De Klaeter

Jokweg 14 8394 VL De Hoeve

  • De Klaeter is gehuisvest in een mooi traditioneel pand. In 2010 is de school van binnen compleet verbouwd. Er zijn veel ruimtes gecreĆ«erd waar kinderen in kleine groepjes kunnen samenwerken. De fysieke leeromgeving is aan het begin van het schooljaar 2019-2020 aangepakt. Het plein is daagt uit om te leren spelen en bewegen en de leeromgeving binnen is geordend, netjes en prikkelend.
  • De Klaeter is een echte dorpsschool. Een school met een belangrijke functie in het dorp. Hierdoor ontstaat een grote betrokkenheid, waardoor de school en het dorp elkaar versterken. Dit uit zich in de vele activiteiten, die de school samen met mensen uit het dorp organiseert. Bijvoorbeeld de rommelmarkt, verkeersacties, uitjes groencommissie enz..
  • Op de Klaeter vinden we het leren van elkaar en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Regelmatig vinden er groepsoverstijgende activiteiten plaats. Iedere maandag starten we de week coƶperatief en staat er een leerpunt centraal. De gehele week besteden we hier met elkaar aandacht aan.
  • Op onze school vinden wij een goede, rustige sfeer en een respectvolle omgang met elkaar heel belangrijk. Wanneer een kind zich veilig en prettig voelt, kan een kind tot bloei komen. Een sterk punt van onze school is de goede sfeer en het feit dat iedereen elkaar kent.
  • Op de Klaeter gaat het kind steeds zelfstandiger aan de slag om zich de aangeboden kennis eigen te maken. Op deze manier geven de kinderen vorm aan hun eigen leerproces. Ze leren plannen, leren om te gaan met uitgestelde aandacht en leren problemen zelf op te lossen.

In het kort

Toelichting van de school

De Klaeter wordt tot de kleine scholen gerekend (42 leerlingen op 1 oktober 2019) en is een school waar het onderwijs wordt gegeven in een veilige sfeer waarin we proberen om iedere persoonlijkheid tot zijn of haar recht te laten komen. Op Obs de Klaeter werken parttime leerkrachten en een intern begeleider. Tevens hebben we op school dit schooljaar voor 4 dagdelen in de  week een onderwijsassistent en er werkt een vrijwillige conciërge op onze school. Onderwijsconcept: Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen graag experimenteren, onderzoeken en dingen ontdekken. We willen de nieuwsgierigheid prikkelen en kinderen uitdagen om op zoek te gaan naar datgene waar ze goed in zijn. Dit doen we door ‘doelmatig te werken m.b.v. themagericht onderwijs’. Samen leren en beleven. Op zoek naar ieders talent. Elke 6-8 weken staat er een thema centraal, waar leerlingen m.b.v. een onderzoeksvraag/vragen op zoek gaan naar antwoorden. Kennis kunnen de kinderen via verschillende wegen vergaren. Digitale leeromgeving: Onze leerlingen leren om in een eigentijdse leeromgeving om te gaan met de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van digitale middelen motivatie verhogend werkt en betere leerprestaties tot gevolg heeft. Groep (6), 7, 8 werkt in het schooljaar 2019-2020 met chromebooks. Vanaf groep 5 werken we steeds meer structureel in een digitale omgeving. Kortom: Onderwijs voor een nieuwe tijd. Obs de Klaeter, altijd in beweging


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelmatig onderwijs
  • Themagericht onderwijs
  • Digitale leeromgeving
  • Oog voor talent
  • Goede sfeer - Dorpsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Klaeter is een typische dorpsschool, bijna alle kinderen van het dorp bezoeken onze school. De school is opgericht in 1876.
De school wordt tot de kleine scholen  gerekend (42 leerlingen op 1 oktober 2019). Hierdoor is de school overzichtelijk in organisatie. Leerlingen zijn geen nummer en iedereen is bij de school betrokken. Het is een school waar het onderwijs wordt gegeven in een veilige sfeer waarin we proberen om iedere persoonlijkheid tot zijn of haar recht te laten komen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn verschillende organisaties die buitenschoolse opvang bieden. De kinderen worden van school opgehaald en gaan dan naar de buitenschoolse opvang naar keuze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven