Compagnonsschool

Ds. Veenweg 10a 8456 HR De Knipe

 • Dit is voor ons de kern van het onderwijs dat wij geven aan onze leerlingen. We hebben vertrouwen in onze leerlingen, ouders en in elkaar.
 • Bij ons op school werken wij bewust aan de 21e-eeuwse vaardigheden.
 • Wil je uit ieder kind halen wat erin zit, moet je differentiëren in lesstof en tempo.
 • Bij eigentijds, innovatief en persoonlijk onderwijs is het voor ons vanzelfsprekend dat kinderen een iPad als hulpmiddel gebruiken.
 • Wij werken groep- en vakoverstijgend met actuele thema's.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen doen mee aan de eindtoets. Uitzondering hierop zijn kinderen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en zeer moeilijk lerende kinderen. Mede hierdoor kunnen de gemiddelde scores per schooljaar verschillen. In 2021 is de landelijke eindtoets afgenomen, maar deze resultaten worden door de onderwijsinspectie niet beoordeeld in verband met de uitbraak van COVID-19.

Wij hebben hoge, realistische verwachtingen van onze leerlingen. En wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden. Dat betekent dat de resultaten van taal, rekenen, burgerschap en sociale vaardigheden van onze leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode minimaal op het niveau liggen dat we op grond van de kenmerken van de leerling populatie mogen verwacht.  

De gemiddelde eindopbrengsten op het fundamentele niveau (1F) van de laatste drie meetmomenten ligt boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. De gemiddelde eindopbrengsten van het streefniveau (2F/1S) van de laatste drie meetmomenten ligt onder de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie.

De resultaten voldoen aan onze ambities. Op het gebied van taalverzorging en rekenen is er tijdens de eindtoets 2023 gescoord naar wat de verwachting was op basis van de CITO M-afname. Tijdens de M-afname was er een lichte groei zichtbaar, richting de eindtoets hebben we deze groei vastgehouden. Een combinatie van aanbod en leer- en werkhouding heeft geresulteerd in een score die passend is bij de ambitie van onze school.
De komende periode blijven we extra inzetten op het versterken van de leer- en werkhouding van onze leerlingen. Hierover gaan we schoolbrede afspraken maken om te zorgen dat hier verbetering in komt en onze leerlingen leren en weten wanneer ze gefocust aan hun werk moeten. De lesmaterialen zullen ook geanalyseerd worden. We zullen kritisch kijken of begrijpend lezen, opzoeken, grammatica, woordenschat, getallen en verhoudingen in voldoende mate aan bod komen.

De thema's die komend schooljaar centraal staan zijn:

 • Sterk rekenonderwijs in een doorgaande lijn - Vanaf de start van het schooljaar zal er gewerkt gaan worden met Gynzy rekenen, gekoppeld aan de methode Wereld in Getallen. Dit nieuwe aanbod zal zowel digitaal als op papier worden aangeboden. Digitaal voor een adaptief aanbod, een duidelijk dashbord met vaardigheidscores en een eenvoudige wijze voor leerkrachten om passend onderwijs te bieden. Op papier om leerlingen ook te laten nadenken over de strategie die ze toepassen en dit te kunnen verantwoorden.
 • Sterk taalonderwijs in een doorgaande lijnKomend schooljaar introduceren we "Nieuw Nederlands Junior", een vernieuwende aanpak waarin taal, spelling en lezen naadloos samenvloeien. Afzonderlijk gebruik van deze vakken is echter ook mogelijk. Deze methode legt de nadruk op actief en creatief leren, waardoor leerlingen op een levendige manier, zoals via raps of vlogs, hun taalvaardigheden ontwikkelen. Bewezen effectief en gebruiksvriendelijk, Nieuw Nederlands Junior motiveert leerlingen en vereenvoudigt het lesgeven.
 • Wereldburgers in de dop; in de klas, op school, in de buurt en in de rest van de wereld - Burgerschap is vanaf 2022-2023 een verplicht onderdeel binnen het curriculum. Wij gaan dit aanbieden als onderdeel van ons thematisch onderwijs door middel van de methode Kwink. Deze methode borgt zowel de leerlijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling als burgerschap. In de school, in de buurt en verder. Want als Apple Distinguished School en met onze technologie kunnen wij een mooie verbinding leggen met de rest van de wereld om onze leerlingen bewuste wereldburgers te maken. De Knipe is ons dorp, maar daarbuiten ligt de wereld voor ons open. 
 • Talentontwikkeling - Dit schooljaar is tijdens het thematisch werken de focus komen te liggen op 21e-eeuwse vaardigheden en leerdoelen. Dit resulteerde in een nieuw leerlingrapport dat waardeert en niet beoordeelt. Om nog meer recht te doen aan verschillende talenten zal het komend schooljaar aandacht komen voor vakoverstijgend en groepsdoorbrekend werken aan keuzeactiviteiten die gegeven worden door leerkrachten die net als de leerlingen een eigen talent hebben en dit in gaan zetten in een aantrekkelijke leeromgeving met een breed aanbod voor ontwikkeling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks) en methodegebonden en methodeonafhankelijke (Cito-) toetsen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd. 

De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schoolkeuzegids
In het najaar ontvangen alle ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 de Schoolkeuzegids. Hierin staat algemene informatie over de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Verder stellen scholen uit de regio zich voor en zijn de data van open dagen en adresgegevens in deze gids opgenomen.

De Plaatsingswijzer voor Voortgezet Onderwijs
Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen.Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het VOORLOPIGE schooladvies wordt uiterlijk 31 januari door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken. Tijdens dit gesprek ontvangen leerlingen hun voorlopig schooladvies.

Eindtoets wordt doorstroomtoets
Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de naam van de toets. De ‘eindtoets’ wordt dan ‘doorstroomtoets’. Met de nieuwe naam wordt duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Ook in het vervolgonderwijs kan een leerling nog wisselen van onderwijstype en zo de best passende plek vinden.  Leerlingen uit groep 8 maken in februari de doorstroomtoets. De school bepaalt op basis van het voorlopig advies en het resultaat van de doorstroomtoets het definitieve schooladvies.  Het advies van de school mag niet lager zijn dan het advies op basis van de resultaten van de doorstroomtoets. Alleen als het in het belang is van de leerling, kan de school besluiten om een lager schooladvies te geven. In dat geval zullen wij zorgen voor een duidelijke onderbouwing.

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies van de school. Leerlingen melden zich tussen 25 maart en 31 maart aan op een middelbare school.

Op basis van het voorlopig advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden, organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.De ouders zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd. 

Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.

Tijdpad
Herfst-/winterperiode
In de herfst en winterperiode organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio diverse open dagen, voorlichtingsbijeenkomsten en doe-dagen voor ouders en leerlingen. De school informeert de ouders tijdig hierover.

Januari
In januari vindt het adviesgesprek plaats tussen de leerkracht, de leerling en zijn/haar ouders. De mogelijkheden worden dan besproken. Bijna altijd komt het advies van de school overeen met de verwachtingen van de ouders en de leerling zelf; het is immers ook niet de eerste keer dat we met de ouders en kinderen de vorderingen en mogelijkheden bespreken.

Februari
Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

Maart
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de school voor voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Compagnonsschool wil een sociaal klimaat creëren waarin haar leerlingen optimaal tot bloei kunnen komen en zich veilig kunnen voelen. Om tot zo’n klimaat te kunnen komen is een goede samenwerking nodig tussen het team, de ouders en de leerlingen. De "gouden driehoek" waar alle partijen een belangrijke rol in spelen en elkaar nodig hebben. Iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid voor een open en prettige sfeer op school.

Wij zijn de enige basisschool in het dorp en omstreken. Wij hebben mede daarom ook veel kinderen van christelijke huize. Wij vinden het normaal dat wij respect hebben voor godsdienstige beleving en anders zijn in de breedste zin van het woord.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Samenwerken
 • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven