R.K. Basisschool WSKO De Achtsprong

Sportlaan 47 2678 VG De Lier

  • Wij zijn een gezonde, sportieve school!
  • Wij hebben in de school een glijbaan. 'We klimmen omhoog, bereiken succes en genieten!'
  • Het gebouw biedt mogelijkheden tot samenwerken, van en met elkaar leren.

In het kort

Toelichting van de school

WSKO De Achtsprong is de grootste basisschool in De Lier, bestaande uit 17 groepen. Sinds mei 2021 zijn we één locatie waar alle groepen gehuisvest zijn, in ons gebouw zit ook een logopediste en de naschoolse kinderopvang van De Lange Keizer. De kinderopvang 0-4 jaar van De Lange Keizer zit aan ons gebouw vast. Wij werken nauw met hun samen met het project De Riddersprong.
We zijn trots op ons stukje nieuwbouw van de school, waarbij er veel mogelijkheden zijn tot samenwerken. Het kleuterplein is vergroend en meer passend bij de belevingswereld van het kind. Op De Achtsprong bieden we een warm schoolklimaat waar we van en met elkaar leren belangrijk vinden. Dit gebeurt door zowel de leerlingen én de leerkrachten.
In het schooljaar 2023/2024 willen we de visie van de school scherp neerzetten en met elkaar zorgen dat deze zichtbaar wordt, daarnaast zal er ook een nieuwe taalmethode geïmplementeerd worden. 

WSKO De Achtsprong is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5200 leerlingen op 17 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De kernwaarden van WSKO zijn terug te vinden in onze basisscholen: openheid, vertrouwen, veilig leerklimaat, solidariteit, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid. Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd díe ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren
  • Leren van én met elkaar
  • Doelgericht werken
  • De Riddersprong
  • School met een glijbaan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Achtsprong werken we met een leerstofjaarklassensysteem. De groepen zijn homogeen samengesteld op leeftijd.
De groepen 1/2 hebben 4 klassen, waarbij de leerlingen van groep 1 en 2 in één groep zitten. Als we kijken naar het aantal leerlingen, zal er in de loop van het schooljaar een instroomgroep gestart worden. Wanneer deze start is nog niet bekend.
De groepen 3 tot en met 8 bestaan uit dubbele klassen. De verschillende groepen werken met elkaar samen. Het groepsdoorbrekend werken willen we in het schooljaar 2023/2024 uitbreiden.

Bij de kleutergroepen wordt gewerkt met verschillende leerpleinen, waarin voortdurend met elkaar samengewerkt wordt.
Ook vindt er bij de kleutergroepen een samenwerking plaats met kinderopvang De Lange Keizer. Peuters vanaf 3,5 jaar komen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker een aantal momenten in de week spelen en leren in de kleutergroepen. Dit noemen we de Riddersprong.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
393
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Wij houden de veiligheid van een leerling, klas en hele school goed in de gaten. Wij werken met de methode Kanjertraining voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Daarnaast is op school 'gedrag' een belangrijke pijler. Wij hebben een gedragexpert, die samen met een deel van het team werkt aan doelen die passend zijn op het gebied van gedrag en onze school.

Terug naar boven