J.H. Donnerschool

Schoonderbekerweg 45 3794 NA De Glind

Schoolfoto van J.H. Donnerschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziektevervanging 

De J.H. Donnerschool hecht veel waarde aan een veilige leeromgeving. Daarom doen wij er alles aan om lesuitval tot een minimum te beperken. Wanneer een leerkracht (door ziekte of verlof) toch niet aanwezig is, dan verdelen wij de leerlingen de eerste twee dagen over de andere groepen.  

Helaas is het niet in alle gevallen mogelijk om een zieke of afwezige leerkracht te vervangen. We doen er in elk geval alles aan om vervanging te regelen. Alleen in uiterste noodzaak vragen we u uw kind een dag thuis te houden. U hoort het in dit geval zo snel mogelijk. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool kenmerkt zich door kleine groepen: gemiddeld 10 leerlingen in de onderbouw en vanaf de middenbouw 12 leerlingen. Deze groepen worden aangeduid met een groepsnummer. De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen zitten in een vaste groep van -ongeveer- dezelfde leeftijd. De begeleiding is door een vaste groepsleerkracht. Deze regelmaat en sociale samenhang zorgen voor rust en vertrouwen. Op deze basis ontwikkelen de leerlingen zich goed.

In elk lokaal neemt de groepstafel een centrale plaats in. Hier vinden de gezamenlijke activiteiten plaats zoals het doornemen van het dagprogramma, plenaire instructies, de lunch en de creatieve lessen. Daarnaast heeft elke leerling een eigen vaste werkplek. Hier werkt de leerling ongestoord en afgeschermd van afleidende prikkels.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool, locatie SO De Glind heeft geen onderbouwafdeling. Leerlingen zijn welkom vanaf groep 3.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

De leer- en vormingsgebieden taal, lezen en rekenen (basisvaardigheden) vormen de kern van ons onderwijs. In onze school geven wij les met behulp van moderne methoden uit het basisonderwijs. Lezen doen wij met de methode 'Veilig leren lezen' en 'Leesweg', voor rekenen: 'Reken Zeker, 'Nederlandse taal: 'Taal- en Spelling op maat' en 'Nieuwsbegrip' voor begrijpend lezen.

In onze groepsplannen maken wij onderscheid in verschillende arrangementen, zodat elke leerling onderwijs op maat krijgt. Zo ondersteunen wij leerlingen die meer hulp en aandacht nodig hebben en bieden wij een verdiept programma aan onze groep begaafde leerlingen.
Een rode draad door ons onderwijs is de sociaal-emotionele ontwikkeling, die wij ondersteunen met de methode PAD.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De SO J.H. Donnerschool biedt een passende plek aan leerlingen die in het reguliere- of speciale basisonderwijs zijn vastgelopen. Het team heeft de expertise om professioneel om te gaan met leerlingen die een andere aanpak/en of omgeving nodig hebben. Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 6 tot 12 jaar, van (laag) gemiddelde tot hoog gemiddelde begaafdheid.Het lesaanbod is de reguliere basisschool lesstof, met veel aandacht voor leerlingen die ondersteuning of juist uitdaging nodig hebben om tot leervorderingen te komen, als eerste op cognitief gebied, maar even zo belangrijk m.b.t.de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.

De J.H. Donnerschool is kleinschalig, heeft acht groepen van gemiddeld 12 leerlingen. De groepen zijn samengesteld op leeftijd, niveau van de leerling en specifieke vraag. In deze kleine groepen bieden de leerkrachten een vaste routine en veiligheid en hebben ze voldoende ruimte om de individuele ontwikkeling van elke leerling te stimuleren.

Het uitstroomniveau varieert van praktijkonderwijs, vmbo b, vmbo bk, vmbo tl to havo en vwo, in een reguliere of speciale setting. Op basis van de uitstroomniveaus en de leerrendementen wordt een passend aanbod verzorgd.
Leerlingen worden in het groepsplan ingedeeld op het niveau conform hun uitstroombestemming, in een basis, intensief of verrijkt arrangement geplaatst.

Naast de reguliere vakken wordt binnen het lesrooster tijd besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen, wij gebruiken hiervoor de methode PAD, en aan 'Leren leren'.

De leerlingen hebben naast de gemeenschappelijke plek in de klas, een individuele, zo nodig van prikkels afgeschermde, werkplek.
Wij werken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen, competentiegericht en rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften. Het doel is om het zelfbeeld, de ontwikkeling van het gedrag en de cognitieve vaardigheden positief te stimuleren om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau te behalen.

Naast de cognitieve gegevens hebben vrijwel alle leerlingen van de J.H. Donnerschool ontwikkelings- of persoonlijkheidsstoornissen. Deze stoornissen kunnen de verwachtingen in het uitstroomperspectief belemmeren. De J.H. Donnerschool heeft veel deskundigheid in huis, naast de gespecialiseerde leerkrachten een gedragsdeskundige, maatschappelijk werker, een IB'er met veel kennis op gebied van lezen (dyslexie) en rekenen (dyscalculie), leerstoornissen en (hoog) begaafdheid. Een gymleraar gericht op deze doelgroep, korte lijnen met verschillende therapeuten (logopedist, speltherapeut, PMT e.d.) en korte lijnen met behandelaars zoals Pluryn.

Voor plaatsing is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV), deze geeft door het samenwerkingsverband af. De commissie van begeleiding (schooldirecteur, gedragsdeskundige, schoolmaatschappelijk werker en IB'er) weegt vervolgens of de leerling past binnen het ondersteuningprofiel van de J.H. Donnerschool.

De school stelt na plaatsing het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op, bespreekt dit met ouders/verzorgers, waarna dit wordt vastgesteld. De school volgt de leerling en gaat na of deze zich conform het OPP ontwikkelt. De leerling wordt hierin optimaal ondersteund. Het OPP wordt 3x per jaar met de ouders besproken en 1x per jaar opnieuw vastgesteld.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven