Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Keerderberg 23 3453 RD De Meern

Schoolfoto van Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij hebben hoge verwachtingen van alle kinderen op Het Veldhuis en stellen dus ook ambitieuze doelen. In de komende 2 jaar werken we toe naar de volgende resultaten:

Lezen
100% van de leerlingen behaalt het niveau 1F
90-95% van de leerlingen behaalt het niveau 2F

Taalverzorging
100% van de leerlingen behaalt het niveau 1F
60-65% van de leerlingen behaalt het niveau 2F

Rekenen
100% van de leerlingen behaalt het niveau 1F
55-60% van de leerlingen behaalt het niveau 1S

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Groep 1/2

In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van ons leerlingvolgsysteem KIJK. We kijken onder andere naar verschillende ontwikkelingsaspecten als spelontwikkeling, taakgerichtheid, motoriek, zintuiglijke en auditieve waarneming, taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie in ruimte en tijd. Op basis van deze informatie kunnen we zien hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van datgene wat wij aanleren en ten opzichte van leeftijdsgenoten. Aan de hand van deze gegevens stemmen we de begeleiding en instructie in de klas af op de behoefte van groepen kinderen.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 worden de ontwikkelingen van alle kinderen gevolgd met twee soorten toetsen:

Methode gebonden toetsen: dit zijn de toetsen die in de lesmethodes zelf zijn opgenomen.
Niet methode gebonden toetsen: dit zijn de Cito-toetsen. De Cito-toetsen rekenen, woordenschat, technisch lezen en spelling nemen wij twee keer per jaar af. De Cito-toets begrijpend lezen nemen we alleen in groep 4-7 twee keer per jaar af. In groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopig schooladvies. In groep 8 geven de leraren het definitieve schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs wat gebaseerd is op de Cito toetsen die de kinderen in groep 6, 7 en 8 gemaakt hebben en hun kindkenmerken. In april wordt de Cito-eindtoets in groep 8. De uitslag van de eindtoets is niet meer bepalend voor het type vervolgonderwijs maar er kan wel een bijstelling plaatsvinden van het schooladvies wanneer de uitslag hoger is dan het eerdere gegeven advies. Overigens wordt het definitieve schooladvies niet alleen bepaald door de resultaten op de Cito toetsen maar kijken we ook naar kindkenmerken en methode gebonden toetsen. Daarnaast geeft de Cito-eindtoets ons een indicatie van het onderwijs dat de leerlingen op Het Veldhuis hebben genoten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het VO
Bij de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs wordt in de gemeente Utrecht de POVO procedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs) gehanteerd. In deze procedure is aangegeven hoe de overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs verloopt. Een bestuurlijke werkgroep, waarin vertegenwoordigers van besturen van scholen van primair onderwijs en voortgezet onderwijs zitting hebben, bewaakt dit proces en stuurt dit zo nodig bij. Onze stichting participeert ook in dit overleg. Op de website van Naar het VO vindt u nadere informatie (www.naarhetvo.nl).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Het Veldhuis valt de visie op sociale opbrengsten binnen onze visie op leren, te weten:

Wij hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Kennis is de basis van het leren, waarna we de kennis verbinden aan vaardigheden. Om onze leerlingen effectief te laten leren is het van belang dat zij de leerstof goed onthouden en deze in hun lange termijn geheugen opslaan. Wij als professional moeten rekening houden met hoe onze hersenen werken en hoe je je onderwijs zo effectief mogelijk vormgeeft. Wij blijven onszelf continu ontwikkelen aan de hand van wat de wetenschap hierover zegt.   In het leren richten we ons op drie doeldomeinen: kwalificatie (het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden), burgerschapsvorming (ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied tot kritische burger) en persoonlijk leiderschap (persoonsvorming, hoe kan ik regie uitoefenen op mijn eigen ontwikkeling).   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven