R.K. Basisschool WSKO De Achtsprong

Sportlaan 47 2678 VG De Lier

 • Er zijn op school tablets en chromebooks, waar diverse klassen mee werken.
 • Locatie Sportlaan
 • Locatie Achterlaantje
 • Wij zijn een gezonde, sportieve school!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de WSKO zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als een leerkracht ziek is. Hieronder vindt u het stappenplan dat gehanteerd wordt.

 • Stap 1  Vervanging binnen de eigen school met plusleerkracht
  Iedere school heeft 1 of 2 extra leerkrachten met de bedoeling deze in te zetten bij ziekte van een leerkracht.
 • Stap 2  Overleg met collega-scholen                                                     
  Het solidariteitsgevoel is van groot belang binnen WSKO. In tijd van nood wordt dat belang nog extra gevoeld. Op het moment dat de eigen extra leerkrachten al is ingezet voor ziektevervanging, kan bij collega-scholen geïnformeerd worden of gebruik gemaakt kan worden van hun extra leerkracht.
 • Stap 3  Vervanging binnen de eigen school
  Voor het begin van ieder schooljaar wordt geïnventariseerd welke parttime leerkrachten in staat en bereid zijn om eventuele ziekte op te vangen.
 • Stap 4  Vervanger via een uitzendbureau                                                                              
  WSKO heeft afspraken met speciaal op het onderwijs gerichte uitzendbureaus. Deze kunnen benaderd worden voor het inzetten van een uitzendkracht. Al deze uitzendkrachten beschikken over een onderwijsbevoegdheid en -ervaring.
 • Stap 5  Inzetten van niet groepsgebonden leerkrachten
  De niet groepsgebonden leerkrachten worden in de volgende volgorde benaderd: vakleerkracht, de intern begeleider, de adjunct-directeur.Binnen het team worden afspraken gemaakt ten aanzien van de maximale inzetbaarheid bij (ziekte) vervanging van de medewerkers op maandbasis. De verzoeken worden door de directeur naar evenredigheid over de leerkrachten met bovenstaande functies verdeeld. In onderling overleg kan van de volgorde worden afgeweken. Binnen de beschikbare mogelijkheden beslist uiteraard de directeur over de definitieve invulling.
 • Stap 6  Leerlingen verdelen over de groepen                                                                 
  Indien er geen vervanging voorhanden is worden de leerlingen verdeeld. Omdat het verdelen van leerlingen over de groepen tot extra belasting leidt voor leerkrachten en de kwaliteit van ons onderwijs bedreigt, zal het opdelen niet langer dan een dag duren.
 • Stap 7  Directeur voor de klas                                                                          
  Indien geen van voorgaande stappen tot het gewenste resultaat leidt, kan de directeur de vervanging voor zijn/haar rekening nemen. Dit ter beoordeling van de directeur. Een groot nadeel van deze stap is, dat daarmee de continuïteit van de school en het beleid in gevaar komt. De WSKO stelt zich op het standpunt, dat de inzet van de directeur slechts zeer beperkt mag voorkomen. Het mag in geen geval een structureel karakter krijgen. De directeur neemt de eerste vervangingsdag contact op met het bestuur.
 • Stap 8  Leerlingen naar huis                                                                             
  Indien de voorgaande stappen niet hebben geleid tot een situatie, waarin de leerlingen kunnen worden opgevangen, overlegt de directeur met het bestuur. Het bestuur van WSKO zal in zo’n geval gevraagd worden in te stemmen met het verzoek van de directeur de leerlingen naar huis te sturen. Voordat de leerlingen werkelijk naar huis worden gestuurd, dienen ouders/ verzorgers tijdig te worden geïnformeerd. In overleg met de ouders/verzorgers wordt er gezocht naar een opvangmogelijkheid voor de kinderen. Kinderen waarvoor thuis geen opvang mogelijk is, dienen op school te worden opgevangen.In geval stap 8 gezet wordt, moet de onderwijsinspectie terstond geïnformeerd worden door de directeur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Achtsprong willen we uitgaan van het kind. Dit vraagt een andere manier van organiseren en volgen. De komende jaren zal onze school steeds meer het leerstofjaarklassensysteem losgaan laten. Een stamgroep op basis van leeftijd en pedagogische overwegingen, waarbij we vervolgens in groepsdoorbrekende subgroepen op basis van niveau, leersnelheid of ontwikkelingsbehoefte de instructiemomenten gaan creëren.

Op dit moment zijn er de volgende stamgroepen: 1-2a, 1-2b, 1-2c, 1-2d, 1-2e, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b. En de ontwikkeling in het groepsdoorbrekend werken zal plaatsvinden tussen de groepen 1, 2, 3 - 3, 4, 5 - 6, 7, 8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit onze visie op zorg willen we zorgen voor Passend Onderwijs, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat doen we door zorg en onderwijs op maat te te bieden voor iedere leerling. Wij hebben kennis op het gebied van leer- en gedragsproblemen, zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, autisme, trauma, slechthorendheid en (langdurig)zieke leerlingen.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven