De Bonte Pael

Bikolaan 113 2622 EE Delft

  • De Bonte Pael is een schoolgebouw met een zeer prettig binnenklimaat: goede ventilatie, prettig licht en ordelijke ruimtes.
  • Beeld van het gezamenlijke proces waar basisscholen de Bonte Pael en de Regenboog aan werken.
  • Voorbereidend op de nieuwe huisvesting groeien de twee basisscholen steeds meer naar elkaar toe. We gebruiken hiervoor een gezamenlijk logo.
  • Een van onze 5 richtinggevende principes; binnen kaders, passend bij persoonlijke mogelijkheden, is ieder eigenaar van zijn ontwikkeling.
  • Een van onze 5 richtinggevende principes; Waarneembaar door het nieuwsgierig maken en blijven, een open houding en blijvende ontwikkeling.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de jaren 2015-2016 en 2016-2017 waren er diverse leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in groep 8. De kinderen behaalden wel hun persoonlijke groei, maar hadden desondanks een negatief effect op de gemiddelde groepsscore. In 2015-2016 konden deze leerlingen niet uit de berekening gehaald worden. Leerlingen werden op het moment van overstappen naar het VO door het PrO geadviseerd naar het VMBO te gaan. Uiteindelijk bleek voor deze leerlingen toch het PrO het juiste vervolgonderwijs te zijn.

Een aantal van de leerlingen uit deze leerjaren kwam naar de Bonte Pael in het kader van de kleine groepen, onze goede zorg op het gebied van dyslexie en de aandacht voor de sociaal-emotionele vorming (Kanjertraining). Deze kinderen dienden echter wel gewoon meegeteld te worden in de eindopbrengsten. Met het team en de MR is destijds opnieuw nagedacht of wij deze kinderen wel aan hadden moeten nemen en in het vervolg aan willen nemen. Ons besluit is geweest dat wij open staan voor alle kinderen aan wie wij goed onderwijs kunnen bieden. Deze kinderen zijn gegroeid in hun ontwikkeling en hun welzijn. We zouden hen dus  opnieuw aannemen. 

In 2017-2018 zijn wij gestart met lesgeven volgens het EDI model. Effectief, gericht op dat wat de leerling al kan en met extra leertijd en instructie voor iedere leerling op de individuele onderdelen die nog moeilijk gaan. Op deze manier geven wij les en het resultaat mag er zijn

Wat wel duidelijk moet zijn en blijven: we zijn trots op al onze leerlingen. Ongeacht het niveau waarop zij uitstromen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven