Christelijke Basisschool De Bron

Prins-Bernhardstraat 1 7782 RV De Krim

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron
  • De jaarlijkse Sponsorloop en Bronmarkt is een jaarlijkse feestelijke gebeurtenis
  • Ontdek jezelf,de ander en de wereld veilig bij De Bron.

Het team

Toelichting van de school

Er werken 20 mensen op De Bron die allemaal hun eigen taken hebben:

Directeur De directeur plant, geeft leiding en coördineert alle activiteiten op de school. Nieuwe leerlingen kunnen worden opgegeven bij de directeur. Zij voert een gesprek met ouders en geeft een rondleiding door de school.

Groepsleerkracht Een groepsleerkracht leidt een groep en is eerstverantwoordelijk voor de goede gang van zaken en het welbevinden van elk kind. De groepsleerkracht is de eerst aansprekende persoon voor de ouders van de kinderen. Naast het lesgeven is hij/zij betrokken bij de organisatie van feesten, het schoolreisje, schoolkamp, de sportdag en andere niet-lesgebonden activiteiten.

Interne begeleider De interne begeleider coördineert de leerlingenzorg. In grote lijnen houdt dit in, dat zij o.a. zorgt voor het naleven van de toetskalender; de leerling- en groepsbesprekingen coördineert; gesprekken met ouders voert; didactisch onderzoek verricht bij leerlingen en aanwezig is bij de vergaderingen van het zorgteam en zorgmanagementteam.

Onderwijsassistent De onderwijsassistent houdt zich vooral bezig met leerlingen die extra aandacht nodig hebben voor de vakken lezen, rekenen, taal, schrijven en sociaal emotionele vaardigheden. Zij probeert, in samenwerking met de interne begeleider en de groepsleerkracht een beeld te krijgen met welke zaken de leerling precies een probleem heeft. Als er eenmaal een diagnose is gesteld, wordt ook een handelingsplan met doelen gemaakt, die de begeleiding voor een vaste periode vastlegt. Wat hierna volgt is de echte remedial teaching, die volledig is toegespitst op het probleem van de individuele leerling(en). De bedoeling is dat de leerling in deze periode vaardigheden opdoet, zodat hij of zij weer met de eigen groep kan of blijven meedoen of in geval van een individuele leerweg duidelijk in vaardigheid is vooruitgegaan.

Taal- en rekencoördinator Leerkrachten, die zich hebben gespecialiseerd in de vakgebieden taal, lezen en rekenen. De coördinatoren bewaken en bevorderen de inhoudelijke kwaliteit van boven beschreven vakgebieden op de school.

Teacher Leader Een teacher leader is een excellente leerkracht, die de motivatie en de ambitie heeft zich in te zetten voor een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Jonge Kind Specialist Een jonge kind specialist is in een deskundige in het onderwijs aan het jonge kind. Ze coacht en ondersteunt daarbij de collega’s in de andere kleutergroepen. Kortom ze behartigt de belangen van het jonge kind op de basisschool.

“We zijn een team met een mix van jonge mensen en leerkrachten die al heel wat jaartjes voor de klas staan. Een goede situatie, vinden wij. We profiteren van elkaars ervaring en onderwijsideeën. En dat is in het belang van de kinderen. We zijn een hardwerkend team, maar daarnaast gaan we ook gezellig met elkaar om”.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven