RK basisschool Drie Koningen

Pastoor Boelenslaan 10 3454 AB De Meern

  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Driekoningen bestaat uit ca. 55 personen. Te weten:

- Leerkrachten: zij dragen zorg voor het onderwijs aan de kinderen.

- Vakleerkrachten; wij werken met 2 gym vakleerkrachten voor de groepen 3 t/m 8.

- Kwaliteitscoördinatoren: zij zijn (mede) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het opleiden/begeleiden van leraren en de leerlingenzorg.

- Onderwijsassistenten: zij ondersteunen leraren en groepen leerlingen.

- Administratief medewerkers : zij doen de administratie van de school en de ondersteuning.

- Conciërges: zij zorgen voor onze schoolgebouwen en de praktische zaken om de school draaiende te houden. 

- De schoolleider vormt samen met de directeur het management team. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij PIO/Transvita en doet in geval van ziekte in eerste instantie een beroep op deze invalpool. Dit lukt helaas niet altijd en dan kijken we of we ambulant personeel kunnen inzetten om te vervangen. Als dat niet lukt kiezen we voor: 

- Opdelen van een groep over andere groepen. In kleine groepjes gaan de leerlingen naar een andere groep. Ze nemen dan hun eigen werk mee; 

- Inzetten van onderwijsassistente. Er is dan een leerkracht op de achtergrond aanwezig om bij te springen; 

- Naar huis sturen of thuis blijven. Indien we besluiten een groep naar huis te sturen of thuis te laten blijven, worden ouders hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Voor ouders die geen opvang voor hun kind kunnen regelen, is op een opvangmogelijkheid.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben in het schooljaar 2021-2022 27 groepen. Onze kleutergroepen zijn gecombineerd dus in die groepen zitten 4-5 en 6-jarige kinderen. De groepen 3 t/m 8 zijn niet gecombineerd.

Op de Mereveldlaan zitten de groepen 1 t/m 4 en in dit gebouw beschikken wij over 2 speellokalen (voor de gymles aan de kleuters), een grote tussenruimte die leerrijk is ingericht en 2 schoolspeelpleinen. Onze groepen 5 t/m 8 zitten op de Boelenslaan en wij hebben daar een grote aula, een bibliotheekruimte en 2 schoolspeelpleinen.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de gym- en sportzaal aan de Mereveldlaan en/of in de sporthal de Marehal. Deze gymlessen worden door een vakleerkracht gegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Het SOP beschrijft op hoofdlijnen wat de school, naast de basis, nog meer te bieden heeft, maar ook wat de grenzen van de school zijn. Het gaat om de specifieke zorg die geboden kan worden, maar ook welke expertise er in de school direct of indirect aanwezig is.  Het gaat hier dan bv. om extra deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie, autisme, gedrag etc.. Als de ondersteuning die nodig is, ondanks alle inzet niet voldoende is, dan is er de mogelijkheid van speciaal (basis) onderwijs. Het aantal kinderen dat door de Drie Koningschool wordt verwezen is laag en ligt onder het landelijk gemiddelde. Het SOP wordt vastgesteld door het C.v.B., nadat ook de Medezeggenschapsraad haar advies er over heeft gegeven. Het SOP is tot stand gekomen in samenwerking met alle basisscholen binnen het samenwerkingsverband Utrecht.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Als uit de informatie die wij dan krijgen, blijkt dat het kind een VVE - traject heeft gevolgd, zullen wij, na toestemming van de ouders, contact opnemen met desbetreffende VVE organisatie. Op die manier kunnen we ons aanbod laten aansluiten op de al opgedane kennis en vaardigheden van het kind.


Terug naar boven