Christelijke Basisschool De Bron

Prins-Bernhardstraat 1 7782 RV De Krim

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van uw kind wordt nauwgezet gevolgd. De leerkrachten observeren het gedrag van uw kind en nemen op vaste momenten toetsen af. Deze combinatie (observatie en toetsing) geeft een betrouwbaar beeld van hoe uw kind het doet en hoe het zich de afgelopen tijd ontwikkeld heeft. Voor de toetsing maken we gebruik van toetsen die bij de lesmethodes horen. Na ieder onderdeel bekijkt de leerkracht of uw kind voldoende van de aangeboden lesstof heeft begrepen. Zo niet, dan wordt extra hulp en oefening geboden. Ook gebeurt het toetsen regelmatig vooraf, om te kijken wat het kind al beheerst, om daar de lesstof op af te stemmen. Daarnaast maken we gebruik van een ontwikkelingsvolgsysteem en/of methode onafhankelijke toetsen.

In groep 1 en 2 volgen we de kinderen met de leerlijnen van Parnassys. Hierbij kijken we hoever uw kind in de ontwikkeling is.

Vanaf groep 3 gebruiken we de methode onafhankelijke toetsen. We hebben gefaseerd de DIA toetsen ingevoerd, omdat we denken dat die ons een beter beeld geven over de ontwikkeling van het kind en zijn onderwijsbehoefte. DIA zelf kan heel mooi laten zien hoe uw kind is gegroeid in zijn ontwikkeling.  Ook worden deze toetsen ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Op de pagina van het kind kun je dan precies alle gegevens van het kind en zijn ontwikkeling vinden. Het kind kan vergeleken worden de prestaties van leeftijdgenootjes in de rest van het land, maar nog veel belangrijker, we kunnen hier bekijken of de leerling ten opzichte van zichzelf een mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt. Op deze manier krijgt de leerkracht (en de school) periodiek een krachtig signaal: zitten we met uw kind op het goede spoor? Kunnen we tevreden zijn, heeft uw kind meer uitdaging nodig, moeten we extra hulp bieden en hoe kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij wat het kind nodig heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We verstaan onder een sociaal veilige school, een school waar iedereen zich thuis voelt. Leerlingen voelen zich serieus genomen door leraren en pesten en discrimineren niet. De school gaat sociaal onveilig gedrag tegen, maar voorkomt dat gedrag ook door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Daarvoor bestaan in iedere groep heldere afspraken over hoe we met elkaar om moeten gaan. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat, waarbinnen de school problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en daarop kan reageren. Kinderen moeten zich veilig voelen op school. De sociale veiligheid van leerlingen en personeel heeft een vaste plek in het schoolbeleid. Minstens tweemaal per jaar wordt tijdens teamvergaderingen de sociale veiligheid geëvalueerd. Daar waar nodig, worden aanpassingen in het beleid beschreven. 

We hanteren op onze school een duidelijke sociale norm. 

Schoppen, slaan, spugen, bijten, knijpen en schelden is ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag heeft altijd consequenties.

Wanneer de leerkracht mij aanspreekt, kijk ik de leerkracht aan, luister ik en reageer ik beleefd.  

Ik ben zuinig op alle spullen en kom niet ongevraagd aan de spullen van een ander.

Tijdens de pauze ga je gelijk naar buiten. 

Wanneer je naar de wc moet, ga je alleen.    

Wc gebruik: Ik gebruik de wc zoals het hoort en laat hem netjes achter.   

We lopen en zijn rustig in de gangen.    

Op het plein lopen wij met de fiets aan de hand.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Zorgen
  • Luisteren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven