Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse

Meidoornstraat 33 8397 GV De Blesse

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dorpsschool de Blesse is erg tevreden met de opbrengsten van de eindtoets. Leerlingen scoren volgens verwachting en zelfs hoger dan verwachting. Door de soms kleine groepen 8 kan het groepsgemiddelde een vertekend beeld geven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om inzicht te krijgen over de voortgang van de prestaties van onze leerlingen worden 2 maal per jaar op verschillende vakgebieden CITO toetsen afgenomen die niet gebonden zijn aan de methode. De toetsen die wij hiervoor gebruiken zijn:

Groep 1/2: Aarnoutse toets, Kindbegrip, Digikeuzebord.

Groep 3 t/m 8 Lezen: CITO DMT/AVI, Begrijpend Lezen, Rekenen/Wiskunde, Spelling, Kindbegrip.

Groep 7/8 extra :CITO Studievaardigheden, doorstroomtoets.

Om objectieve maatstaven aan te kunnen leggen, maken we gebruik van landelijk genormeerde toetsen. Daardoor volgen wij de ontwikkelingen per leerling, maar ook per groep en van de school als geheel. De resultaten van de toetsen zijn voor ons altijd aanleiding tot een gesprek tussen de groepsleerkracht en de interne begeleider. In een analyse proberen we erachter te komen waarom toetsen wel of niet goed gemaakt zijn. We brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen in kaart. Vervolgens worden per vakgebied groepsplannen opgesteld. We stemmen ons onderwijs op deze manier af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het streven is dat 45 % van de leerlingen een I of II score halen. In de groepen waar dit niet gehaald wordt volgt een evaluatie en eventueel een actie. Daarnaast kijken we naar de V scores. Het is belangrijk om de V scores in een groep onder de 15 % te houden.

Met ingang van 1 februari 2016 beoordeelt de inspectie de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs niet meer. De inspectie vindt het belangrijk dat scholen goede resultaten halen en de ontwikkeling van leerlingen goed volgen.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al vanaf het moment dat een kin in groep 6 zit monitoren we de leeropbrengsten met behulp van de Friese Plaatsingswijzer. Dit is een hulpmiddel om te kijken wat de uitstroom is met de huidige toetsscores richting het VO. Er zijn dus minimaal 4 meetmomenten waarop we het voorlopig advies in november van groep 8 baseren. Dan volgt in februari groep 8 de doorstroomtoets. Is de uitslag van de doorstroomtoets hoger? Dan passen we het advies naar boven aan. Is de uitslag lager dan het schooladvies? Dan blijft het hoogste advies staan. Ook kijken we naar meer gegevens van het kind om zo kansrijk mogelijk te adviseren. Een kind is immers meer dan een toetsscore.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een veilige, kleurrijke plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken. Zodra je over de drempel van de schooldeur stapt is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en het beste uit jezelf haalt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Trots op mezelf
  • Ik word gehoord en gezien
  • Ik kan mezelf zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 20 juli 2011 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden. Uit het verslag kunnen we de conclusie trekken dat het onderwijs op onze school goed voor elkaar is. Het bezoek heeft geen aanleiding gegeven voor het maken van vervolgafspraken door de onderwijsinspectie.

In maart 2018 heeft de onderwijsinspectie een themabezoek "PO-VO" gebracht aan onze school. Ook dit bezoek heeft geen aanleiding gegeven voor het maken van vervolgafspraken door de onderwijsinspectie.

In voorjaar 2023 heeft de onderwijsinspectie het vierjaarlijkse onderzoek bestuur en scholen bij de stichting Comprix uitgevoerd met een positief resultaat. OBS Dorpsschool De Blesse is hierbij niet bezocht.

Terug naar boven