CBS De Waterhof

Angolastraat 3 2622 EA Delft

  • Kleuterplein
  • Kleuterplein
  • Schoolfoto van CBS De Waterhof
  • Bibliotheek op school waar lekker lezen centraal staat.
  • Trots, op de tweede plaats geeindigd bij de verkiezing van de sportiefste school van Nederland.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2021-2022 is de eindtoets afgenomen.

Sinds een aantal jaar voeren we actief beleid om de opbrengsten te verhogen. Zowel de eindopbrengsten als de tussenopbrengsten. In deze opbrengsten houden we rekening met het feit dat deze groep kinderen, op beide locaties, twee keer een lockdown heeft meegemaakt. We zien de opbrengsten binnen de school, na het inzetten van onze plannen gericht op het verbeteren van de resultaten, omhoog gaan. We scoren binnen de minimale inspectienormen. De doelen zijn gericht op het behalen van de scores van vergelijkbare scholen. We gaan hier in schooljaar 2022-2023 planmatig mee verder. Ondanks corona en weken van thuis werken zien we de stijgende lijn zich voortzetten. Hierbij dus een compliment voor ouders en allw leerkrachten van De Waterhof die dit samen voor elkaar hebben gekregen. Jaarlijks maken we een uitgebreide analyse van de resultaten. Op basis daarvan worden vervolg acties beschreven. Naast de gegevens die we verkrijgen uit de eindtoets, maken we ook gebruik van de gegevens van de CITO/LOVS-toetsen die tussentijds door alle kinderen gemaakt worden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten vormen de basis voor de PDCA cyclus die wordt doorlopen om de kwaliteit te monitoren en te handhaven (PDCA staat voor Plan Do Check Act, een cyclus voor continu verbeteren en leren). Vanuit het schoolplan, het jaarplan en deze cyclus wordt in hoge mate het onderwijsaanbod bepaald.

De tussenresultaten vormen samen met landelijke gegevens, de basis voor het vaststellen van de schooldoelen.  Deze doelen worden jaarlijks bijgesteld, waardoor de doelen hoog en realistisch blijven.

De tussenresultaten worden gemeten met methodetoetsen, methode-onafhankelijke toetsen van CITO LOVS, Kindbegrip (voorheen Zien), gesprekken met ouders en kinderen en observaties door leerkrachten, IB'er en directeur.

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen Delft is sprake van een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van alle gegevens die we hebben van een leerling, op basis van observaties en toetsen, komen we tot een advies. De CITO-Eindtoets heeft in schooljaar 2021-2022 deze adviezen bevestigd.

Aan het eind van groep 7 krijgen alle leerlingen die naar groep 8 overgaan een pre-advies. Dit advies helpt kinderen en ouders bij het zoeken naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs. Het pre-advies komt tot stand op basis van observaties en toetsen. Leerkrachten zien dit in de klas en bemerken hoe het huiswerk gemaakt/geleerd wordt. De mate van zelfstandigheid van de leerling is een belangrijk gegeven voor het weloverwogen advies. Hierbij zijn ook ouders een goede bron van informatie. De resultaten die meetellen in het afgewogen advies bestaan uit de resultaten van het werk dat in de klas gemaakt wordt, resultaten van toetsen die thuis geleerd kunnen worden en de resultaten die in de loop der jaren behaald zijn op de methode-onafhankelijke toetsen (CITO LOVS) en de mate waarin ouders aangeven hoe zelfstandig een leerling zijn werk aankan. Alles met elkaar afwegend wordt een pre-advies geformuleerd.

Een pre-advies heet niet voor niets pre-advies. Dit kan in de loop van groep 8 nog veranderen. Zo zien we in groep 8 kinderen die vanuit motivatie gaan werken en als gevolg daarvan een veel betere werkhouding laten zien. Dat is de reden waarom het pre-advies vaak een gemengd advies is. Het definitieve advies wordt gegeven in januari/februari van een schooljaar dat het kind in groep 8 zit.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We verstaan onder een sociaal veilige school een school waar iedereen zich thuis voelt. De leerkrachten van CBS De Waterhof doen er alles aan om sociaal onveilig gedrag te voorkomen dan wel tegen te gaan als het zich toch voordoet. Wij werken vanuit de visie 'voorkomen is beter dan genezen'. Daartoe geven we de kinderen handvatten mee vanuit de methode Kwink. Kinderen krijgen handvatten aangereikt en oefenen sociaal emotionele situaties, zodat ze in staat worden gesteld te leren en toe te passen.

Een onderdeel van ons veiligheidsbeleid zijn de afspraken gericht op het omgaan met mobiele telefoons. Leerlingen mogen niet ongevraagd hun mobiele telefoon in de school of op het plein tijdens de schooluren gebruiken. Dit heeft alles te maken met de wet op de privacy en onze eigen normen en waarden. De afspraken gericht op het omgaan met mobiele telefoons zijn voor leerlingen heel moeilijk om na te komen. De telefoon heeft ook bij basisschoolleerlingen een enorme aantrekkingskracht. Om hen te helpen is de afspraak gemaakt dat kinderen, als zij hun mobiel bij zich hebben, die tijdens de schooluren inleveren bij de leerkracht. Mocht u uw kind om wat voor een reden tijdens schooluren willen bereiken dan kan dat altijd via het gewone telefoonnummer van de school: locatie Lepelaarstraat 015-2610372 en locatie Angolastraat 015-2617670. U geeft een mobiel mee aan uw kind op eigen verantwoording: in geen enkel geval is de school, dan wel de leerkracht, aansprakelijk voor de mobiele telefoon van de kinderen.

De sociale opbrengsten worden gemeten met het volgsysteem Kindbegrip (voorheen Zien). Vanaf groep 5 vullen de leerlingen zelf ook een vragenlijst in. Zo ontstaat een mooi beeld van hoe leerkrachten een kind zien en hoe kinderen naar zichzelf kijken. Samen met de gedragsspecialist worden de data van deze onderzoeken in kaart gebracht en daar waar nodig gesprekken gevoerd.

Fysieke veiligheid wordt elders beschreven bij het onderdeel veiligheidsbeleid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid en socialisatie
  • voorkomen i.p.v. repareren
  • kwalificatie-persoonsvorming

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven