Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse

Meidoornstraat 33 8397 GV De Blesse

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Dorpsschool De Blesse

Het team

Toelichting van de school

Het team van Dorpsschool De Blesse bestaat uit enthousiaste en betrokken leerkrachten. Dit schooljaar hebben we naast de groepsleerkrachten, ook de beschikking over een onderwijsassistent voor een aantal dagdelen. Alle werknemers hebben een deeltijdbaan. De directeur van de school is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. De intern begeleider heeft één dag voor de uitvoering van haar ondersteuningstaken. Zij is afwisselend op maandag of donderdag aanwezig op school. Stagiaires van de opleidingen Onderwijsassistent en/of (deeltijd) Pabo zijn op onze school van harte welkom. Wij maken hen graag enthousiast voor een toekomstige baan in het onderwijs. Zij maken deel uit van ons team!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en/of verlof van werknemers maken wij gebruik van een vervangerspool. Hieruit kan een vervanger worden opgeroepen. In tijden van veel ziekte zijn vervangers veelal niet beschikbaar. Indien dit het geval is, wordt gekeken naar eigen personeel met een parttime aanstelling. Op schoolniveau is de afspraak gemaakt dat, bij geen vervanging beschikbaar, de Intern Begeleider en/of de directeur van de school maximaal één dag lesgevende taken uit zal voeren. 

Het is op onze school zelden voorgekomen dat het noodzakelijk was om een groep naar huis te sturen omdat er geen vervanging beschikbaar was. Dit is te danken aan de flexibiliteit van personeelsleden werkzaam op onze school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken dit schooljaar met drie combinatiegroepen. Groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8. 

Vrijwel alle leerkrachten zijn bevoegd tot het geven van alle vormen van onderwijs. Hieronder valt ook gymnastiekonderwijs. In schooljaar 2023/2024 krijgen de groepen 3 t/m 8 structureel bewegingslessen aangeboden van een vakleerkracht (beweegteam Weststellingwerf). Voor de vakgebieden muziek en drama maken wij gebruik van gastlessen en gastdocenten. Hierbij wordt gewerkt met lessenseries. Bijvoorbeeld danslessen vanuit de Muziekimpuls, gastlessen drama (KEK) of workshops bespelen van muziekinstrumenten. Elke groep krijgt daarnaast door de groepsleerkracht wekelijks een muziekles aangeboden. Daarvoor gebruiken wij de methode 1,2,3 Zing!

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is welkom op onze school. Wij maken geen onderscheid tussen ras, geloofsovertuiging, geaardheid of afkomst. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke ondersteuning wij kunnen bieden.  

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven van de zorg. Per kind worden doelstellingen voor de komende periode in kaart gebracht. In het groepsplan omschrijven we hoe we de doelstellingen willen halen.
Elke 10 weken worden de doelstellingen geëvalueerd. Indien nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 biedt elke school een basisondersteuning aan leerlingen. Wat daaronder valt, bepaalt het samenwerkingsverband in de regio samen met de aangesloten schoolbesturen (in ons geval Comprix). U kunt hierbij denken aan hulp voor leerlingen met dyslexie, een programma gericht op gedragsproblemen of een richtlijn voor medisch handelen. Daarnaast bieden wij extra begeleiding. Wat wij onder die extra begeleiding verstaan staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is de basis van ons onderwijs, want hierin staat hoe wij de ondersteuning in de school hebben ingericht en hoe wij deze uitvoeren. Voor (toekomstige) ouders maken wij hiermee inzichtelijk welke (extra) ondersteuning leerlingen op onze school kunnen krijgen.

In de basis gaan wij uit van onderwijs zo nabij mogelijk. Wij vinden het van belang dat alle kinderen uit het dorp De Blesse en omliggende dorpen (Blesdijke, Peperga en Steggerda) elkaar kunnen treffen op onze school en zich gehoord en gezien voelen. Wanneer vooraf bekend is dat een leerling een specifieke leer/ondersteuningsbehoefte heeft gaan wij graag met ouders/verzorgers en aanleverende school/voorschoolse opvang in gesprek om te onderzoeken of onze school een passende plek kan zijn.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De ontwikkeling van onze jongste leerlingen volgen wij nauwgezet zodat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving. Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra begeleiding/zorg. 

Digikeuzebord biedt de leerkracht concrete leerlijnen met meetbare doelen waarbinnen de school de ontwikkeling van het jonge kind aan de hand van doelen volgt en het onderwijs aan de hand van de behaalde en openstaande doelen plant. In groep 1 en 2 is er hierdoor een duidelijke doorgaande leerlijn. De doelen vormen een goede aansluiting op het onderwijs in groep 3.

Voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van Kindbegrip. Binnen Kindbegrip  is ‘welbevinden’ een voorwaardelijk item wat wordt geobserveerd en gestimuleerd om te komen tot ontwikkeling. Welbevinden komt tot uiting in een omgeving waar leerlingen zich veilig voelen.

Dagelijkse observaties worden op structurele momenten ingevoerd in het systeem waardoor de huidige ontwikkeling zichtbaar wordt. Op structurele momenten worden de doelen voor de aankomen periode geplant, waarna een periode van handelen en evaluatie volgt. 

Terug naar boven