CBS De Waterhof

Angolastraat 3 2622 EA Delft

 • Kleuterplein
 • Kleuterplein
 • Schoolfoto van CBS De Waterhof
 • Bibliotheek op school waar lekker lezen centraal staat.
 • Trots, op de tweede plaats geeindigd bij de verkiezing van de sportiefste school van Nederland.

Het team

Toelichting van de school

Vakleerkracht Verkeer:

In schooljaar 2022-2023 zal De Waterhof gebruik maken van de expertise van een verkeersleerkracht. De verkeersleerkracht zal de leerkrachten vaardig maken in het verzorgen van verkeerslessen waarbij het einddoel is dat de kinderen aan het eind van de basisschool veilig gebruik weten te maken van het verkeer en ouders ze met een gerust hart naar de middelbare school kunnen laten gaan.

Rekenspecialist:

Wendy Overeinder is onze rekenspecialist. Zij krijgt dit schooljaar specifiek de taak om leerkrachten te ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe methode voor rekenen getal en ruimte junior.

Gedragsspecialist:

In het schoolondersteuningsteam worden onder leiding van de gedragspecialist plannen uitgedacht om alle kinderen tot leren te laten komen. Soms gaat dat vanzelf een enkele keer is dat wat moeilijker. Vanuit het specialisme worden interventies aangeboden aan de leerkracht. Onze gediplomeerde gedragspecialist is Lizanne Verbeek. 

Bouwcoordinatoren:

De directie wordt ondersteund door bouwcoordinatoren. Zij monitoren het werken in de bouw waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De bouwcoordinatoren vormen samen met de directie een managementteam waarin de grote lijnen uitgezet worden en dat onder verantwoordelijkheid van de bouwcoordinatoren zijn weg vindt naar de groepen. De bouwcoordinatoren in schooljaar 2022-2023 zijn:

bovenbouw: Lizanne Verbeek (loc. Lepelaarstraat) en Nicky Freriks (loc Angolastraat)

onderbouw: Leonie Pasman (loc. Lepelaarstraat) en Dominique van Diepen (Angolastraat)

Talentonderwijs: Ilja Kromkamp (beide locaties)

Zorgcoordinator: Inge Hoving (beide locaties)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Personeel kan verlof krijgen op basis van de regelingen die vastgelegd zijn in de CAO-po. Te denken valt dan aan verzuim door klachten die het werken verhinderen, zwangerschapsverlof en verlof bij feestelijke en verdrietige gebeurtenissen.

Wanneer collega's afwezig zijn hanteren we onderstaand noodscenario, dat in de MR vergadering voor 2022-2023 is vastgesteld.

In geval van verzuim wordt vervanging geregeld via de officiële invalpool (Pool West) van SCO Delft e.o.

Mocht er geen vervanger voorhanden zijn vanuit de invalpool, dan proberen we eigen leerkrachten (parttimers) in te zetten.

Mocht dat niet lukken dan wordt gekeken of iemand ambulant is en de vervanging kan regelen (de intern-begeleider, schoolopleiders en de directeur worden hiervan in principe uitgezonderd).

Mocht geen medewerker voorhanden zijn, dan kan gekeken worden of student(en) onder toezicht  en verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht de groep begeleiden. Instructiemomenten worden zoveel mogelijk overgenomen door de toezichthouder.

Groepen worden in principe niet verdeeld. Dit zorgt voor te veel onrust en minder effectieve leertijd in de gehele school. 

In het uiterste geval, wordt een groep naar huis gestuurd. Hiervan worden de ouders in kennis gesteld en wordt voor de kinderen die niet kunnen worden opgevangen op school opvang geregeld. Het bevoegd gezag wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Wanneer een leerkracht meerdere dagen afwezig is en er gedurende die dagen geen vervanging geregeld kan worden zoals beschreven in bovenstaand protocol, zal iedere dag een andere groep naar huis gestuurd worden. Op die manier wordt de onderwijstijd voor alle groepen bewaakt.

In de midden- en bovenbouw kan thuisonderwijs ingezet worden. Als een leerkracht langdurig afwezig is en er geen invaller beschikbaar is, zal in samenspraak met het team besloten worden hoe we goed onderwijs kunnen bieden/garanderen voor alle leerlingen van de school. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de groepen 1 en 2 kiezen we bewust voor samengestelde groepen. Vanuit onze visie op samen leren krijgen de kinderen van groep 1 en 2 de kans om elkaar optimaal te stimuleren gedurende de specifieke kleuterontwikkeling. In de kleutergroepen wordt volgens vastgestelde leerlijnen thematisch gewerkt. De ontwikkeling wordt door observatie gevolgd, zodat zo goed mogelijk wordt aangesloten op de volgende fase in de ontwikkeling.

Er wordt structureel aandacht besteed aan de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen. Op die momenten formeren we vanuit het aantal leerlingen die een jaargroep omvat zo goed mogelijk onze instructiegroepen. Dat kunnen enkele groepen zijn en ook samengestelde groepen. Beide groepssamenstellingen hebben hun eigen kenmerken, zowel voordelen als nadelen. Wat altijd bovenaan staat bij de samenstelling van een groep is de vraag hoe we voor ieder kind het leren zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.

Daarnaast besteden we structureel aandacht aan samen leren. Daarbij werken we in toenemende mate klassendoorbrekend. We kiezen dan bewust voor een groepssamenstelling van verschillende leeftijden. Leerlingen krijgen door het samen spelen en samen leren oefenruimte voor het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid in relatie met de ander. Door samen verantwoordelijkheid te dragen en te delen, leren kinderen zich tot elkaar te verhouden, waarbij het verkennen van eigen grenzen en die van de ander spelenderwijs plaatsvindt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 thematisch wordt gewerkt, daardoor is de scheiding tussen de ontwikkelingsgebieden minder makkelijk te maken. Door spelend leren komen alle vakgebieden in relatie tot elkaar aan bod.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Organisatie van specifieke hulp in de groepen.

Het onderwijs in de school richt zich op alle kinderen. Kinderen die specifieke of extra aandacht vragen, wordt dit geboden. De ondersteuning van leerlingen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Het grootste deel van de ondersteuning vindt plaats in de klas, door de leerkracht. De lessen zijn zo georganiseerd dat er dagelijks extra leerhulp mogelijk is voor leerlingen die na de basisinstructie nog extra instructie nodig hebben. De uitvoering van de lessen volgt het IGDI-model (interactief, gedifferentieerde, directe instructie):

1. Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep).

2. Interactieve instructie en begeleid inoefenen (eventueel zonder de plusleerlingen die minder instructie nodig hebben voor wat betreft de reguliere leerstof en zelfstandig aan het werk gaan).

3. Zelfstandig werken van de groep en verlengde instructie aan leerlingen die dat nodig hebben (kan de groep zijn die instructie in kleinere stappen nodig heeft, kan ook de groep zijn die extra uitdaging krijgt en daarvoor instructiebehoefte heeft).

4. Zelfstandig werken van de groep, leerkracht loopt een vaste ronde en helpt waar nodig.

5. Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep).

De specifieke leerhulp die in de groep wordt gegeven, is beschreven in een groepsplan. Een groepsplan wordt twee keer per jaar opgesteld en geëvalueerd. De leerkracht informeert ouders over extra leerhulp, doorgaans tijdens start- en rapportgesprekken. Specifieke hulp wordt niet alleen georganiseerd voor leerlingen met meer instructiebehoefte, maar ook voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrags- of sociaal-emotionele ontwikkeling, voor leerlingen met een specifieke motorische leerbehoefte en voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 

Talentmodules:

Eén dagdeel per week begeleidt een leerkracht Talentontwikkeling de leerlingen die meer verdiepende uitdaging nodig hebben. Er wordt gewerkt met modules die ongeveer 8 weken duren. Op die manier worden verschillende talenten van leerlingen aangesproken en wisselen de groepen van samenstelling. Zo worden modules aangeboden op het gebied van rekenen en wiskunde, wetenschap, kunst en meetkunde. Daarbij worden de materialen van De Pittige Plustorens ingezet. Er worden ook lessen Spaanse taal en cultuur aangeboden. Kinderen die de plusklas bezoeken worden geprikkeld thuis aan de module verder te werken. Een module wordt altijd afgesloten met een presentatie van het geleerde.

We bieden naast bovenstaande theoretische talentmodules ook praktische modules aan. Kinderen gaan een dagdeel in de week aan de slag met een thema, bijvoorbeeld overleven. Wat heb je nodig: drinkwater. Hoe kun je rivierwater zuiveren enz. Praktische oplossingen verzinnen voor 'dagelijkse problemen'. Deze modules richten zich specifiek op meer praktisch ingestelde leerlingen van de bovenbouw.

De talentmodules worden verzorgd door Ilja Kromkamp, Spaanse taal en cultuur op de Lepelaarstraat door Heliante Kusters en op de Angolastraat door Margo van Haaften.

De intern begeleider:

De intern begeleider is de vaste coach van de leerkrachten en ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Leerkrachten kunnen allerlei vragen hebben over leerlingen. Door te sparren met een collega of met de intern begeleider kan een leerkracht op weg geholpen worden. Waar een leerkracht vaak maar één jaar betrokken is, volgt de intern begeleider de leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan. Taken van de intern begeleider zijn onder andere:

 • Het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het zorg- en ondersteuningsbeleid. 
 • Het coachen en ondersteunen van leerkrachten bij het maken en uitvoeren van de (groeps)hulpplannen.
 • Het ondersteunen van leerkrachten bij de begeleiding van leerlingen met een specifieke ondersteuningvraag.
 • Contacten onderhouden met externe organisaties.

Als een leerling met regelmaat onvoldoende profiteert van de groepsaanpak, als de onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven, als er sprake is van ernstige gedragsproblematiek of als er een vermoeden is van een stoornis die belemmerend werkt, is er soms meer nodig dan de groepsaanpak kan bieden. In nauwe samenwerking met ouders denkt de school dan na over licht curatieve interventies binnen de school. De intern begeleider speelt hierbij een centrale rol. Vaak kan binnen de school een individuele aanpak georganiseerd worden, soms is het nodig om extern advies of hulp te vragen. Samen met de partners van PPO Delflanden, ouders en de intern begeleider bepalen we de route om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

Kinderen met (een vermoeden van) dyslexie kunnen in bijna alle gevallen bij ons op school goed ondersteund worden. Wanneer u en/of de leerkracht een vermoeden heeft van mogelijke dyslexie, kunt u dat het beste voorleggen aan onze intern begeleider. Zij kan als zorgcoördinator samen met u bepalen of een kind aan de voorwaarden voldoet en vervolgens de juiste route met u uitzetten om het onderzoek naar dyslexie in gang te zetten.

Een heel enkele keer lukt het ons niet het juiste onderwijs voor uw kind op onze school aan te bieden. Samen met onze partners van PPO Delflanden, u als ouders en de intern begeleider bepalen we de route om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Extern advies, externe leerlingenzorg en passend onderwijs

De school ziet het als haar taak om voor alle kinderen adequaat en passend onderwijs te realiseren op pedagogisch (opvoedkundig) en didactisch (onderwijskundig) vlak, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als de ontwikkeling stagneert en de interne mogelijkheden van de school om de ontwikkeling op gang te brengen onvoldoende resultaat hebben, wordt externe hulp ingeschakeld. Voordat externe hulp wordt ingeschakeld vindt eerst een gesprek met ouders plaats om hulpvragen en verwachtingen ten aanzien van externe hulp op één lijn te krijgen. Externe hulp kan zijn een orthopedagoog, psycholoog of gedragsdeskundige, die onderzoek verricht naar de problemen en adviseert over de aanpak. Ook kan hulp ingeroepen worden van het samenwerkingsverband. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden (PPO Delflanden). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Hieronder vallen ook de scholen voor speciaal basisonderwijs. Op www.ppodelflanden.nl vindt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Alle scholen houden zich aan de zorgplicht. Dit betekent dat de school waarbij u uw kind aanmeldt zorgt voor een passende onderwijsplek. Dit kan zijn op de eigen school, maar ook op een andere basisschool of in het speciaal onderwijs. Wanneer hier sprake van is zal de school samen met de ouders en het samenwerkingsverband intensief samenwerken om de best passende plek voor uw kind te realiseren.  

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school vindt u op de site: www.scholenopdekaart.nl.

Het ondersteuningsplan van PPO Delflanden vindt u op de site: www.ppodelflanden.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Onze school werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ). In groep twee worden alle leerlingen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek en een logopedische screening, in groep zeven krijgen de leerlingen een gezondheidsles van de jeugdverpleegkundige en ouders ontvangen oproepen voor het rijksvaccinatieprogramma. Ouders kunnen voor (preventieve) vragen over opvoeding en gezondheid van de kinderen contact opnemen met de JGZ. U vindt meer informatie op www.scholenopdekaart.nl bij onze eigen school onder het kopje “ouders en school”. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

zie schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen Delft zijn veel professionele aanbieders op het gebied van peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. De kinderen die aan ons worden toevertrouwd komen van veel van deze aanbieders. Met de meeste aanbieders hebben wij goede, professionele contacten. Meestal is er sprake van een goede overdracht. Natuurlijk wordt die overdracht alleen gerealiseerd met instemming van de ouders.

Terug naar boven