Obs Apollo 11

Ten Veldestraat 98 3454 EN De Meern

 • Vanuit de hal heb je door de glazen pui overal uitzicht op de omgeving rondom de school.
 • Het moderne gebouw van glas en metaal doet natuurlijk aan door de ronde vormen en de groene panelen.

In het kort

Toelichting van de school

Samen met uw kind bent u van harte welkom op de openbare basisschool de Apollo 11, een Daltonschool die goed onderwijs biedt aan alle leerlingen. Het welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs staan centraal in onze visie. We willen bereiken dat wat kinderen leren op Apollo 11 op een later moment in hun leven door hen wordt gezien als waardevol en kansrijk.

Scholen op de kaart geeft u zicht op het waarom, hoe en wat van de Apollo 11, inclusief de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt Scholen op de kaart u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar basisonderwijs
 • Dalton
 • Modern en uitdagend
 • Kleinschalig
 • Samen met ouders en kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2019/2020 is de Apollo 11 gestart met de 13e groep. Met 13 groepen is de Apollo 11 op volle sterkte. Op 01-10-2021 zijn er waarschijnlijk iets minder dan 300 leerlingen, éénmalig verdeeld over 12 groepen. De gemiddelde groepsgrootte waar wij naar streven is 26 leerlingen. We werken normaal met twee groepen 1, drie groepen 2/3, drie groepen 4/5, drie groepen 6/7 en twee groepen 8. In het schooljaar 2021/2022 hebben we één groep 8.

De Apollo 11 is een Daltonschool. Ouders kiezen bewust voor de school. Het voedingsgebied is groter dan bij een wijkschool. Een aantal komt uit de wijk en een aantal kinderen woont wat verder van de school af. De gemiddelde afstand tussen huis en school is rond de 800 meter.

Er is veel belangstelling voor de Apollo 11. Dat is erg fijn, maar betekent ook dat we niet altijd alle leerlingen kunnen plaatsen.

leerjaren 1, 2 en 3

 • groep 1A (16 leerlingen > groeit naar 30)
 • groep 1B (17 leerlingen > groeit naar 30)
 • groep 2/3A (27 leerlingen)
 • groep 2/3B (25 leerlingen)
 • groep 2/3C (25 leerlingen)

leerjaren 4 en 5

 • groep 4/5A (29 leerlingen)
 • groep 4/5B (29 leerlingen)
 • groep 4/5C (26 leerlingen)

leerjaren 6, 7 en 8

 • groep 6/7A (22 leerlingen)
 • groep 6/7B (27 leerlingen)
 • groep 6/7C (24 leerlingen)

leerjaar 8

 • groep 8 (29 leerlingen)

Aanmelden van uw kind
Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw zoon of dochter inschrijven op onze school. Tot en met 30 september 2021 kan dat bij onszelf, maar vanaf 1 oktober 2021 gaat dat via de gemeente. Zolang het nog via de school gaat, kunt u gebruik maken van het belangstellingsformulier dat u via onze website www.apollo11.nl kunt vinden. Op de website van de gemeente kunt u meer informatie vinden over de procedure vanaf 1 oktober 2021. 

Aantal leerlingen per groep
Het aanname beleid is gericht op groepen van rond de 26 leerlingen. Dit is gebaseerd op onze visie op onderwijs, vanuit het heterogeen werken en op praktische overwegingen. Lesgeven aan een groep van ongeveer 26 leerlingen in twee verschillende leerjaren is werkbaar voor een leerkracht. De leerkracht kan zich een beeld vormen van wat de kinderen nodig hebben om ze goed te begeleiden in hun leerproces en ook de voor- en na-bereiding van het lesgeven aan 26 leerlingen is haalbaar met goed klassenmanagement. Daarnaast is de groepsgrootte passend voor de lokalen en veel onderwijskundige materialen zijn aangeschaft voor groepen van rond de 26 leerlingen. Dit maximum is geen hard maximum. Het is wel het maximum dat wij hanteren voor het aannemen van nieuwe leerlingen. Intern kunnen soms door doublures of versnellen meer of minder dan 26 leerlingen in een groep zitten. Afhankelijk van de zorg die leerlingen nodig hebben kan ook een groep met 24 leerlingen al ‘vol’ zijn. Leerlingenaantal en zorgvraag hebben invloed op het aantal uren dat een leerkracht per jaar werkt. Dit moet passen binnen de normjaartaak van de leerkracht. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deur van de school gaat open om 8.20 uur. De kinderen van cluster 1 kunnen op woensdag en vrijdag door hun ouders naar de groepen worden gebracht. Voor cluster 2/3 geldt dat u mee de klas in kunt op woensdag bij groep 2 en op vrijdag bij groep 3. Voor de groepen 1 t/m 3 geldt dat u op de overige dagen (dat u niet mee de klas in gaat) net als bij de leerlingen vanaf leerjaar 4 afscheid neemt op het plein. De lessen starten in alle groepen om 8.30 uur.

Vanaf leerjaar 4 komen de leerlingen zelfstandig naar binnen, zij nemen op het plein afscheid van hun ouders.

Alle kinderen hebben 45 minuten pauze. In de onderbouw lunchen de kinderen 30 minuten, waarvan 15 minuten valt onder oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34) en 15 minuten buiten de lestijd valt. In de bovenbouw lunchen de kinderen 15 minuten die geheel buiten de lestijd vallen. De kinderen spelen voor/na de lunch 30 minuten buiten.

Wij vinden het belangrijk om op tijd met de lessen te kunnen beginnen en gaan ervan uit dat ouders ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Wij vragen de ouders van de leerlingen in de groepen 1/2/3 daarom op woensdag en/of vrijdag om half negen de klas te verlaten.

Wilt u nog iets melden, dan vragen wij u om de leerkracht en de groep na half negen zo min mogelijk te storen. Na schooltijd bent u van harte welkom om een afspraak te maken of een mededeling te doen of even met uw kind te kijken wat er zoal gedaan is die dag. U kunt algemene mededelingen (bv. wie het kind ophaalt of dat het kind naar de arts moet) via Parro doorgeven. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het pedagogisch beleidsplan worden alle onderdelen op gebied van veiligheid op de Apollo 11 aangegeven.

Terug naar boven