Compagnonsschool

Ds. Veenweg 10a 8456 HR De Knipe

 • Bij eigentijds, innovatief en passend onderwijs is het vanzelfsprekend dat kinderen een iPad als hulpmiddel gebruiken.
 • Kinderen leren veel door zelf te doen en te onderzoeken!
 • Onze school maakt regelmatig gebruik van gastdocenten. Kinderen krijgen zo een breed aanbod bij ons op school, zoals Wetenschap & Techniek.
 • Zonder creativiteit leren kinderen minder goed. Het is vanzelfsprekend dat wij veel aan de ontwikkeling van de creativiteit doen.
 • Kinderen moeten veel bewegen. Als je lichamelijk fit bent, ben je ook geestelijk fit. Vandaar dat wij veel sportactiviteiten aanbieden.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van Vensters PO van OBS De Compagnonsschool in De Knipe,

Wij hebben ons best gedaan om de voorlichting over onze school goed neer te zetten. Mocht u op- of aanmerkingen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag, om zo onze informatievoorziening zo duidelijk mogelijk voor u te maken. U kunt voor nog meer informatie ook kijken op onze website www.compagnonsschool.nl .

Met hartelijke groet,

Stef Heeling,

Directeur OBS De Compagnonsschool,

De Knipe.

"Waar leren leuk is!"

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Innovatie
 • Persoonlijk leren
 • Breed (thematisch) aanbod
 • Vertrouwen
 • Betekenisvolle inzet van ICT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen binnen de school. Het welbevinden van de leerlingen is een belangrijke voorwaarde voor goede prestaties en een optimale intellectuele en sociale ontwikkeling. Wij gebruiken hiervoor het instrument ZIEN waarbij leerkrachten en leerlingen hun welbevinden en betrokkenheid aangeven. In 1-op-1 gesprekken tussen leerlingen en leerkracht wordt indien nodig/gewenst een plan opgesteld om de sociale veiligheid te vergroten.Rondom het onderwerp schoolklimaat en veiligheid zijn op de pagina van onze school van https://www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Schoolklimaat en veiligheid de volgende documenten te raadplegen:

 • Integraal veiligheidsplan
 • Anti-pestprotocol
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Protocol sociale media
 • Klachtenregeling
 • Beleid schorsing en verwijdering

Terug naar boven