboden lesstof beheerst. De toetsen worden na ieder blok afgenomen. Als hieruit blijkt dat er onderdelen niet beheerst worden, kan de leerkracht direct actie ondernemen. De Cito toetsen worden begin februari en begin juni afgenomen. Deze toetsen geven een beeld over een periode van een half jaar. Door de resultaten te vergelijken met een gemiddelde basisschoolleerling wordt het leerrendement en een eventuele achterstand zichtbaar. De acties die de leerkracht neemt naar aanleiding van de resultaten van beide toetsen, worden verwerkt in een groepsplan. Ook op sociaal-emotioneel gebied wordt de ontwikkeling vastgelegd. De observaties en acties die nodig zijn op het gebied van gedrag, worden tevens vastgelegd in een groepshandelingsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vervolgonderwijs

In de jaren dat een leerling op de Laurentiusschool onderwijs heeft gehad, wordt het Ontwikkelperspectief (OPP) bijgehouden. In dit document wordt de ontwikkeling van de leerling beschreven en staan alle leervorderingen. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van het advies voor een vervolgschool. Om een nog vollediger beeld te krijgen wordt in de groep het Drempelonderzoek en eventueel een intelligentieonderzoek afgenomen. Met die gegevens erbij stelt de leerkracht, samen met de internbegeleider en de directeur een schooladvies op voor het voortgezet onderwijs. Er zijn landelijke eisen aan het IQ van de leerling, het leerrendement en het sociaal-emotionele functioneren waaraan een leerling moet voldoen om een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs te mogen volgen.

Als het schooladvies is uitgebracht, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind aan te melden op de school naar keuze. Veel van onze leerlingen gaan naar het Praktijkonderwijs of naar het VMBO. In het VMBO kunnen de leerlingen instromen op basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg. Daarnaast hebben we enkele kinderen die uitstromen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).Op een speciale ouderavond voor de ouders van groep 8 wordt informatie gegeven over het traject dat de groep 8 leerlingen ingaan. In februari krijgen de ouders en de leerlingen het schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven