Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Griegstraat 2 2625 AN Delft

Schoolfoto van Laurentiusschool voor speciaal basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Laurentiusschool bestaat enthousiaste leerkrachten. Ze zijn vakbekwaam en werken planmatig aan hun ontwikkeling. Naast leerkrachten werken er op de Laurentiusschool ondersteuners. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de bij het lesgeven in de klas. Daarnaast werken wij op de Laurentiusschool met zij-instromers en leerkrachten in opleiding. De schoolopleider begeleid de zij-instromers samen met de ervaren leerkrachten. 

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid bij vervanging van een leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij de vervanging intern te regelen. We zoeken dan een leerkracht die bijvoorbeeld parttime werkt en een dag extra wil komen. Deze leerkracht kent de kinderen en dat maakt het voor de kinderen makkelijker. Dit is echter niet altijd mogelijk. Soms worden de kinderen dan opgedeeld over de andere klassen. De kinderen werken dan aan hun eigen werk en volgen verder het rooster van de andere groep. Een enkele keer komt het voor dat we ouders vragen hun kind thuis te houden. Wanneer een leerkracht voor langere tijd afwezig is, wordt er gezocht naar een geschikte leerkracht die deze periode in kan vallen. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van de Laurentiusschool bestaat uit enthousiaste leerkrachten. Ze zijn vakbekwaam en werken planmatig aan hun ontwikkeling. Naast leerkrachten werken er op de Laurentiusschool ondersteuners. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de bij het lesgeven in de klas. Ook zijn wij een opleidingsschool en geven zij-instromers een plek om zich optimaal tot leerkracht te ontwikkelen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroep worden kringactiviteiten aangeboden op de vakgebieden rekenen, taal, beginnende geletterdheid en begrijpend luisteren. In de spellessen werken de kinderen met materiaal dat de ontwikkeling stimuleert op alle vakgebieden.

De werkwijze binnen de kleutergroep staat beschrijven onder het Aanbod Jonge kind. 


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken 

De kinderen krijgen onderwijs in verschillende vakgebieden. Voor veel vakgebieden gebruiken we methodes om de doelen te bereiken.

Leren lezen in groep 3

In de kleutergroepen wordt al veelvuldig aandacht besteed aan de beginnendegeletterdheid. De kinderen leren dat klanken gekoppeld zijn aan tekens: de letters.

Met deze kennis starten ze in groep 3 aan het herkennen van alle letters en het kunnen plakken van deze klanken tot een woord. Ook in groep 4 zijn de leerlingen hier nog intensief mee bezig. De methode ‘Lijn 3’ wordt hiervoor ingezet.

Technisch lezen

Na het afronden van ‘Lijn 3’, moeten verschillende moeilijkheden in leesvaardigheid nog steeds aangeboden en onderhouden worden. Hier zijn de lessen ‘Technisch lezen’ voor. Een methode wordt ingezet, maar het allerbelangrijkste is de leesmotivatie van de kinderen. Wanneer kinderen veel plezier hebben in lezen, lezen ze veel en gaat het niveau enorm vooruit. Met leesspelletjes, duo-lezen en naar de bibliotheek gaan, wordt actief ingezet op leesmotivatie.

Begrijpend lezen en luisteren

Niet alleen technisch kunnen lezen wat er staat, maar ook begrijpen wat er in een tekst staat. Dat is de bedoeling van begrijpend lezen. In de onderbouwklassen worden begrijpend luisterlessen gegeven. Dit vormt een belangrijke basis van het begrijpend lezen. Dezelfde strategieën voor het begrijpen van een luisterverhaal worden aangeboden als bij de begrijpend leeslessen in de midden- en bovenbouw. De methode ‘Nieuwsbegrip’ wordt in de bovenbouw ingezet met actuele teksten om de leesstrategieën aan te leren.

Schrijven

In de onderbouw krijgen de leerlingen drie keer per week een schrijfles om het aan elkaar schrijven aan te leren. Naar de bovenbouw toe neemt de frequentie af, maar wordt er nog steeds aandacht besteed aan netjes, leesbaar schrijven met een goede schrijfhouding.

Rekenen

Iedere dag rekenen de kinderen 60 minuten. De les start met een automatiseer- oefening of spel. Op snelheid moeten de leerlingen bijvoorbeeld sommen onder de tien maken, de tafels opnoemen of splitsingen opschrijven. Deze basis maakt het rekenen met grotere getallen makkelijker. De les vervolgt zich daarna met een uitleg, een verwerking en een afronding. In de methode ‘Reken Zeker’ komt steeds één strategie of lesdoel aan bod, wat de leerstof overzichtelijk en behapbaar maakt.

Taal

In de taallessen werken de leerlingen aan het uitbreiden van hun woordenschat, spreek- en luistervaardigheden, schrijfvaardigheden en het benoemen van zinsdelen. De verwerking wordt meestal gemaakt in de werkboeken, maar bij bijvoorbeeld de spreek- en luisterlessen worden er ook discussies, gesprekken of verhalen gepresenteerd.

Spelling

Tijdens de spellingslessen werken de kinderen aan het schrijven van woorden met een bepaalde spellingsmoeilijkheid. In groep 3 en 4 zitten de spellingslessen nog verweven in de methode ‘Lijn 3’. Vanaf groep 5 wordt de methode ‘Spelling in beeld’ gebruikt. De leerkracht besteedt zowel aandacht aan het oefenen van de woorden in de methode, als het toepassen van de regels in andere teksten zoals zelfgeschreven verhalen.

Wereldoriëntatie en verkeer

Natuur, aardrijkskunde en geschiedenis worden digitaal aangeboden. Op het digibord start de leerkracht de les en geeft hierbij instructie. De leerlingen verwerken vervolgens de leerstof op computers of IPads. Het voordeel hiervan is dat grote stukken tekst digitaal voorgelezen kunnen worden. Daarnaast krijgen de kinderen direct terugkoppeling op de gegeven antwoorden. Iedere week is er een verkeersles. Twee keer per jaar is er een verkeersweek waarin de kinderen oefenen in de praktijk. De lessen worden op het schoolplein of in de buurt gegeven. In groep 7 en 8 maken de kinderen een theoretisch verkeersexamen en leggen een praktijkexamen af.

Engels

Engels is voor veel kinderen geen vreemde taal meer. Dagelijks komen ze Engelse woorden tegen. In liedteksten, op YouTube of in games. Het is een taal die dicht bij hun belevingswereld ligt. Al blijkt het oefenen om daadwerkelijk Engels te spreken nog een flinke stap te zijn. Door middel van spellen, verhalen en methodelessen wordt de Engelse taal in groep 7 en 8 aangeboden. In deze lessen ligt de nadruk op het spreken en verstaan van Engels met dagelijkse woorden.

Studerend lezen

Wanneer de overstap naar het voortgezet onderwijs eraan komt, is het belangrijk om hoofdzaken uit een tekst te kunnen halen en je als kind niet te verliezen in details. Studerend lezen is daadwerkelijk anders dan een spannende detective lezen. In groep 7 en 8 worden lessen gegeven waarin de leerlingen voorbereid worden op het studerend lezen.

Expressie

Handvaardigheid, tekenen, muziek of toneelspelen. Het zijn allemaal vormen van expressie. De leerkracht geeft zelf deze lessen in de groep of een vakleerkracht komt voor een bepaalde periode op school om een les in expressie te geven.

Koken en techniek

In de bovenbouw (groep 6,7,8), vinden er wekelijks kook- of technieklessen plaats. Het zijn lessen van een uur met een halve groep. Deze lessen worden gegeven in blokken van 8 weken en wisselen elkaar af. Dat betekent dat er in een schooljaar 3 periodes worden ingevuld met kooklessen en 2 periodes met technieklessen. De leerlingen dragen zowel bij koken als bij techniek een (werk)schort. Deze worden door school verstrekt. Naast vakspecifieke doelen die horen bij koken (zoals bakken, braden, snijden, roeren, koken) en techniek (zoals zagen, boren, schuren, schilderen) komen er vakoverstijgende doelen aan bod. Denk hierbij aan begrijpend lezen (het lezen, begrijpen en uitvoeren van een recept), toegepast rekenen (gebruik maatbekers, keukenweegschaal, het toepassen van maateenheden als gram, kilogram, liter, deciliter, centiliter), het volgen van een stappenplan (werkvolgorde bij een werkstuk van techniek), samenwerken (deelopdrachten vormen bij koken bijvoorbeeld één gezamenlijk gerecht voor de klas).Tevens is er aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat. Namen van gereedschappen bij techniek, keuken gereedschap. Namen van producten, ingrediënten, materialen, etc. Een belangrijk aandachtspunt bij koken is gezonde voeding! Wij maken hiervoor o.a. gebruik van de “Smaaklessen” van het Voedingscentrum. Goed om te weten is dat alle vleesproducten die wij gebruiken tijdens het koken halal zijn.

Bewegen  

Bewegingsonderwijs

Bewegen is belangrijk en vooral erg leuk. Alle groepen krijgen dan ook minimaal twee keer in de week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht in de gymzaal van school. Bij het vak bewegingsonderwijs staan drie dingen centraal:

·         leren bewegen

·         leren over bewegen

·         samen leren bewegen.

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is het verplicht om gymspullen aan te hebben (trainingspak, shirt, korte broek, legging of iets dergelijks). Tijdens de lessen is het niet toegestaan kettingen, ringen, horloges en andere sieraden te dragen. Na afloop douchen de kinderen.  

Zwemmen

Alle klassen in de unit water krijgen zwemles. De groepen die geen zwemles krijgen, hebben een derde uur bewegingsonderwijs. Aan het begin van het schooljaar worden de zwemtijden vastgesteld. Mocht een leerling niet mee kunnen doen met zwemmen, geeft de ouder dit schriftelijk door aan de leerkracht. Een aantal keren per jaar wordt er geoefend met gekleed zwemmen als onderdeel van het zwemdiploma of wordt door een wak zwemmen geoefend. De ouders worden tijdig geïnformeerd zodat de juiste kleding meegeven kan worden. Scholen, zwembad-exploitanten en gemeenten hebben duidelijke afspraken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de kwaliteit van de zwemlessen. Daartoe is een protocol opgesteld. Het protocol ligt op school voor iedereen ter inzage.  

Pauzesport

Na geconcentreerd aan het werk te zijn geweest, is het heerlijk om even naar buiten te gaan. Twee keer per dag spelen de kinderen op het schoolplein. De kleuters en groep 3 vaker. Buiten spelen betekent een vrijere situatie. De leerkrachten brengen structuur aan door het spelen voor te bereiden in de klas. Wat gaat iedereen spelen? Toch betekent het buitenspelen een uitdaging op sociaal gebied. Het is geven en nemen. Winst bij voetbal of toch verlies. De leerkrachten staan op het plein om te begeleiden in het spel of om leerlingen te coachen waar een conflict is ontstaan. Naast de reguliere gymlessen hebben wij op school ook pauzesport. De leerlingen bewegen op het schoolplein onder begeleiding van de vakleerkracht en/of de buurtsportcoach. Tijdens deze pauze worden er allerlei sport- en spelactiviteiten aangeboden waarmee alle leerlingen uitgedaagd en uitgenodigd worden.  

MRT

Op school hebben wij de ruimte om kinderen die moeite hebben met bewegen of bepaalde motorische activiteiten te helpen. Dit kan doormiddel van Cesar therapie of MRT. Bij MRT (Motorische remedial teaching) wordt er eerst gekeken waar de achterstand zit. Hierna wordt er een plan opgesteld en wordt er ongeveer 10 weken geoefend tijdens een extra beweegmoment op school maar ook thuis. Na de interventie periode wordt er gekeken of er vooruitgang is geboekt en wat evt. vervolgstappen zijn. Dit kan zowel op grote als kleine motoriek.  

Special Heroes

De Laurentiusschool werkt samen met Special Heroes. Special Heroes is erop gericht om leerlingen in het speciaal onderwijs zelf te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. De school organiseert kennismakingslessen tijdens gym en na school. Daarna is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen en mee te trainen bij een sportclub. Op deze manier hopen wij dat er nog meer kinderen gaan sporten.

ICT

ICT is verweven in alle vakgebieden. Op school maken de leerkrachten gebruik van digitale borden waarop alle methodes zichtbaar gemaakt kunnen worden. Via dit bord worden de lessen interactief en is beeldmateriaal makkelijk erbij te halen. Iedere klas heeft iPads en computers, die effectief ingezet worden bij de verwerking van lessen of als hulpmiddel om lesstof te automatiseren.

Didactisch handelen

Met plezier leren. Dat is het doel van iedere leerkracht. Wanneer de interne motivatie gevonden is, gaat het schoolse leren makkelijker. Daarom maken we de lessen zo aantrekkelijk dat een leerling eigenlijk niks anders meer wil dan meedoen met de les. We bereiken dit door in te spelen op de mogelijkheden en interesses van de kinderen waardoor ze open staan om nieuwe vaardigheden uit te proberen. Daarnaast is structuur van belang. Een leerling moet weten wat hij of zij kan verwachten tijdens de les, maar ook wat de leerkracht van de leerling verwacht. Daarom worden de lessen gevormd door middel van het effectieve instructie model (EDI). Dit model wordt in alle groepen gebruikt. Dit geeft duidelijkheid en routine door de hele school.

Instructie

Tijdens een les met de EDI-structuur staat het lesdoel centraal. Vanuit dit lesdoel doet de leerkracht een strategie voor, oefenen de leerlingen samen mee met de leerkracht en oefenen ze daarna in twee of drietallen het lesdoel nog een keer. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag. De leerkracht geeft tijdens het werken les aan groepjes. Een lesdoel kan behaald worden door uit een methode te werken, maar ook vanuit andere activiteiten. Zo zitten er in kooklessen leerdoelen verweven op het gebied van begrijpend lezen en rekenen. En natuuronderwijs wordt aantrekkelijker door daadwerkelijk slootdiertjes uit een sloot te halen. Het onderwijs van de Laurentiusschool wordt gevormd door de drie pijlers; samenwerken, vrijheid in gebondenheid en zelfstandigheid. Deze pijlers zijn voortgekomen uit het Dalton onderwijs.

Samenwerken

Wanneer kinderen samenwerken, gaat het niet alleen om de sociale vorming. De gesprekken tussen de leerlingen gaan over het lesdoel, strategieën worden benoemd en tijdens dit proces wordt er direct feedback gegeven op het handelen door de leerlingen. Hier zit een enorme meerwaarde voor het leerproces. Samenwerken is om die reden al ingebouwd in de instructie van de leerkracht, maar komt ook terug tijdens de verwerking en bij het hoekenwerk. In de onderbouw werken de kinderen in hoeken waar lesdoelen in thema’s centraal staan. Een bouwhoek waar ‘meten’ centraal staat of een schrijfhoek waar de letter ‘k’ geoefend wordt. Richting de bovenbouw worden de hoeken veelal ingericht met leerzame spellen. Spellen om de tafels te automatiseren of verschillende soorten leesopdrachten.

Vrijheid in gebondenheid

De kinderen krijgen de vrijheid die ze aankunnen. De leerkracht geeft hier sturing aan. Vanaf de onderbouw werken de kinderen met een dagtaak. Op de dagtaak staat al het werk wat de kinderen die dag zelfstandig moeten doen. De leerkracht begeleidt dit proces en helpt waar nodig met structureren en kan meer keuzevrijheid geven als een leerling dat aankan. In de bovenbouw gaan kinderen over op een weektaak. Daar staat al het werk voor de gehele week op. Het keuzewerk staat ook op een weekplanning.

Zelfstandigheid en eigenaarschap

De Laurentiusschool stimuleert de zelfstandigheid van kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen de verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leerproces en leren terugkijken hoe het gegaan is. De leerkracht stuurt dit proces, geeft de verantwoordelijkheid waar het kind het aankan en reflecteert hier samen op.

Hoogbegaafd twice exceptional. 

Pilot. 

Vanaf schooljaar 2021-22 is er op de Laurentiusschool een pilot gestart om een lesplaats te verzorgen voor kinderen die hoogbegaafd zijn en daarnaast kenmerken vertonen van bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme, Dyslexie, Dyscalculie e.d. In sommige gevallen gaat dit om kinderen die binnen regulier onderwijs niet het juiste aanbod (kunnen) krijgen en hierdoor vastlopen. In enkele gevallen komen kinderen hierdoor zelfs thuis te zitten. 

Doelgroep. 

Onze school biedt voor kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 een lesplaats. De kinderen zitten bij elkaar in één groep waarbij de leeftijden en niveaus zeer uiteenlopend (kunnen) zijn. Het maximum aantal leerlingen is tien en er zijn twee leerkrachten in de groep aanwezig, Tim Rittershaus en Elles den Held. 

Beschikbaarheid van de groep. 

In schooljaar 2022-23 zal onze school voltijds HB2E onderwijs bieden. 

Doelstelling. 

We streven ernaar om een passend aanbod te bieden. Leerlingen binnen eenzelfde leerjaar worden zoveel mogelijk geclusterd, zodat samenwerking mogelijk is. Het basisaanbod wordt in compacte vorm aangeboden, waardoor er ruimte ontstaat om samen met de leerling en binnen de interesses van de leerling te werken aan een verdiepend/verbredend aanbod in de vorm van projecten. Het doel van dit passende aanbod is, om kinderen te leren leren, te leren plannen, te leren omgaan met fouten of tegenslagen en om opnieuw plezier te krijgen in het leren. 

Aannameprocedure. 

De HB groep is onderdeel van de Laurentiusschool. Dat betekent, dat er een toelaatbaarheidsverklaring nodig is om geplaatst te worden. Dit kan door contact op te nemen met het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Zij kunnen verdere informatie hierover verstrekken. (nummer PPO Delflanden erbij zetten??) 

Rondleiding en informatie. 

U ben natuurlijk altijd welkom voor een vrijblijvende rondleiding op onze school. Voor informatie kunt u contact op nemen via 015-2570190 of via info@laurentiusschool.nl. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Specifieke ondersteuning

De leerkracht biedt alle ondersteuning die mogelijk is in een groep. Soms blijkt dat een leerling meer nodig heeft. We hebben dan een ondersteuningsvraagvraag. De ondersteuningsvraag komt in eerste instantie bij de internbegeleider terecht. Deze kijkt mee in de klas, observeert en adviseert vervolgens de leerkracht. Met een aanpassing in klassenmanagement, interactie tussen de leerkracht en leerling of met het opstellen van afspraken in een Kindplan kan de ondersteuningsvraag opgelost zijn. Soms ook niet. Dan hebben we een ondersteuningsvraag voor externen. Onze zorgcoördinator neemt de vraag dan mee naar het ondersteuningsteam. Er wordt dan binnen de schoolmogelijkheden gekeken welke hulp geboden kan worden. Wanneer blijkt dat de school niet de benodigde bekwaamheid in huis heeft, wordt de leerling ingebracht in het schoolondersteuningsteam (SOT). In dit overleg nemen de internbegeleider, de zorgcoördinator, de maatschappelijk deskundige, de psycholoog en de schoolcontactpersoon van Team Jeugd plaats en wordt er besproken welke hulp de leerling nodig heeft en welke instantie die hulp kan bieden. Ouders worden betrokken in dit overleg.

Binnen school worden de volgende ondersteuningsmogelijkheden geboden: logopedie, cesartherapie, psychologie en maatschappelijk werk. Als er op verstandelijke vlakken begeleiding nodig is, wordt deze geboden door ondersteuners op school.

In de tabel hieronder staat de hoeveelheid ambulante tijd die zij hebben gekregen om te werken aan deze taak. Daarnaast is het gebruikelijk dat leerkrachten die werkzaam zijn in het SBO beschikken over een Master SEN specialisatie. Deze ondersteuning is niet opgenomen in de tabel hieronder. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schooljaar 2022-2023 wordt het nieuwe schoolplan geschreven. Hierin zal aandacht zijn voor de ambities voor de komende jaren om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een speelrijke leeromgeving. 

"Spel is de taal van kinderen. Spel stimuleert kinderen in hun brede persoonsontwikkeling. Door samen te spelen in betekenisvolle situaties, leren ze over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Kinderen leren van hun spel doordat ze iets uitproberen en op zoek zijn naar dat wat een gewenst resultaat oplevert. Ze leren door imitatie en interactie van anderen, leeftijdsgenoten en volwassenen."

Kinderen gaan naar school om te leren, toch is spelen van groot belang. Kinderen brengen binnen en buiten de schooluren veel tijd door met spelen. Spelen is een doel in zichzelf, kinderen spelen omdat ze dat leuk vinden. Spel bevordert de ontwikkeling op de volgende domeinen: 

 • Cognitieve ontwikkeling
 • Taal ontwikkeling
 • Emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling 

De rol van de leerkracht is erg belangrijk, de leerkracht is degene die kind en wereld dichter bij elkaar kan brengen. Leerkrachten moeten zich kunnen inleven in de betekenis die kinderen aan hun activiteiten verlenen en hen zo veel mogelijk ruimte geven in de beslissingen wat zij met hun inbreng doen.  Het spel in de onderbouw wordt gekoppeld aan betekenisvolle thema’s. Deze thema’s legt de leerkracht zelf vast. Doelen worden gekoppeld aan de vijf kernactiviteiten van het ontwikkelingsgericht werken:

 • spelactiviteiten
 • constructieve en beeldende activiteiten
 • gespreks-/ kring activiteiten
 • lees/ schrijfactiviteiten
 • reken/ wiskundige activiteiten  

Kinderen raken meer betrokken bij hun eigen leerproces door de leer activiteiten op een speelse manier aan te bieden.     

Een rijke leeromgeving creëer je door hoeken te vormen binnen een lokaal. Hoeken kunnen op allerlei verschillende manieren afgebakend worden: door een kast, mat, gordijn of boekenrek. De invulling van de hoeken komt tot uitdrukking waar de kinderen in de groep vooral mee bezig zijn. De wanden hebben ook een duidelijke functie; ze weerspiegelen wat er in de groep leeft en bieden ruimte om werk van kinderen te exposeren. In en rondom de klas zijn in ieder geval de volgende speel- en werkplekken: 

 • een huishoek
 • ‘wissel hoek’  hoeken die van onderwerp wisselen
 • een bouw- en constructiehoek 
 • ruimte voor het spel met zand en water 
 • een boekenhoek/ luisterhoek/ leeshoek 
 • een ruimte met verteltafel, kijktafel, verhalen tafel en/ of expositieruimte
 • een ruimte voor beeldende activiteiten.
 • een gezamenlijk speelleerplein in de Jonge kind vleugel
 • een patio voor begeleid buitenspelen

Terug naar boven