RK basisschool Drie Koningen

Pastoor Boelenslaan 10 3454 AB De Meern

  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen
  • Schoolfoto van RK basisschool Drie Koningen

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzichten in de resultaten van de Driekoningenschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van het onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • High Performing School
  • AtSchool
  • Kennisrijk curriculum
  • Evidence-informed onderwijs
  • Veilig schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Drie Koningenschool ligt in het midden van de oude kern van De Meern. De school heeft twee locaties dicht bij elkaar. De oudste locatie dateert van 1955 en is in 2012 geheel gerenoveerd. De locatie aan de Mereveldlaan is in 2014 nieuw gebouwd. Beide schoolgebouwen zijn eigentijds ingericht. De belangstelling voor onze school is hoog. Wij hebben momenteel 26 groepen. De groepen 1 t/m 4 zijn gehuisvest op de Mereveldlaan en de groepen 5 t/m 8 op de Past. Boelenslaan. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
606
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid: Sociale veiligheid op school is belangrijk voor een goed leer- en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school. Scholen hebben een inspanningsverplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Elke school heeft een personeelslid dat het beleid op school coördineert en dat voor ouders, kinderen en personeel dient als aanspreekpunt. Het bevoegd gezag van de stichting plaatst de veiligheid in een bredere context. Het veiligheidsbeleid  van de stichting (en daarmee van de scholen) omvat:  ? Gedrag van kinderen, personeel en ouders;  ? (Vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling;  ? Zorgplicht veiligheid kinderen op school.

Onderdeel van het veiligheidsbeleid en de klachtenregeling is de meldcode. Als de school het  vermoeden heeft dat er sprake is of zou kunnen zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling of machtsmisbruik dan is de school wettelijk verplicht dat te melden. In de meeste gevallen zal de  school u melden dat zij een melding doet. De procedures en protocollen rondom veiligheid, staan beschreven in de kwaliteitskaart veiligheidsbeleid.

Terug naar boven