Christelijk Daltonschool De Groen

Langewijk 436 7701 AT Dedemsvaart

Schoolfoto van Christelijk Daltonschool De Groen

Het team

Toelichting van de school

Groepen

Groep 1

 • Bernice van der Veen
 • Gerlinda Nijzink

Groep 2

 • Annette Post

Groep 3

 • Zjoske Arkes

Groep 4

 • Cindy Eggen
 • Martine Hamberg

Groep 5/6

 • Aaldert Peeneman
 • Marrit Post

Groep 7

 • Thamar Schonewille
 • Jos Versteeg

Groep 6/8

 • Leanne Kroes
 • Jordi Hierink

Specialisten

Dalton coordinator

 • Annette Post

Kwaliteit coördinator

 • Danielle Bunnik

KiVa team

 • Zjoske Arkes
 • Cindy Eggen
 • Danielle Bunnik

Begaafdheidsspecialist

 • Leanne Kroes

ICT

 • Thamar Schonewille

Wetenschap & Techniek

 • Marrit Post


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte, verlof

Bij ziekte van een leerkracht zal er zo snel mogelijk voor een invaller worden gezorgd.

We doen onze uiterste best om lesuitval  te voorkomen. Het kan echter voorkomen dat het niet lukt om een invaller te regelen omdat er niet eentje beschikbaar was. Dit wordt veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt en door wet en regelgeving. Omdat het grote problemen veroorzaakt bij de ouders, proberen we de eerste dag van de ziekte intern op te lossen. Als er dan geen inval beschikbaar is, zijn we genoodzaakt groepen vrij te geven. We zullen trachten dit tot het minimum te beperken.

We proberen u hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen. Meestal zal dit gebeuren via Parro. Als het dan toch zou gebeuren is het goed dat u mogelijke opvang achter de hand  voor de opvang van uw kind(eren). Mocht dit echt niet te realiseren zijn, wordt uw kind(eren) op school (in een andere groep) opgevangen!

De afwezigheid van leerkrachten i.v.m. scholing bezoeken van congressen e.d. is van te voren ingepland. Het is dan vooraf bekend welke leerkracht er voor de groep komt. (het kan echter ook voorkomen dat er dan ook geen inval beschikbaar is. Ook dan geldt de regel, als het intern op te lossen is doen we dat, als dat niet lukt dan zijn we genoodzaakt de groep vrij te geven.).  

Vervangende leerkrachten hebben evenals de vaste leerkrachten een sollicitatieprocedure doorlopen. Voor u als ouder betekent dit dat u de vervangende leerkracht net zo op zijn of haar handelen kunt aanspreken als iedere andere leerkracht binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we een strippenkaart en dagritmekaarten. De kinderen plannen zelf hun activiteiten en tekenen dat af op de strippenkaart met de dagkleur. In de deze groepen werken we aan de hand van thema's (school, vakantie, herfst, lente).

Voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind maken wij gebruik van de Leer- en Ontwikkelingslijnen van het jonge kind van Parnassys.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 is leren lezen en taal samengevoegd In de urentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. U ziet dat de nadruk valt op rekenen, taal en lezen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig. Naast Rekenen-Taal-Lezen is er in alle groepen voldoende aandacht voor de kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) en de creatieve vakken.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze locatie stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om te kunnen en om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Wij hebben onder meer een aanbod voor leerlingen met taal-leesproblemen, met (ernstige) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden-gemiddelde intelligentie, voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen met gedragsproblemen.)   Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Verder is aan onze school een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht. Wanneer we zorgen hebben over de ontwikkeling van een leerling, delen we deze zorgen vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien school en ouders als partners die samen optrekken om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing. Hieronder geven we beknopt weer op welke manier we op onze locatie kinderen met extra onderwijsbehoeften de ondersteuning bieden die ze nodig hebben.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities voor de komende jaren om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden zijn:

 • Begeleiding meer - hoogbegaafden

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie? (VVE)

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Terug naar boven