De Bonte Pael

Bikolaan 113 2622 EE Delft

 • De Bonte Pael is een schoolgebouw met een zeer prettig binnenklimaat: goede ventilatie, prettig licht en ordelijke ruimtes.
 • Beeld van het gezamenlijke proces waar basisscholen de Bonte Pael en de Regenboog aan werken.
 • Voorbereidend op de nieuwe huisvesting groeien de twee basisscholen steeds meer naar elkaar toe. We gebruiken hiervoor een gezamenlijk logo.
 • Een van onze 5 richtinggevende principes; binnen kaders, passend bij persoonlijke mogelijkheden, is ieder eigenaar van zijn ontwikkeling.
 • Een van onze 5 richtinggevende principes; Waarneembaar door het nieuwsgierig maken en blijven, een open houding en blijvende ontwikkeling.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Bonte Pael is een team dat gaat en staat voor een prettige en goede school voor de leerlingen en een fijn werkklimaat voor het team. Men trekt hierin graag met elkaar op. Dit is terug te vinden in de laatst afgenomen RI&E.

In de grafieken wordt de Bonte Pael vergeleken met scholen die tot 10% meer leerlingen hebben. Het is niet zichtbaar dat het leerkrachtenteam wordt ondersteund door:

- pedagogisch medewerkers van de eigen BSO (inhuur)

- een muziekleerkracht, als zzp-er aan de school verbonden

- een leerkracht die 3 ochtenden in de week vrijwillig individuele begeleiding biedt

- 2 vrijwillige conciërges die dagelijks taken uitvoeren van huishoudelijke aard

- inzet van een leerkracht voor 0,5 wtf bekostigd vanuit het bestuur ter vergoeding van de inzet op de samensmelting van de 2 scholen (zie hieronder).

Bovenstaand is niet in de grafieken opgenomen.

Het management lijkt oververtegenwoordigd te zijn in vergelijking met andere scholen. Binnen dit management gaat op de Bonte Pael ongeveer

- 0,5 wtf naar de interne begeleiding om samen met de leerkracht passend onderwijs goed vorm te geven, bekostigd door PPO Delflanden

- 0,35 wtf naar werkzaamheden om de basisscholen De Bonte Pael en De Regenboog goed voor te bereiden op een samenvoeging, net als de overige scholen in het Tanthof zich zullen samenvoegen, wanneer de gemeente de huisvesting gereed heeft.

- 0,3 wtf naar het management van de eigen kinderopvang. Deze bekostiging komt naar school terug.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht worden de volgende stappen gevolgd om vervanging te krijgen:

 1. benaderen van eigen leerkrachten (parttimers) met de vraag extra te werken
 2. invaller inhuren via invalpool Pool West.
 3. inhuur van personeel via detacheringsbureau's
 4. verdelen van de leerlingen (alleen groepen 3 tm 8) over andere groepen, waarbij de groepen niet groter worden dan 30 leerlingen. De leerlingen krijgen een zelfstandig werkpakket mee naar de andere groep en kunnen met behulp van het werken op Muiswerk en Snappet op niveau werken aan hun ontwikkeling. 
 5. bij groep 1 en 2 inzet van 2 pedagogisch medewerkers van de eigen BSO
 6. slechts in het aller uiterste geval worden ouders gevraagd hun kind voor een dag zelf op te vangen. Kinderen die niet opgevangen kunnen worden, worden in een groep geplaatst. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de groepen 1 en 2 kiezen we bewust voor samengestelde groepen. In de kleutergroepen wordt volgens vastgestelde leerlijnen thematisch gewerkt. De ontwikkeling van de leerlingen wordt door observaties van de leerkracht gevolgd. De leerkracht sluit vervolgens zo goed mogelijk aan op de volgende fase in de ontwikkeling.

De groepen 3 t/m 8 zijn gevormd volgens het traditionele jaarklassensysteem. In de lesuren in de ochtend ontwikkelen we de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen. Er wordt een effectieve directe instructie gegeven waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind.

Daarnaast zijn er 's middags ook momenten waarbij er leerjaar doorbroken wordt gewerkt, bijv. tijdens speel- en leertijd in de groepen 1 t/m 3, het tutorlezen en creatieve middagen.

Muziek

De muzieklessen worden op onze school gegeven in de groepen 1 t/m 8. De kinderen maken zich muziek op verschillende manier eigen:

 • Ze luisteren naar muziek
 • Erwordt bewogen op muziek
 • De kinderen maken zelf muziek (zingen/ spelen)

Bewegingsonderwijs

Op de Bonte Pael wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan bewegen. De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. Daarnaast staat bewegend leren centraal in de klassen, onder andere door het programma Fit en Vaardig.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Bonte Pael wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen speelt hierbij een centrale rol. Het streven is dat alle leerlingen zich in lijn met hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Passend onderwijs geeft richting aan de geboden ondersteuning op de Bonte Pael.  Door middel van EDI (effectieve directe instructie) en goed klassenmanagement proberen we tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. 

Passend onderwijs vraagt een systematische en planmatige manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van kindkenmerken (stimulerende en belemmerende factoren) wordt bekeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Het onderwijsaanbod wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd. Als leerlingen zich erkent voelen in hun mogelijkheden, is dit een stimulans om te presteren.

De Bonte Pael heeft de intentie om leerlingen met een handicap toe te laten, zolang de extra zorg binnen onze kunde en grenzen valt. De school is in staat om leerlingen met een handicap op te vangen vanwege de volgende kenmerkende elementen:

 • Er is sprake van een veilig klimaat, dat wordt gekenmerkt door o.a. de  Kanjertraining, omgang met de leerlingen, de positieve benadering van leerlingen.
 • We zijn in staat om met leerachterstanden en voorsprongen te werken.
 • Er heerst een prettig leerklimaat.
 • We bieden effectief onderwijs en behalen goede resultaten
 • Onze mogelijkheid om flexibel te zijn
 • Het welzijn, het veiligheidsgevoel, van de leerling is in orde.
 • Het welzijn, het veiligheidsgevoel, van medeleerlingen is in orde.
 • Het welzijn, het veiligheidsgevoel, van de leerkracht is in orde.
 • De ondersteuning van de leerling door de leerkracht moet in een dusdanige mate zijn dat de leerkracht voldoende energie over houdt voor zijn/haar andere taken.
 • De leerkracht moet in staat zijn om groepsleerkracht te zijn, leerkracht voor de gehele groep.
 • De leerling met een ondersteuningsbehoefte moet een passende, zichtbare groei doormaken.
 • De school moet in staat zijn om de leerling blijvend functionerend gedrag aan te leren.
 • De benodigde inzet van het personeel is haalbaar. De leerling is aanstuurbaar.
 • Indien grensoverschrijdend gedrag in die mate plaats vindt dat de inzet van meerdere personeelsleden noodzakelijk is, dienen ouders hun kind op te komen halen.
 • Zowel ouders als school ervaren de samenwerking als positief.
 • Ouders blijven verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind op school.
 • Ouders hebben begrip voor de begrenzing in de mogelijkheden van de leerkracht, de school.
 • Ouders hebben vertrouwen in het handelen van de leerkracht, de school. Ouders werken aan een positieve verhouding met school.
 • Om de positieve verhouding te onderhouden worden onderwerpen van bespreking bewaard tot aan de gezamenlijke rond-de-tafel gesprekken, zodat de onderwerpen op de juiste plaats met de juiste personen worden besproken.   

De Bonte Pael heeft positieve ervaringen met de integratie van leerlingen met o.a. dyslexie, slechthorendheid, slechtziendheid, leerlingen met taal- en spraak problematiek, hoogbegaafdheid, faalangst, ADHD, aan autisme verwante stoornissen, DCD en epilepsie.  

De grenzen van de school worden getypeerd door de volgende kenmerkende elementen:

 • Het welbevinden van de groep (aantal zorgleerlingen, belemmeringen, tijdsbehoefte van de individuele leerlingen in de groep), de leerling, de leerkracht.
 • IQ en leerbaarheid van de leerling
 • Competenties van de leerkrachten (waarborgen van de doorgaande lijn van ook de zorgleerling)
 • Braille en vergelijkbare specialistische ondersteuning alsmede medisch complexe handelingen
 • Veiligheid (sociaal, emotioneel en fysiek), agressie en gewetensloosheid
 • Gebrek aan zelfredzaamheid van de leerling      

De school denkt niet de benodigde kunde in huis te hebben voor leerlingen die geheel blind zijn, leerlingen met een verstandelijke handicap, leerlingen met het Syndroom van Down en leerlingen die niet voldoende zelfredzaam zijn in de algemeen dagelijkse handelingen.

Het schoolondersteuningsprofiel van de Bonte Pael is te lezen op de website: www.bontepael.nl (onder het kopje ouders, protocollen) en op de website van Scholen op de Kaart.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven