RK basisschool Drie Koningen

Pastoor Boelenslaan 10 3454 AB De Meern

  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Uit onderzoek blijkt dat formatief evalueren een effectieve manier is om leerkrachten en kinderen inzicht te geven in het leerproces (William, 2013). Het gaat hierbij om het verzamelen van informatie waarmee het kind ondersteund en gestimuleerd kan worden om de volgende stap in het leerproces te maken. Hierbij is feedback een zeer belangrijke factor om het leren van de kinderen te bevorderen (Hattie&Timperley, 2007). Effectieve feedback (feedup, feedback, feedforward) levert dan ook een bijdrage aan het overbruggen van de kloof tussen wat al begrepen wordt en wat niet (Surma et al., 2019). Door formatieve toetsen te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk krijgen zowel de leerkracht als het kind, meer zicht op het leerproces en de te nemen stappen daarna. De hiaten worden vroeg in het leerproces duidelijk en kunnen tijdig verholpen worden. Summatieve toetsen (waaronder CITO) zijn op de Drie Koningen ook belangrijk om een balans op te maken van het leren (Castelijns & Andersen, 2013). Met deze niveaubepaling kunnen resulaten van kinderen vergeleken worden met de norm die is vastgelegd (80% van de opgaven goed). Summatieve toetsen geven kinderen daarnaast ook antwoord op de vraag waar zij het voor doen en wat het effect is van hun inspanningen. Er wordt gewerkt met een mix van formatief- en summatief toetsen.

In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van de leerlijnen die we invullen in ons leerlingvolgsysteem Digikeuzebord. Wij kunnen met deze volledig geïntegreerde toepassingen observaties en bevindingen van kinderen gedurende de dag op de tablet invullen. Allereerst kijken we naar welbevinden en betrokkenheid, dit zijn immers belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling. Op basis van deze informatie zien we hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van wat wij aanleren. We toetsen in groep 2 kinderen op fonemisch bewustzijn (lettertoets, analyse en synthesetoets). Deze toetsen geven ons een beeld van wat wij nog moeten herhalen en wie er nog extra begeleiding nodig heeft.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Drie Koningen volgen wij de POVO procedure van de regio Utrecht-West. In de POVO procedure staat vermeld wanneer welke stappen doorlopen moeten worden. Op de site www.naarhetvo.nl vindt u de meest recente informatie hierover. Voor komend schooljaar betekent dit dat het voorlopig advies wordt gegeven in groep 7 tijdens de gespreksronde in februari/maart. Dit voorlopige advies wordt in samenspraak met de KC, leerkracht en een of meerdere leerkrachten van groep 8 besproken. In groep 8 worden de gegeven voorlopige adviezen in november nog eens bekeken. Indien nodig wordt een advies bijgesteld. Ook dit besluit gebeurt in samenspraak met de kwaliteitscoördinator, leerkracht en (indien mogelijk) de vorige leerkracht. Als het advies wordt heroverwogen, wordt u altijd door de leerkracht geïnformeerd door middel van een gesprek. In februari vinden in groep 8 de definitief adviesgesprekken plaats. De adviezen worden (net zoals in groep 7) besproken met de KC, leerkracht en (indien mogelijk) de vorige leerkracht. Het basisschooladvies is bindend. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u als ouder het Onderwijskundig rapport (OKR) met daarin het advies. Tijdens het adviesgesprek heeft u ook de mogelijkheid om aan te geven of u het eens bent met het gegeven advies. Wij gaan dan nogmaals met de KC, leerkracht en (indien mogelijk) vorige leerkracht in gesprek om te kijken of het advies naar boven moet worden bijgesteld. Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven