CBS De Waterhof

Angolastraat 3 2622 EA Delft

  • Kleuterplein
  • Kleuterplein
  • Schoolfoto van CBS De Waterhof
  • Bibliotheek op school waar lekker lezen centraal staat.
  • Met dank aan de Europese Unie.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2020-2021 is de eindtoets afgenomen. Door de samenvoeging van De Ark en De Bron ontstaat dit jaar voor het laatst een niet kloppend beeld. De kinderen die op De Ark zaten worden door het administratiesysteem gezien als neveninstromers, waardoor ze in de totaalscore niet meetellen. Helaas is daar niets aan te veranderen. Op de totaalscore van de Waterhof maakt het echter niet uit. De score is een fractie lager als zij wel meetellen. Ons plan van aanpak blijft ongewijzigd.

Sinds een aantal jaar voeren we actief beleid om de opbrengsten te verhogen. Zowel de eindopbrengsten als de tussenopbrengsten. In deze opbrengsten houden we rekening met het feit dat deze groep kinderen, op beide locaties, twee keer een lockdown heeft meegemaakt. We zien de opbrengsten binnen de school, na het inzetten van onze plannen gericht op het verbeteren van de resultaten, omhoog gaan. We scoren binnen de minimale inspectienormen. De doelen zijn gericht op het behalen van de scores van vergelijkbare scholen. We gaan hier in schooljaar 2021-2022 planmatig mee verder. Ondanks corona en weken van thuis werken zien we de stijgende lijn zich voortzetten. Hierbij dus een compliment voor ouders en leerkrachten die dit samen voor elkaar hebben gekregen. Jaarlijks maken we een uitgebreide analyse van de resultaten. Op basis daarvan worden vervolg acties beschreven. Naast de gegevens die we verkrijgen uit de eindtoets, maken we ook gebruik van de gegevens van de CITO-toetsen die tussentijds door alle kinderen gemaakt worden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten vormen de basis voor de PDCA cyclus (PDCA staat voor Plan Do Check Act, een cyclus voor continu verbeteren en leren) die wordt doorlopen om de kwaliteit te monitoren en te handhaven. Vanuit het schoolplan, het jaarplan en deze cyclus wordt in hoge mate het onderwijsaanbod bepaald.

De tussenresultaten vormen samen met landelijke gegevens, de basis voor het vaststellen van de schooldoelen.  Deze doelen worden jaarlijks bijgesteld, waardoor de doelen hoog en realistisch blijven.

De tussenresultaten worden gemeten met methodetoetsen, methode-onafhankelijke toetsen van CITO LOVS, Zien, gesprekken met ouders en kinderen en observaties door leerkrachten, IB'er en directeur.

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen Delft is sprake van een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van alle gegevens die we hebben van een leerling, op basis van observaties en toetsen, komen we tot een advies. De CITO-Eindtoets heeft hier in schooljaar 2020-2021 weer een rol gespeeld.

Aan het eind van groep 7 krijgen alle leerlingen die naar groep 8 overgaan een pre-advies. Dit advies helpt kinderen en ouders bij het zoeken naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs. Het pre-advies komt tot stand op basis van observaties en toetsen. Leerkrachten zien dit in de klas en bemerken hoe het huiswerk gemaakt/geleerd wordt. De mate van zelfstandigheid van de leerling is een belangrijk gegeven voor het weloverwogen advies. Hierbij zijn ook ouders een goede bron van informatie. De resultaten die meetellen in het afgewogen advies bestaan uit de resultaten van het werk dat in de klas gemaakt wordt, resultaten van toetsen die thuis geleerd kunnen worden en de resultaten die in de loop der jaren behaald zijn op de methode-onafhankelijke toetsen (CITO LOVS) en de mate waarin ouders aangeven hoe zelfstandig een leerling zijn werk aankan. Alles met elkaar afwegend wordt een pre-advies geformuleerd.

Een pre-advies heet niet voor niets pre-advies. Dit kan in de loop van groep 8 nog veranderen. Zo zien we in groep 8 kinderen die vanuit motivatie gaan werken en als gevolg daarvan een veel betere werkhouding laten zien. Dat is de reden waarom het pre-advies vaak een gemengd advies is. Het definitieve advies wordt gegeven in januari/februari van een schooljaar dat het kind in groep 8 zit.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven