OBS de Start

Middelstraat 22 5176 NJ De Moer

Schoolfoto van OBS de Start

Het team

Toelichting van de school

Het personeel is verdeeld over 2 locaties in de verhouding van ongeveer 85% voor OBS de Touwladder en 15% voor OBS de Start.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht i.v.m. ziekte, verlof of scholing, zorgt de schoolleiding voor een oplossing, die er toe leidt dat het onderwijs in de groep zo goed mogelijk wordt voortgezet. De mogelijkheden hiervoor zijn:

- Inschakelen van een invaller.
- Beroep doen op de duo-partner van de betreffende leerkracht of een lid van de directie inschakelen.
- Opsplitsen van een groep.In het uiterste geval, kan worden besloten om een groep naar huis te sturen.

Hiervan worden de ouders altijd persoonlijk in kennis gesteld. De school biedt in overleg opvang voor kinderen, waarvan de ouders niet in staat zijn om zelf voor opvang te zorgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS de Start wordt onderwijs gegeven in 2 bouwgroepen.

Onderbouw: groep 1-2-3-4

Bovenbouw: groep 5-6-7-8

De leerkrachten worden ondersteund door een onderwijsassistent. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de methode Schatkist wordt aandacht besteed aan: Taal, voorbereidend lezen, voorbereidend rekenen, motorische ontwikkeling, voorbereidend schrijven, wereld oriëntatie, verkeer en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze kleuters krijgen ruimschoots de tijd en ruimte om de wereld om hen heen spelenderwijs te ontdekken. Zij gaan dagelijks op 2 momenten buiten spelen. Zij hebben dagelijks 2 werkmomenten waarop zij in de verschillende hoeken aan de slag gaan. Tijdens het werkmoment is er ruimte om aan persoonlijke doelen te werken of aan (sub)groepsdoelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het vakgebied lezen onderscheiden wij technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen.
Naast de hier boven genoemde vakken besteden wij ook aandacht aan: Schrijven, Sociaal-emotionele ontwikkeling en techniek.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs.
Wij vinden dat elke leerling recht heeft op goed en passend onderwijs. 
Hoe en wat we kunnen realiseren op OBS de Start staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel.
Wij zijn een school die zich richt op het geven van basisondersteuning.

Terug naar boven