Christelijk Daltonschool De Groen

Langewijk 436 7701 AT Dedemsvaart

Schoolfoto van Christelijk Daltonschool De Groen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken als Eindtoets Route 8.

Afgelopen jaar zijn we gestart met het implementeren van de Dia-toetsen in de bovenbouw. Zodra deze toetsen ook beschikbaar zijn voor de groep 3 t/m 5 worden ook deze geïmplementeerd. afgelopen jaar hebben we voor een aantal toetsen meegedaan aan een normeringsonderzoek. Zodra de normering is vastgesteld zullen we ook voor die groep overstappen op de toetsen van DIA.  Wij leveren de inspectie de gegevens van beide varianten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgaan naar het Voortgezet Onderwijs

Of het vmbo/havo/vwo voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de resultaten op  en de kwaliteiten van de basisschool, het hangt minstens zoveel af van de interesse, de motivatie en de aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen we het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen.

Hoe gaan te werk bij de overstap naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 8 wordt aan het begin van het schooljaar de NIO afgenomen.(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) Samen met de LVS-toetsen en de ontwikkelingen van de laatste 3 jaar geeft die een indicatie van het niveau voor de middelbare school. In november wordt er een voorlopig advies gegeven. Dit voorlopige advies wordt vastgesteld op basis van het leerlingvolgsysteem (waarin we de ontwikkeling van uw kind tijdens de gehele schoolperiode hebben gevolgd), de uitslag van de NIO toets en op basis van de concentratie, de werkhouding, de zelfstandigheid en de motivatie van het kind. Naar aanleiding van deze voorlopige adviezen kunnen ouders en leerlingen scholen voor Voortgezet Onderwijs de Open Dagen van de verschillende scholen bezoeken. In februari worden alle ouders met de leerlingen op school uitgenodigd voor het definitieve advies. In april vindt de eindtoets plaats. De eindtoets wordt de laatste jaren in april afgenomen en het advies van de eindtoets is niet meer leidend voor een schooladvies. Mocht de uitkomst van de eindtoets positiever uitvallen dan het advies van de school aangeeft dan een heroverweging mogelijk en vinden er incidenteel nog gesprekken plaats als hiervoor behoefte is vanuit de school of de ouders. Daar waar de eindtoets een negatievere uitslag heeft, blijft het advies van de school staan. De eindtoets is in de meeste gevallen een bevestig en zal aansluiten op het advies. Als school gebruiken we de uitkomsten voor het zo nodig bijstellen van het curriculum. 

Nadat de definitieve adviezen verstrekt zijn, meldt de leerkracht van groep 8 namens de ouders hun kind aan bij de school voor Voortgezet Onderwijs van hun keuze. Wanneer de aanmeldingen zijn afgerond vindt een warme overdracht naar het VO plaat

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven