De Balein

Jan Ploegerlaan 1 a 1483 VR De Rijp

Schoolfoto van De Balein

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij basisschool De Balein,

Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Balein. De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. Na het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de resultaten van ons onderwijs, wat wij van de kinderen en u verwachten en allerlei praktische zaken, die relevant zijn om te weten.
Naast deze schoolgids kunt u op de website van De Balein de jaargids  raadplegen, waarin allerlei zaken geregeld zijn voor dit schooljaar.

In de periode dat u uw kinderen aan onze school toevertrouwt, begeleiden we hen zo dat zij zich veelzijdig en zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ons uiteindelijke doel is om kinderen te begeleiden bij hun cognitieve én sociale leerontwikkeling, zodat de kinderen van onze school optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.

We hopen dat de gids zal bijdragen aan een plezierige samenwerking tussen de school, de ouders en de leerlingen.
Hebt u na het lezen van deze schoolgids nog vragen, suggesties of opmerkingen, dan horen wij die graag.
Nieuwe ouders nodigen wij van harte uit voor een bezoek aan de school om zo een nog beter beeld van de school te krijgen.

De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de MR.

Wij wensen u veel leesplezier.                                                                    

Namens het team van basisschool De Balein
Tineke Butter, Directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Krachtig
  • Wereldwijs
  • Samen leren
  • Afspraken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telde op 1 oktober 2020 238 leerlingen. De verwachting is dat dit aantal in de komende jaren zal afnemen.

Aanmelden bij De Balein

De juiste basisschool kiezen is een belangrijk moment, want elke ouder wil natuurlijk dat hun dochter/zoon daar acht jaar lang met plezier naartoe gaat. Op De Balein vinden wij het, net als u, belangrijk, dat u goed geïnformeerd bent voordat u een schoolkeuze maakt. Wij doen dat door een rondleiding te verzorgen en u te informeren waar u op kunt letten.
U krijgt o.a. een indruk van het sociale klimaat op onze school; de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen; ouderparticipatie en kinderopvang in het gebouw. U kunt telefonisch of per email een afspraak maken voor een rondleiding op onze school. Een rondleiding duurt ongeveer drie kwartier.

       

   

    

  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven