Compagnonsschool

Ds. Veenweg 10a 8456 HR De Knipe

  • Dit is voor ons de kern van het onderwijs dat wij geven aan onze leerlingen. We hebben vertrouwen in onze leerlingen, ouders en in elkaar.
  • Bij ons op school werken wij bewust aan de 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Wil je uit ieder kind halen wat erin zit, moet je differentiëren in lesstof en tempo.
  • Bij eigentijds, innovatief en persoonlijk onderwijs is het voor ons vanzelfsprekend dat kinderen een iPad als hulpmiddel gebruiken.
  • Wij werken groep- en vakoverstijgend met actuele thema's.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen doen mee aan de eindtoets. Uitzondering hierop zijn kinderen die korter dan 4 jaar in Nederland wonen en zeer moeilijk lerende kinderen. Mede hierdoor kunnen de gemiddelde scores per schooljaar verschillen. In verband met de maatregelen tijdens de uitbraak van COVID-19 is in 2020 geen landelijke eindtoets afgenomen voor groep 8. In 2021 is wel een landelijke eindtoets afgenomen, maar deze resultaten worden door de onderwijsinspectie niet beoordeeld. 

Wij hebben hoge, realistische verwachtingen van onze leerlingen. En wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden. Dat betekent dat de resultaten van taal, rekenen, burgerschap en sociale vaardigheden van onze leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode minimaal op het niveau liggen dat we op grond van de kenmerken van de leerling populatie mogen verwacht.  

De gemiddelde eindopbrengsten op het fundamentele niveau (1F) van de laatste drie meetmomenten ligt boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie. De gemiddelde eindopbrengsten van het streefniveau (2F/1S) van de laatste drie meetmomenten ligt onder de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie.

De resultaten voldoen niet aan onze ambities. Vooral op het gebied van taalverzorging en rekenen is er tijdens de eindtoets 21/22 niet gescoord naar wat de verwachting was op basis van de CITO M-afname. Tijdens de M-afname was er een lichte groei zichtbaar, maar richting de eindtoets is deze groei helaas niet vastgehouden. Een combinatie van aanbod en leer- en werkhouding heeft geresulteerd in een score die niet past bij de ambitie van onze school. De komende periode zetten we daarom extra in op het versterken van de leer- en werkhouding van onze leerlingen. Hierover gaan we school brede afspraken maken om te zorgen dat hier verbetering in komt en onze leerlingen leren leren en weten wanneer ze gefocust aan hun werk moeten. Het aanbod zal ook bekeken worden. Vooral de wijze waarop we binnen onze huidige materialen een betere belichting kunnen geven aan begrijpend lezen, opzoeken, grammatica, woordenschat, getallen en verhoudingen. Indien ons aanbod daarin niet toereikend blijkt, zal er gekeken worden naar extra materialen die ons hierin ondersteunen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks) en methodegebonden en methodeonafhankelijke (Cito-) toetsen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd. 

De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt in februari door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken. Als blijkt dat een leerling op de eindtoets een hogere score haalt dan verwacht, kan het advies voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld worden. 

Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden, organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken. De ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd. 

Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Compagnonsschool wil een sociaal klimaat creëren waarin haar leerlingen optimaal tot bloei kunnen komen en zich veilig kunnen voelen. Om tot zo’n klimaat te kunnen komen is een goede samenwerking nodig tussen het team, de ouders en de leerlingen. De "gouden driehoek" waar alle partijen een belangrijke rol in spelen en elkaar nodig hebben. Iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid voor een open en prettige sfeer op school.

Wij zijn de enige basisschool in het dorp en omstreken. Wij hebben mede daarom ook veel kinderen van christelijke huize. Wij vinden het normaal dat wij respect hebben voor godsdienstige beleving en anders zijn in de breedste zin van het woord.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven