Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse

Meidoornstraat 33 8397 GV De Blesse

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dorpsschool de Blesse is erg tevreden met de opbrengsten van de eindtoets. Leerlingen scoren volgens verwachting en zelfs hoger dan verwachting. Door de soms kleine groepen 8 kan het groepsgemiddelde een vertekend beeld geven. 

Alle leerlingen hebben in schooljaar 2020-2021 op of boven het eindadvies van school gescoord. Er is niet een leerling die lager gescoord heeft dan het gegeven eindadvies van school. Op Dorpsschool de Blesse hebben we n.a.v. de resultaten van de IEP toets in overleg met ouders en leerling bij nul leerlingen het eindadvies naar boven bijgesteld.

Resultaten laatste drie eindtoetsen: IEP (2019, ** 2021, 2022)

* 2019: 79,7
* 2021: 78,0
* 2022: 73,0

** In het jaar 2020 is geen eindtoets afgenomen i.v.m. de Corona pandemie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om inzicht te krijgen over de voortgang van de prestaties van onze leerlingen worden 2 maal per jaar op verschillende vakgebieden CITO toetsen afgenomen die niet gebonden zijn aan de methode. De toetsen die wij hiervoor gebruiken zijn:

Groep 1/2: CITO Taal voor kleuters, Rekenen voor Kleuters, Aarnoutse toets, Zien.

Groep 3 t/m 8 Lezen: CITO DMT/AVI, Begrijpend Lezen, Rekenen/Wiskunde, Spelling, Zien.

Groep 7/8 :CITO Studievaardigheden & de IEP eindtoets.

Om objectieve maatstaven aan te kunnen leggen, maken we gebruik van landelijk genormeerde toetsen. Daardoor volgen wij de ontwikkelingen per leerling, maar ook per groep en van de school als geheel. De resultaten van de toetsen zijn voor ons altijd aanleiding tot een gesprek tussen de groepsleerkracht en de interne begeleider. In een analyse proberen we erachter te komen waarom toetsen wel of niet goed gemaakt zijn. We brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen in kaart. Vervolgens worden per vakgebied groepsplannen opgesteld. We stemmen ons onderwijs op deze manier af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het streven is dat 45 % van de leerlingen een I of II score halen. In de groepen waar dit niet gehaald wordt volgt een evaluatie en eventueel een actie. Daarnaast kijken we naar de V scores. Het is belangrijk om de V scores in een groep onder de 15 % te houden.

Met ingang van 1 februari 2016 beoordeelt de inspectie de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs niet meer. De inspectie vindt het belangrijk dat scholen goede resultaten halen en de ontwikkeling van leerlingen goed volgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een veilige, kleurrijke plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken. Zodra je over de drempel van de schooldeur stapt is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en het beste uit jezelf haalt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Trots op mezelf
  • Ik word gehoord en gezien
  • Ik kan mezelf zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 20 juli 2011 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden. Uit het verslag kunnen we de conclusie trekken dat het onderwijs op onze school goed voor elkaar is. Het bezoek heeft geen aanleiding gegeven voor het maken van vervolgafspraken door de onderwijsinspectie.

In maart 2018 heeft de onderwijsinspectie een themabezoek "PO-VO" gebracht aan onze school. Ook dit bezoek heeft geen aanleiding gegeven voor het maken van vervolgafspraken door de onderwijsinspectie.

Terug naar boven